— Suvi Reijonen

Pulliainen ryhmäpuheessa: Maaseudulla tuotetulle sähkölle syöttötariffi

- Metsätaloudessa on siirryttävä avohakkuista jatkuvaan kasvatuksen

Erkki Pulliainen painotti Vihreiden ryhmäpuheessa maaseutupoliittisen selonteon lähetekeskustelussa, että maaseutu on avainasemassa uusiutuvan energian tuottamisessa. Maatilatalouden perustuotantorakenteeseen tulee kuulua maatalouden ja metsätalouden rinnalla järjestelmällisesti myös energiatuotanto. Maaseudulla tuotetulle sähkölle tulee saada räätälöidysti syöttötariffi.

- Niin maa- kuin metsätaloudenkin pitää tulevaisuudessa itse tuottaa käyttämänsä energia. Peltotaloudessa näin oli vielä 1950-luvulla. Tuolta ajalta meillä on tähän tarkoitukseen raivattuna ja kunnossa puoli miljoonaa peltohehtaaria. Näitä hehtaareita on viime vuosina ehditty jo palauttaa energiantuotantoon 10 – 14 vuoden tuotanto-odotuksella ruokohelpiviljelminä, mutta poukkoilevan maatalouspolitiikan takia vain kahden-kolmen sadonkorjuun jälkeen näitä kasvustoja ollaan nyt kyntämässä nurin. Tässä ei ole mitään järkeä, Erkki Pulliainen totesi.

- Yhtä mieletöntä tapahtuu juuri nyt metsäpuolella. Jotkut tahot ajavat sitä, että maanmuokkaus tehtäisiin pakolliseksi metsänomistajille hakkuiden yhteydessä. Selonteossa keskeisellä sijalla maaseutupolitiikan painopisteissä on kuitenkin maaseutumatkailu. Voidaan perustellusti kysyä, kuka ulkokuntalainen tulee katsomaan avohakattuja alueita, jotka systemaattisesti on koneellisesti muokattu? Metsämaapohjan muokkaukselle ei ole myöskään tieteellisiä perusteita. Päinvastoin vaihtoehtona nykyiselle, lähinnä metsäteknologisin perustein aikanaan luodulle avohakkuukulttuurille, on niin sanotun jatkuvan kasvatuksen korjuuteknisesti toimiva sovellus, jossa metsään jätetään riittävä määrä lahopuuta. Puuntuotollisesti näillä kahdella menetelmällä ei ole suuria eroja, mutta jälkimmäinen on monikäytöllisyyden puolesta maaseutupoliittisesti ylivertainen.

- Tärkeää on myös, ettei maaperän ravinteita päästetä huuhtoutumaan vesistöihin. Tämä vaatimus koskee myös peltotaloutta. Ravinnekierto- ja energiatalouden perusteilla maaseudulla pitääkin siirtyä laaja-alaisesti biokaasutuotantoon, Pulliainen totesi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: