— Suvi Reijonen

Kirsi Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa lisätalousarvion palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Ihmiskunta kamppailee kahden ennen kokemattoman kriisin kourissa. Finanssikriisin syvyyttä ei tiedä vielä kukaan. Synkät talousuutiset niin maailmalta kuin kotimaastakin jatkuvat päivittäin. Tiedot ilmastokriisistä eivät ole yhtään sen parempia. Ilmastonmuutoksen eteneminen on tapahtunut huomattavasti arvioitua nopeammin. Näiden kahden kriisin ratkaiseminen onkin välttämätöntä kytkeä yhteen aktiivisilla toimilla. Kriisi on mahdollisuus muutokseen ja epävarmuudesta on luotava uskoa kestävämpään yhteiskuntaan.

1930-luvun laman ratkaisuksi Yhdysvalloissa toteutettiin kunnianhimoinen New Deal -ohjelma. Valtio velkaantui laajoissa elvytystoimissaan, mutta toimien myötä työttömyys saatiin nujerrettua ja talouden rattaat taas pyörimään.

Nyt tarvitaan viherelvytystä. Maailmalla puhutaan yleisesti Green New Dealista. Se on elvytyksen suuntaamista kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Kun ilmastonmuutos pakottaa meitä muuttamaan energiantuotantoamme, liikkumistamme ja taloutemme rakenteita, julkista rahoitusta on suunnattava uusiutuvaan energiaan, raideliikenteeseen ja palveluyhteiskuntaan.

Sinivihreä hallitus on ottanut oikeita askelia tähän suuntaan. Parissa vuodessa hallitus on mm. yli kaksinkertaistanut TEKESin tuet ympäristö- ja energiahankkeisiin 60 miljoonasta 140 miljoonaan euroon. Tässä lisäbudjetissa osoitetaan varoja mm. kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, raiteisiin ja peruskorjaushankkeisiin.

Vihreät näkevät tärkeänä, että valtio tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska pankkien luotonanto on kiristynyt. Siksi Finnveran ja Teollisuussijoituksen rahoitusmahdollisuuksien tuntuva lisääminen on hyvin perusteltua. Elinvoimaisia yrityksiä ei saa päästää konkurssiin.

Arvoisa puhemies,

Elvytystä tarvitaan myös jatkossa ja sen tulee olla niin talous- kuin ilmastonäkökulmasta kunnianhimoista. Vihreiden mielestä elvytystoimilla tulee edistää suomalaisen teollisuuden uudistumista, jotta ne pystyvät luomaan uusia kestävämpiä tuotteita. Esimerkiksi bioenergian edistämisellä on merkittäviä ympäristö- ja työllisyysvaikutuksia. Nyt on myös historiallinen mahdollisuus laittaa rapistuva rautatieverkko kuntoon ja rakentaa uusia nopeita raideyhteyksiä.

Näin ottamalla ilmastotavoitteet elvytystoimien johtotähdeksi saavutetaan saman aikaisesti monia tärkeitä tavoitteita. Millä muilla toimilla olisi yhtä hyvät vaikutukset työllisyyteen, ekologisesti kestävään talouteen, huoltovarmuuteen, ympäristöön ja öljyriippuvuudesta vapautumiseen? Energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovat kasvavia aloja. Tällainen politiikka on myös vastuullista lapsiamme ajatellen ja luo uskoa tulevaisuuteen.

Vihreä ryhmä antaa tuen ja vahvistuksen mietinnön kirjaukselle, jossa valiokunta painottaa kulttuurin merkitystä: "kulttuurin tukemiseen osoitetuilla, valtiontalouden kannalta vähäisillä määrärahoilla on hyvin työllistävä vaikutus sen lisäksi, että kulttuuritoiminnoilla on suuri henkistä ilmapiiriä kohottava merkitys." Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävissä 30 miljoonaa veikkausvoittovaroja, mikä on huomattava lisäys kulttuuriin.

Arvoisa puhemies,

Kuntien taloustilanne heikkenee talouskriisin myötä. Vihreiden mielestä kuntien tilanteen parantamiseksi on nyt toimittava määrätietoisesti ensi viikon kehysriihessä. Keskeistä on lisätä kuntien osuutta yhteisöverotuotosta. Veropohjan vahvistamiseksi on nostettava kiinteistöverotusta, jota myös OECD on pitkään suositellut meille.

Kehysriiheltä odotetaan myös esitystä KELA-maksun kompensoimiseksi energia- ja ympäristöverojen korotuksilla. Korotuspotentiaalia on etsittävä ennakkoluulottomasti ja laajasti, sillä katettava summa on huomattava.

Lopuksi,

Nyt kun etsimme ratkaisua tähän tukalaan tilanteeseen, on oltava rohkeutta kyseenalaistaa "talousdogmeja", kuten veronkevennysten myönteistä vaikutusta talouskasvuun. Jos veronkevennyksiä vielä esitetään, on Vihreiden mielestä vastuullisesti pystyttävä esittämään, miten menetetyt verotulot kompensoidaan. Talouskriisin hoito vaatii nyt valtion velkaantumista, mutta sitä tulee tehdä hyvin harkiten. On muistettava sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja huolehdittava siitä, etteivät nuoret näänny velkataakkamme alle. Ikävä tosia asia kuitenkin on, että kasvuvuosinakin olemme lyhentäneet velkaa hitaasti. Onneksi sitä kuitenkin on määrätietoisesti tehty ja tässä taitekohdassa velkamme on Euroopan Unionin pienimpiä.

Jaa sivu: