— Suvi Reijonen

Pulliainen jätti eriävän mielipiteen Lappi-työryhmän raporttiin

Vihreät pitävät Lappi-työryhmän esityksiä tuhoisina 

 

Vihreät eivät yhdy Lappi-työryhmän loppuraportin esityksiin. Vihreiden Erkki Pulliainen on jättänyt siihen eriävän mielipiteensä.

 

- Lappi-työryhmän raportissa esitetään muun muassa Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentamista, vesilain muuttamista näiden hankkeiden mahdollistavaksi sekä nykyisten Natura-alueiden korvaamista muilla alueilla. Vihreät eivät tule olemaan mukana tällaisessa Lapin tuhoamisessa, Erkki Pulliainen totesi loppuraporttiin jättämässään eriävässä mielipiteessä.

 

Jos kaikki raporttiin sisällytetty todella toteutuisi, Lappi-näkymä lintuperspektiivistä koostuisi laajoista avolouhoksista, padoista ja eriluonteisista altaista. Jokivarsiasutus jäisi veden alle.

 

- Työryhmän enemmistöltä on jäänyt huomaamatta, että samalla hävitettäisiin laidunpohja porotaloudelta ja elinkeinopohja sitä harjoittavilta poromiehiltä. Matkailukauden jatkolta kesäkaudella vietäisiin niin ikään pohja alta. Kaikki yllä kuvattu tapahtuisi toimilla, joissa hyödyntämisaikaodote on noin kaksi vuosikymmentä.

 

Vihreät ovat tyytymättömiä myös siihen, että saamelaisia koskevissa aloitteissa ei ole mukana konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

 

Tuulisähköä hyödynnettävä Lapissa

 

Pulliainen kiinnittää eriävässä mielipiteessään huomion niihin keinoihin, joilla raportti olisi halutessa saatu kestävämmäksi.

 

Lapin sijainti on erinomainen tuulisähkön hyväksikäytön kannalta.

 

- Tavoitteena tulee olla, että vähintään viidesosa Lapin kuluttamasta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Rahoitus voidaan hoitaa tuulisähkön syöttötariffin avulla. Haja-asutusalueilla on lisäksi tuettava niitä omakotitalouksia, jotka haluavat siirtyä lämmityksessään maalämmön käyttöön. Tästä jäivät konkreettiset ehdotukset tekemättä.

 

Loppuraportissa puhutaan moneen otteeseen säätövoiman tarpeesta. Pulliainen huomauttaa, että Lapin ja Oulun lääni ovat täynnä säätövoimaa: Lokan ja Porttipahdan altaat, Oulunjärvi sekä valtava määrä patoalueita.


Jaa sivu: