— Suvi Reijonen

Kirsi Ojansuun ryhmäpuheenvuoro valtion talousarviosta vuodelle 2008

Arvoisa puhemies,
 
Politiikka on arvovalintoja. Tämä konkretisoituu talousarviossa, jossa päätetään yhteisten rahojen käytöstä.

Talousarviota on valmisteltu mielenkiintoisessa taloudellisessa vaiheessa. Arviot talouskasvun hidastumisesta ja Yhdysvaltojen asuntoluottokriisi ovat olleet budjettikäsittelyn taustalla. Useimpien ekonomistien arvioiden mukaan Suomen talous on ohittanut suhdannehuipun. Silti heidän mukaansa suurta lamaa ei ole tiedossa, mutta on vastuullista varautua huonompiin taloudellisiin aikoihin ja se on aloitettava jo nyt.

Vakausohjelma ja valtiontalouden kehyspäätös ohjaavat valtion taloudenpitoa pitkällä tähtäimellä. Suomessa erityisiä haasteita tulevaisuudelle aiheuttavat väestön nopea ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. On oikein, että hyvinä aikoina lyhennämme valtionvelkaa ja luomme talouteen liikkumavaraa tiukempia aikoja varten. On oikein varmistaa, että tämän päivän lapset ja nuoret saavat elää hyvinvoivassa Suomessa myös tulevaisuudessa.

Vihreiden politiikan keskeisin tavoite on edistää kestävää kehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tämän vuoksi olemme hallituksessa vaikuttamassa siihen, että valtionbudjetissa nämä tavoitteet tulevat huomioiduksi riittävällä tavalla. Köyhyyden vähentäminen, toimiva perusturva, ympäristöstä huolehtiminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat asioita, jotka tuottavat merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä ja varjelevat elämää maapallolla. Mikäli taloustilanne tulevaisuudessa tiukkenee, on huolehdittava siitä, että heikommassa asemassa olevien kansalaisten asema turvataan.
 
Meille vihreille oli hallitusohjelmasta ja kehyksistä sovittaessa tärkeää, että oikeudenmukaisuus ohjaa talouspolitiikkaa. Tämä hallitus on sitoutunut pienempiin veronkevennyksiin kuin edellinen hallitus. Samalla sosiaalietuuksia korotetaan enemmän kuin edellisen hallituksen aikana. Vihreiden mielestä veronkevennyksiä ei ole syytä tehdä enempää kuin mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Annammekin tukemme pääministeri Vanhaselle, joka on painottanut, että veronkevennykset toteutetaan aiemmin sovitun mukaisesti.
 
Tämän hallituksen aikana edetään konkreettisesti ekologisessa verouudistuksessa. Työn verotuksen keventyessä, samanaikaisesti nostetaan ympäristöveroja. Energiaverojen korotukset kannustavat meitä kaikkia muuttamaan kulutustottumuksiamme.
 
Yksi vihreiden sloganeista on ollut "enemmän aikaa, vähemmän roinaa". Henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kokemus sisäisesti rikkaasta elämästä on erityisen tärkeää materiaalisen paljouden keskellä ja etenkin aikoina jolloin taloustilanne tiukkenee. Oli ilahduttavaa, että näkemyksemme sai vahvistusta Helsingin Sanomien haastattelemilta nuorilta, joilta kysyttiin, mikä on parasta joulussa? Suurin osa nuorista arvosti eniten yhdessäoloa ja tunnelmaa.


Arvoisa puhemies,
 
Vihreiden tavoite yhteiskunnasta, joka toimii sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja suhtautuu ympäristöön vastuullisesti, toteutuu talousarviossa monissa kohdin:

Vuodesta 2000 lasten- ja nuortenpsykiatrian rahoitusvajetta on kurottu umpeen eduskunnassa vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tämä on ollut kestämätöntä psykiatristen palveluiden pitkäjänteiselle kehittämiselle. Siksi on viisaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, että ministeriö ottaa tästä kehittämistyöstä vastuun ja korvamerkitsee tähän varat omasta budjetistaan.
 
Suomalainen tasa-arvoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä on yksi ylpeyden aiheitamme. Suomi sijoittui ensimmäiseksi jo kolmannen kerran peräkkäin peruskoululaisten osaamista vertailevassa Pisa-tutkimuksessa. Tämä on hieno saavutus, mutta on huomioitava, että tutkimus keskittyy lukutaitoon, luonnontieteisiin ja matematiikkaan. Tutkimuksen tulos ei kerro mitään koululaisten sosiaalisista taidoista, hyvinvoinnista tai onnellisuudesta. Mielestäni nämä osa-alueet ovat tärkeämpiä kuin nuo muutamat tutkimuksessa mitatut kyvyt ja taidot.

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus edellyttävät riittävää resurssointia. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että talousarviossa osoitetaan merkittäväsi varoja koulutuksen kehittämiseen. Budjetissa nostetaan yliopistojen perusrahoitusta, ei tosin niin paljon kuin olisi tarpeen, mutta tämä on hyvä alku. On seurattava tarkasti sitä, millainen vaikutus tuottavuusohjelmalla on erityisesti yliopistojen toiminnalle. Opetuksen ja tutkimuksen laatu ei saa kärsiä tuottavuusohjelman vuoksi.  Myös tarkastusvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt tähän huomiota.

Opiskelijoiden taloudellinen tilanne on heikko ja heistä merkittävä osa elää köyhyysrajan alapuolella. Parasta kannustamista opinnoissa etenemiseen on turvata opiskelijoille riittävä toimeentulo ja näin vähentää opiskelunaikaista työssäkäymistä. Siksi eräs budjetin merkittävimmistä ansioista on opintotuen korotus ja tästä olemme ylpeitä. Toteutamme näin kaikkien opiskelijajärjestöjen yhteisen toiveen opintorahan 15 % korotuksesta.
 
Kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Siksi oli merkittävää, että hallitus itse korjasi valtionvarainministeriön alkuperäistä esitystä veikkausvoittovarojen käytöstä. Nyt voimme iloita siitä, että hallitusohjelman kirjaukset kulttuurin osalta voidaan lunastaa.

Suomalaiset elokuvat ovat keränneet tänä vuonna jo yli miljoona katsojaa. Ala on hyvässä noususuhdanteessa, minkä vuoksi tätä kehitystä on syytä vahvistaa ja tukea. Tänä syksynä on keskusteltu paljon suomalaisen elokuvan rahoituksesta. Elokuvan taloudellisen tuen nostaminen kohti pohjoismaista tasoa on vihreille tärkeää. Tämä mahdollistaa elokuvien laadun nostamisen ja monipuolistaa alan tarjontaa.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan turvaamaan taiteen vapaan kentän toimijoiden toimintamahdollisuudet ja nyt veikkausvoittovarojen jaossa tullaan tämä kirjaus toteuttamaan tuntuvalla taloudellisella tuella.

Kulttuurihistoriallinen perintö on tärkeä osa juuriamme. Siksi on merkittävää, että keskiaikaiset linnamme saavat kipeästi tarvitsemaansa peruskorjausrahoitusta lisää. Tänä syksynä on selvinnyt, että Olavinlinnan heikon kunnon takia Savonlinnan oopperajuhlat ovat vaarassa. Talousarviossa osoitetun määrärahan turvin Olavinlinnan ja Hämeen linnan korjaustöitä voidaan viedä merkittävästi eteenpäin.
 
Arvoisa puhemies,

Hallitus edistää ympäristönsuojelua monilla tavoilla. Vihreät toivoivat suurten kaupunkien joukkoliikennetuen aikaistamista kokonaisuudessaan jo tähän budjettiin, mutta vaikka tämä ei näin toteutunutkaan on hyvä, että tuen aikaistaminen saadaan jo vuodesta 2009.  Tämän lisäksi ensivuoden talousarviossa eduskunta antaa kolme miljoonaa euroa lisätukea joukkoliikenteelle. Ryhmämme mielestä on erittäin tärkeää, että tämä raha suunnataan erilaisiin kehittämishankkeisiin. Hyvä esimerkki innovatiivisesta joukkoliikennekokeilusta on raitiovaunutyyppisesti liikennöivät Oulun city-bussit.

On huolehdittava, että autoverouudistus ei heikennä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Autoverouudistus on perusrakenteeltaan hyvä, mutta on tärkeää, että valtionvarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti vuonna 2010 saadaan selvitys sen vaikutuksista autokannan uusiutumiseen, joukkoliikenteen käyttöön ja liikenteen hiilidioksidipäästöihin. Tällöin on tarvittaessa oltava valmiutta korjata verotusta, mikäli kokonaispäästöt eivät ole alentuneet.

Talousarviossa osoitetaan varoja myös vesiensuojeluhankkeisiin. Tällä on erityinen merkitys Itämeren suojelulle. Kuormitusta on saatava vähennetyksi erityisesti siellä, missä maatalouden ja haja-asutusalueiden päästöt ovat suurimmat.
 
Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisimpiä asioita on meidän kaikkien asenteiden muuttuminen. Talousarviossa eduskunta on osoittanut Motivalle lisävaroja energianeuvontaan. Tämä on erityisen tärkeää energian säästöä koskevan tiedon jakamiseksi. Talousarvioon on nyt palautettu myös arvokasta työtä tekevien ympäristöjärjestöjen tukitaso.
 
Sotilaallisen kriisinhallinnan rinnalle tarvitaan siviilikriisinhallintaa. Näin luodaan valmiuksia yhteiskuntien järjestäytymiselle. Vihreät ovat tyytyväisiä, että eduskuntakäsittelyssä siviilikriisinhallinnalle saatiin lisärahoitusta.

Arvoisa puhemies,
 
Budjettineuvottelujen tulos on aina kompromissi. Osapuolista yksikään ei saa kaikkia tavoitteitaan läpi.  Myös oppositiolta on tullut rakentavaa palautetta ja hyviä ehdotuksia budjetin valmistelun yhteydessä ja monet oppositionkin tavoitteet näkyvät lopullisessa talousarviossa.

Sinivihreän hallituksen ensimmäisen budjetin neuvottelut olivat reilut ja niistä jäi neuvottelijoillemme hyvä olo. Haluamme kiittää valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajaa Hannes Mannista sekä muuta neuvotteluryhmää eli Jari Koskista ja Christina Gestrinia tästä prosessista. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa hallitusyhteistyötä ja tulevien vuosien talousarvioiden valmistelua.

Jaa sivu: