— Suvi Reijonen

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anni Sinnemäen puhe valtuuskunnassa 29.11.2008

Hyvät ystävät, hyvä valtuuskunta. Onpa hauska nähdä teitä vaalivoittajat!

Uusien vihreiden päättäjien työ valtuustoissa alkaa maailmantalouden tilanteen vuoksi epävarmoissa tunnelmissa.

Tarvitsemme ehdotuksia, joiden pohjalta kriisiin ajautunutta talousjärjestelmää voidaan uudistaa. Ja taloudellisen kriisin ratkaisuun täytyy samalla kytkeä ratkaisut ilmastokriisiin.

Tarvitsemme uutta suuntaa. Talouden toiminta on riippuvainen ihmisten peloista ja tulevaisuuden odotuksista. Euroopassa 1930-luvun lama johti sisäänpäin kääntymiseen ja totalitarismin nousuun. Yhdysvalloissa vastaus oli Rooseveltin New Deal.

Jälleen Suomessa ja Euroopassa etsitään syntipukkeja esimerkiksi ulkomaalaisista. Näiden aatteiden levittäjät pelkäävät. He haluavat työntää päänsä pensaaseen kuin jänikset. Tiennäyttäjiksi heistä ei ole.

Hyvä valtuuskunta,

Meillä on edessämme antiikin tarun hydraa muistuttava ongelmavyyhti. Hydrahan on sellainen monipäinen hirviö, että kun siltä yhden pään katkaisee, kaksi kasvaa tilalle.

Talouskriisi on hydran päistä vain yksi, se johon kaikkien huomio on juuri nyt kiinnittynyt.
Holtiton luontoanto ja löysä raha.
Rahoitusmarkkinoiden huono läpinäkyvyys ja riskien sumentuminen.
Kannustimet liialliseen riskinottoon.
Hyvin monimutkaiset johdannaismarkkinat ja muut uudet markkinainnovaatiot.
Riskien piilottaminen veroparatiiseihin.
Finanssimarkkinoiden irtaantuminen reaalitaloudesta.

Hydran toinen pää on ilmastokriisi tai laajemmin ekologinen kriisi. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Aikaa Kööpenhaminan kokoukseen on vuosi.

Hirviön kolmas pää on energiakriisin uhka. Huonot talousnäkymät ovat pudottaneet öljyn hintaa. Riskit eivät ole hävinneet. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa öljyn hinnan kääntyvän voimakkaaseen nousuun, koska tuotantokapasiteetti ei pysy kysynnän perässä. Kysymys peak oilista eli öljyntuotannon kääntymisestä laskuun (IEA: 2030). Öljyn saatavuus ja hinta saattavat vaihdella dramaattisesti. Öljyriippuvuuden riskit taloudelle ovat paljon aiempaa suurempia. Ja tietysti öljyyn perustuva talous myös ruokkii ilmaston lämpenemistä.

Meitä vastassa on kolmipäinen hydra: talouskriisi, ilmastokriisi, energiakriisi. Hydran voi voittaa, mutta vain löytämällä keinot saada kaikki päät hengiltä.

Talous tarvitsee elvyttämistä, mutta vain sellaista joka uudistaa energiajärjestelmäämme kestävään suuntaan, vähentää öljyriippuvuuttamme ja parantaa energiatehokkuuttamme.

Hyvä valtuuskunta,

Markkinat ja avoin talous ovat hyviä työkaluja, mutta niiden on oltava demokraattisen päätöksenteon ohjauksessa. Markkinoiden itsesäätely ei toimi. Hintamekanismia ja markkinoita voidaan käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan esimerkiksi päästökaupan avulla, mutta se edellyttää poliittisia päätöksiä.

Markkinoilla ei ole moraalia. Politiikan tehtävä on asettaa reunaehdot, joiden rajoissa markkinoiden on hyvä toimia vapaasti. Vakaus, ekologinen kestävyys ja hyvinvoinnin jakaminen useammille vaativat muutoksia talousarkkitehtuuriin.

Tähän tarvitaan vihreää talouspolitiikkaa. Sillä hydra taltutetaan.

Vihreiden on aktivoitava ja laajennettava omaa talouspoliittista ajattelua ja keskustelua. Ehkä valtuuskunta voisi ottaa kevään ohjelmaansa talouspoliittisen keskustelun. Eduskuntaryhmässä on käyty pohdintaa erityisesti finanssikriisiin liittyen. Olemme keskustelleet asiantuntijoiden kanssa ja työstäneet teesejä finanssimarkkinoiden uudistamiseksi. Tämä työ on luonnollisesti valtuuskunnan käytössä sen valmistuttua.

Toinen tapa virittää keskustelua olisi kutsua vieraaksi New Economics Foundationin Green New Deal -työryhmän, johon puheenjohtajakin viittasi, jäsen Ann Pettifor, joka on aiemmin toiminut mm. kehitysmaiden velkahelpotuksia vaatineen Jubilee 2000 -kampanjan vetäjänä.

Kahdeksan teesiä siivittämään keskustelua.
Välittömät selviytymiskeinot.
Kotimaiset toimet keskipitkällä aikavälillä.
Kansainvälisen talouden säätely.

Talouskriisin hoitaminen tässä ja nyt vaatii julkiselta vallalta jatkossakin elvyttävää toimintaa.
Taantuman pahimpana uhkana on työttömyyden nousu. 

Hallitus on käynnistänyt elvyttäviä toimia.

Keynesiläisen talouspolitiikan kunnia on selvästi palannut.
Ensi vuoden aikana on reagoitava sellaisin toimin, joilla voidaan vaikuttaa työllisyyteen nopeasti ja varmasti. Erityisesti korjausrakentamisen tilannetta on seurattava.


Elvytys ei voi hetkeksikään unohtaa ilmastopolitiikkaa.

Energiatehokkuus
Uusiutuva energia
Öljyriippuvuudesta irrottautuminen

Tulonjakoa on tasattava.
Vero- ja tulonjakopolitiikka ovat kasvattaneet tuloeroja Suomessa. Tulonjakoa on tasattava eniten tienaavan kymmenyksen ja pienituloisimman kymmenyksen välillä. 
Pääomatulojen verotusta on maltillisesti kiristettävä. Verovapaiden osinkojen osuutta on syytä tarkastella kriittisesti.
Alle 1000 euron kuukausitulot on tehtävä verovapaiksi. 
Perusturvaa on SATA-komitean työn yhteydessä parannettava. Vihreiden on laadittava omat kokonaislinjaukset verotuksesta ennen seuraavia eduskuntavaaleja.Suomen elinkeinorakennetta on monipuolistettava.


Tarvitsemme lisää keskikokoisia yrityksiä etenkin niille paikkakunnille, joilta raskas teollisuus on vetäytynyt tai lähtemässä.
Vihreän aluepolitiikan selkäranka: koko maan kattavat nopeat junayhteydet, hajautettu uusiutuviin perustuva energiantuotanto. Mutta tämä ei yksin riitä, tarvitaan yrityskenttää, joka tuottaa korkean jalostusasteen  laadukkaita tuotteita.


Suomen tulee löytää hitaan kasvun ajan talouspolitiikan ohjauskeinot.

Hitaan kasvun ohjauskeinojen tarve liittyy toisaalta käsillä olevasta taantumasta selviämiseen ja toisaalta väestön ikääntymiseen.

On päätettävä siitä, miten palkkaneuvotteluja tulevaisuudessa koordinoidaan. Ajattelen itse, että on hyvä, jos palkkakehitys noudattaa tuottavuuden kehitystä menneitä vuosikymmeniä paremmin, ja tässä mielessä paikallinen sopiminen on kannatettava asia. Kuitenkin myös koordinaatiota ja kansantalouden kokonaisuuden huomioonottamista atrvitaan. 
Kannatan SAK:n väistyvän puheenjohtajan Lauri Ihalaisen esitystä "pidemmän aikavälin yhteiskunta-, talous- ja työmarkkinapoliittisesta linjauksesta".


Sitten rahoitusjärjestelmästä.

Kansainvälisten markkinat tarvitsevat kansainvälistä säätelyä.

Markkinoiden itsesäätelyn tilalle tarvitaan kansainvälinen elin rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja riskien valvontaan. Säätelyä on selvästi tiukennettava nykyisestä ja oltava nykyistä kattavamapaa. Valvojalla on oltava valtuudet myös puuttua epäkohtiin. Eurooppalaista yhteistä valvontaa tarvitaan ennen kaikkea suurten, rajat ylittävien rahalaitosten vakavaraisuuden valvontaan.


Salailun on loputtava rahoitusmarkkinoilla.

Salailulla ei pidä olla sijaa finanssimarkkinoilla. Veroparatiisit on avattava niin, ettei riskien piilottaminen ole enää mahdollista. Yritysten on ryhdyttävä julkaisemaan maakohtaiset tilinpäätökset, jotta ylikansallisten konsernien sisäiset järjestelyt tulevat näkyviin.


Kansainvälisen ilmastosopimuksen on oltava kehikko, jonka avulla globaaleja investointeja suunnataan uuteen energiatalouteen.
Uusi kansainvälinen ilmastosopimus on saatava aikaan vuoden päästä Kööpenhaminan huippukokouksessa. Sopimuksen on sisällettävä mekanismit, joilla rahoitetaan energian tuotannon ja kulutuksen uudistamista sekä teknologian siirtoa kehitysmaihin.

Rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen valvonta, veroparatiisien säätely ja ilmastopolitiikka ovat kaikki vihreän eurooppalaisen politiikan ytimessä. Ensi kesäkuussa käydään europarlamenttivaalit. Tämän syksyn kunnallisvaaleissa Vihreän vaalivoiton tekemiseen osallistui enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Uskon että moni näistä ihmisistä, ehdokkaista, ja heidän tukijoistaan haluaa olla mukana ensi keväänä tekemässä maanosan tulevaisuutta. Tulevalla vihreällä ehdokasjoukolla ja heidän tukijoillaan on mahdollista saada Euroopan parlamenttiin useita suomalaisia europarlamentaarikkoja.

Jaa sivu: