— Virpi Oinonen

Asiantuntijavieras: Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra

Jukka Noponen

Cleantech Finland - ympäristöstä liiketoimintaa

Ympäristön uhkakuviin vastaaminen sekä luo, että edellyttää uutta liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnassa ja puhtaiden teknologian kehittämisessä on maailmalla meneillään ennen näkemätön vaihe. Se tarjoaa Suomelle paljon mahdollisuuksia: uutta yrittäjyyttä, kasvavaa liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja parempaa ympäristöä. Ympäristöliiketoiminta on avain ympäristöä säästävien ratkaisujen käyttöönottoon.

noposen graafi

Ympäristöliiketoiminta on pitkäaikaisen kasvun tiellä

Ympäristöliiketoiminnan kehitykselle merkittävän regulaation rinnalle on nousemassa aiempaa voimakkaammin markkinamekanismit. Puhtaan teknologian markkinat, erityisesti uusiutuva energia ja erilaiset säästävät teknologiat, kasvavat nopeasti.

Puhtaat teknologiat vetävät sijoittajia puoleensa. Pohjois-Amerikassa sijoitukset puhtaaseen teknologiaan kasvoivat 78 prosenttia vuonna 2006. Tilanne on samansuuntainen globaalisti. Yrityksiin sijoitettu pääoma tulee pian ulos innovaatioina, markkinavaltauksina ja työpaikkoina. Nicholas Stern arvioi kirjassaan Economics of Climate Change, että vähäpäästöisten teknologioiden kehittäminen kasvattaa työpaikkoja maailmassa nykyisestä n. 1,7 miljoonasta 25 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.


Suomesta tulee rakentaa ympäristöliiketoiminnan johtava maa

Suomella on hyviä mahdollisuuksia päästä kasvuun mukaan ja luoda uusia työpaikkoja. Meillä on vientikelpoista osaamista. Toisaalta haasteena on hajanaisen ympäristöalan yhteistyön tiivistäminen ja kasvun edellytysten parantaminen. Innovaatiojärjestelmämme tukee hyvin liikkeelle lähtöä, mutta ei riittävästi perille pääsyä, eli kaupallistamista.

Suomelle tärkeitä panostuksen ja keskittymisen alueita voivat olla erityisesti uusiutuva energia, kierrätys ja jätteiden hyötykäyttö, raaka-aineita säästävät prosessit, energiaa säästävät teknologiat ja vesien käsittely. Toki Suomella on vahvuuksia monellakin kapealla alueella, esimerkkinä ympäristömittaus ja -monitorointi.

Neljä tärkeätä kehittämisen aluetta

Sitran tuore kansallinen toimintaohjelma linjaa neljä keskeistä toimenpidekokonaisuutta ympäristöliiketoiminnan kasvun nopeuttamiseksi. Ne liittyvät toimivien kotimarkkinoiden kehittämiseen, osaamiseen ja verkottumiseen sekä ympäristöosaamisen tunnettuuden rakentamiseen.

Kotimarkkinaa voidaan kasvattaa kannustamalla erityisesti julkista sektoria ja kuluttajia ympäristömyötäisiin ja innovaatioita tukeviin hankintoihin. Tarvitaan mm. neuvontapalvelu sekä ratkaisuja ekotehokkuuden todentamiseksi.

Uusi teknologia tarvitsee myös rahoitusratkaisujen kehittämistä. Referenssilaitosten rahoitus on nähty pullonkaulaksi.

Muita kotimarkkinoiden kehittämistoimia ovat materiaalitehokkuuden palvelukeskus, ympäristörahasto ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön sekä koulutuksen lisääminen.

Ympäristö- ja energiasektoreille tarvitaan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Siihen tulisi pian löytää vahvat veturiyritykset. Keskittymä voi luoda uusia avauksia kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn parantumiselle. Käynnistysvaiheessa oleva osaamiskeskusohjelman ympäristöteknologiaklusteri kokoaa ja kohdentaa alueellista ympäristöosaamista Suomessa.

On tärkeätä luoda edellytykset puhtaan teknologian ja ympäristöosaamisen käyttöönotolle kotimaassa ja pääsylle kansainvälisille markkinoille. Suomen ympäristöosaamisen tunnetuksi tekeminen ja kysynnän kasvattaminen edellyttävät panostamista viestintään. Tavoitteena on parantaa ympäristöosaamisen tunnettuutta kansallisten ja kansainvälisten asiakkaiden ja rahoittajien keskuudessa. Samalla pyritään houkuttelemaan yrityksiin alan parhaita osaajia ja vahvistamaan ympäristöliiketoiminnan vetovoimaa.

Kirjoittaja on Sitran Ympäristöohjelman ohjelmajohtaja

Asiantuntijavieras -sarjassa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat vihreille tärkeitä teemoja omasta näkökulmastaan.


Aikaisemmat Asiantuntijavieras -kirjoitukset:
Opiskelijat ulkopuolisia jo 15 vuotta, SYL:in puheenjohtaja Lasse Männistö

Jaa sivu: