— Katja Alvoittu

Pulliainen ryhmäpuheenvuorossa hankintalain selonteosta: ympäristöystävälliset hankinnat mahdollisia

Hankintalaki mahdollistaa ympäristön huomioon ottamisen julkisia hankintoja tehtäessä. Myös tavara- ja ympäristömerkkien käyttö apuvälineenä on tietyin edellytyksin sallittua.

– Tarjoajan kannattaa käyttää tarjolla olevaa ympäristömerkkiä. Siinä työ on jo kertaalleen valmiiksi tehty, toteaa Vihreiden ryhmäpuhuja Erkki Pulliainen ja harmittelee samalla, ettei yhtenäistä hankintakäsikirjaa ole vieläkään saatu aikaan.

Selonteossa todetaan, että ”ympäristönäkökohtien selvittäminen olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa myöhemmässä vaiheessa, kun EU-tason ja kansalliset hankkeet ovat edenneet ja vaikutusten arviointi on mahdollista”.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä nyt tiedetään ympäristöasioista aivan riittävästi, jotta voidaan ryhtyä välittömästi konkreettisiin toimiin.

Myös sosiaalisten näkökohtien huomioonottaminen on hankinnoissa mahdollista. Tarjouskilpailu voidaan lain mukaan rajoittaa työkeskuksille tai muille vastaaville yksiköille. Tutkimukset tukevat vahvasti johtopäätöstä, että heikossa työmarkkina-asemassa oleviin työikäisiin kannattaa kohdistaa toimia, jotka tuottavat heille itsetunnon kohoamista ja luottamuksen omaan itseensä palautumista.

– Tämänkaltaisiin näkökohtiin kannattaa siis kiinnittää huomiota hankintalakia käytäntöön sovellettaessa.

Hankintalain ensisijaisena tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen. Selonteko osoittaa, ettei näin aina käy.

– Käytännön tasolla kunta on nimittäin saattanut jäädä lopulta tappiolle. Toisaalta se kylläkin säästi itse hankinnan hinnassa, mutta toisaalla se menetti huonoimmassa tapauksessa merkittävän paikallisen/alueellisen veronmaksajan. Näin kokonaistulos on kunnan kannalta negatiivinen, Pulliainen avaa joidenkin hankintojen ongelmallisuutta.

 

Puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: