— Katja Alvoittu

Finanssikriisi valvojan näkökulmasta

Vihreä eduskuntaryhmä järjestää eduskunnassa talousteemaisten aamiaisten sarjan. Toisella finanssiaamiaisella katseltiin finanssikriisiä erityisesti pankkivalvonnan näkökulmasta.

Aamun avannut Rahoitustarkastuksen johtaja Anneli Tuominen nimesi jo tutuksi tulleita kriisin syitä: luottoriskin siirtyminen lainanantajilta sijoittajille, uudet monimutkaiset rahoitusinstrumentit ja reittauslaitoisten kapeakatseisuus.  

Kun näihin lisää riskien piilottamisen mahdollistavat kirjanpitosäännöt, pankkien oman riskienhallinnan pettämisen, väärin asennetut kannustimet ja heikon valvonnan, on vaikea sanoa, mikä oli tämän ketjun heikoin lenkki.

Mutta mitä finanssivalvoja voi kriisistä oppia? Tuominen arveli, että kriisin kokemukset vaikuttavat sääntelyn ja valvonnan kehittämiseen monin tavoin. Valvonta oletettavasti laajenee käsittämään mm. hedge-rahastot, ja kirjanpitosäännöksen uudistuvat niin, että taseiden ulkopuoliset erät tulevat paremmin näkyviin.

Aamupalalla keskusteltiin vilkkaasti mm. siitä, kuka voisi valvoa uusien instrumenttien markkinoillepääsyä. Tuomisen mukaan Rata ei valvojana voi mennä niin syvälle liiketoimintaan. Toisaalta luottamus nykyisiin reittauslaitoksiin tuntui olevan heikkoa, joten jotain muuta pitäisi keksiä.

Riskienhallinta on saatava paremmaksi jo siksi, että lopulta sen kannamme me, veronmaksajat. Siksi on oikeutettua, että riskiä maksaessamme asetamme valtion kautta ehtoja mm. johdon palkkioille.

Aamupalalla kysyttiin perustellusti, että jos me kerran maksamme riskit, kuuluisiko meille jotain myös voitoista silloin kun pankeilla menee paremmin?

Finanssiaamiaisen emännöi kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Janina Andersson. Katso myös Janinan blogi siitä, mitä eroa on sillä, onko oma pankki emopankki, sen tytäryhtiö vai sivukonttori. 

Jokaisella aamiaisella asiantuntijavierailta pyydetään kommentteja Vihreisiin hypoteeseihin. Alla neljä hypoteesia pankkien paremmasta valvonnasta:


1) Suomessa toimivien sivukonttoripankkien valvontamaksua Rahoitustarkastukselle (tuleva Finanssivalvonta) tulee nostaa.

- Tällä hetkellä sivukonttoripankkien maksu on 30 % siitä, mitä Suomessa omina pankkeina tai tytäryhtiöinä toimivat pankit maksavat. Kaupthingin tapauksesta opittiin, että Suomen rahoitustarkastukselta voi mennä paljonkin työaikaa sivukonttorien valvomiseen. Useat suuret pankit suunnittelevat parhaillaan siirtävänsä Suomen toiminnot tytäryhtiöiden sijaan sivukonttoreiksi. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että nämä pankit ulkoistavat riskejään Suomelle ilman asianmukaista korvausta.

2) Mikäli valtio jollain tavalla tukee pankkeja, tulee valtiolle taata vastaava määrä pankin osakkeita tai muuta vastinetta.

- Ei ole oikein, että pankkien voitot ovat yksityisiä, mutta tappiot sosialisoidaan. Siksi pääomituksen yhteydessä valtiolle tulee taata pääomitusta vastaava määrä esimerkiksi osake- tai muuta omistusta, päätösvaltaa pankin hallinnossa ja oikeus voitonjakoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä valtion saatavien turvaamiseen tilanteessa, jossa pankin vakavaraisuus on uhattuna tai, jossa pankki menettää kokonaan tai osittain arvonsa. Samoin on tarkoin harkittava, miten mahdollisen pääomituksen yhteydessä voidaan turvata pankille mahdollisesti annettuun valtiontakaukseen liittyvä saaminen.

3) Valtion takausten ja muiden tukien ehtona tulee olla, että samalla rajoitetaan johdon palkkausta ja muita etuuksia (esim. optioita, eläkkeitä ja erorahaa).

- Näin osaltaan estetään se, ettei takaus muodostu pankeille houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin markkinaehtoinen pitkäaikainen rahoitus.

4) Finanssivalvonnalle pitää osoittaa riittävä rahoitus, esimerkiksi palkkoihin, jotta sinne saadaan palkattua riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa.

- Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto ovat yhdistymässä Finanssivalvonnaksi. Finanssivalvonnan henkilökunnan pätevyydellä ja jaksamisella voi olla ongelmatilanteissa huomattava taloudellinen merkitys valtiolle.

Katja Alvoittu
Kirjoittaja on Vihreän eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri

Artikkeli edellisestä Finanssiaamiaisesta:
Vihreiden finanssiaamiaisella etsittiin uuden sääntelyn avaimia. 

 

 

Jaa sivu: