— Suvi Reijonen

Kirsi Ojansuun pitämä ryhmäpuhe kehysselonteon palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

On hyvä, että valtionvarainvaliokunta mietinnössään rehellisesti tunnustaa taloustilanteen vakavuuden ja ottaa huomioon riskit, jotka uhkaavat talouskehitystä. Etenkin kun finanssijärjestelmän romahdus johtui luottamuksen katoamisesta. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että me nyt puhumme avoimesti taloustilanteemme ongelmista.

Sekä YK:n pääsihteeri, että Maailmanpankin pääjohtaja ovat viime aikoina varoittaneet, että talouskriisi voi huonosti hoidettuna heikentää koko yhteiskunnan vakautta. Nyt on toimittava määrätietoisesti, jotta vältymme suurelta inhimilliseltä ja sosiaaliselta kriisiltä.

Vihreille kestävä kehitys on myös talouspolitiikan keskeinen tavoite. On huolehdittava siitä, että tulevien sukupolvien taloudellisen toiminnan edellytyksiä ei heikennetä lyhytnäköisellä päätöksenteolla. Valtion nopea velkaantuminen koettelee julkisen talouden pitkänaikavälin kestävyyttä. Tämä yhdistettynä väestön nopeaan ikääntymiseen tekee tulevaisuudesta haastavan.

Tarkastusvaliokunta on omassa lausunnossaan kehysselonteosta huomauttanut, että koko julkisen talouden kestävyyttä tulisi arvioida kokonaisuutena ja riittävän pitkällä tähtäyksellä. Tästä Vihreä eduskuntaryhmä on aivan samaa mieltä samoin kuin siitä, että valtiontaloudesta tulee esittää kestävyyslaskelmia. Näin pystytään paremmin arvioimaan erilaisten toimien vaikutuksia veroasteeseen ja tarpeeseen sopeuttaa julkisia menoja.

Arvoisa puhemies,

Elvytyksen painopiste Suomessa on ollut verotuksellisissa toimissa. Veronkevennysten on sanottu olevan merkittävä osa elvytystä. Tarkastusvaliokunta kritisoi sitä, että kehysselonteossa ei kuitenkaan esitetä perusteluja sille, miksi elvytyksen painopiste on voimakkaasti verotuksellisissa toimissa. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä on hyvä, että veroelvytyksen epävarmuustekijöitä tiedostetaan laajemmin eduskunnassa.

Keski- ja hyvätuloisiin kohdistuvien veronkevennysten ja erilaisten verotukien vaikuttavuutta on vaikea arvioida. On hyvin todennäköistä, että kuluttajien säästäminen kasvaa taloudellisesti epävarmoina aikoina ja kaikki lisätulot eivät ohjaudu taloutta elvyttävästi. Mikäli veronkevennyksiä vielä tehdään, ne tulee vihreiden mielestä kohdentaa vain pienituloisille. Jatkossa onkin varauduttava siihen, että kokonaisveroaste ei voi enää ainakaan laskea ja että veropohjaa on laajennettava. Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että hallituksen tekemät mittavat veronkevennykset ovat olleet oikea aikaisia. Nyt on kuitenkin verokysymyksissä uudelleen arvioinnin paikka, kuten valiokunnatkin lausuvat.

Tarkastusvaliokunta on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että elvytystoimien perusteluita ei selonteossa juurikaan ole tai ne ovat hyvin yleisluontoisia. Kehyspäätöksessä ei myöskään kerrota aiotaanko elvytystoimien vaikuttavuutta seurata.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää tarkastusvaliokunnan huomiota osuvina. Valtiovarainministeriön sekä valtiovarainvaliokunnan on otettava ne huomioon tulevina vuosina kehyskäsittelyissä ja talousarvioissa.

Yksi 1990-luvun laman tärkeitä opetuksia oli, että hyvin toimivia yrityksiä ei saa päästää konkurssiin huonoina aikoina. Hallitus tukee taantuman vuoksi vaikeuksiin joutuneita yrityksiä mm. Finnveran suhdannelainoin ja –takauksin sekä TE-keskusten yritystukien ja asiantuntijapalveluiden avulla. Lisäksi tutkimus- ja kehitysrahoitusta korotetaan merkittävästi.

90-luvusta poiketen nyt ilmastokriisi tunnustetaan laajasti. Ihmiskunnan kohtaama valtava haaste voidaan kuitenkin kääntää yritystoiminnan mahdollisuudeksi. Eilisessä Helsingin Sanomissa Kansainvälisen metallityöväen liiton uusi pääsihteeri Jyrki Raina kertoi haluavansa profiloida metalliteollisuuden vihreiden työpaikkojen mahdollistajaksi. Tämä on juuri sellaista uudistumista, jota me vihreät haluamme.

Ympäristö- ja vesialan työt ovat hyvää elvytystä ja tuovat työtä sinne missä sitä ei muuten olisi. Tätä valtion tulee tukea nykyistä enemmän. Vihreät esittävät, että jatkossa elvytysrahoista vähintään puolet tulisi kohdentaa ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin.

90-luvun laman toinen tärkeä opetus oli, että on huolehdittava siitä, että syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin resursoidaan riittävästi taantumasta huolimatta. Viime laman aikaan palveluiden leikkaukset kohdistuivat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmaisiin, ja seuraukset olivat kohtalokkaita. Tästä alkoi monelle syrjäytymisen kierre.

Vihreät edellyttävät, että nyt erityisesti lasten ja nuorten palvelut turvataan. Aiheellisesti nuorten syrjäytymisestä keskusteltiin vakavasti eilen välikysymyksen yhteydessä. Hallituksen on oltava asian suhteen koko ajan hereillä ja on oltava valmius tarvittaviin lisätoimiin. Nyt on olemassa vaara laajaan sosiaaliseen kriisiin, josta YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon varoitti tässä salissa viime viikolla.

Vihreät haluavat turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon. Kunnallisveron perusvähennys kohdentuu kaikkien pienituloisimpiin ja hallitus nostaa sitä ensi vuonna ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen. Hyvä! Vihreille toinen tärkeä asia on, että toimeentulotuen taso on riittävä, sen hakeminen on yksinkertaista ja sitä saavat kaikki siihen oikeutetut. Siksi toimeentulotuen perusosan maksaminen tulisikin siirtää Kelalle.

Arvoisa puhemies,

Maahanmuuttovirasto tarvitsee edelleen lisäresursseja turvapaikka-asioiden käsittelyyn. Turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan päätöstään noin vuoden. Tämä on inhimillisesti kohtuuton aika.

Kun puhutaan heikoimmassa asemassa olevista, tähän kuuluvat kiistatta myös vangit. Vankiloiden paljusellit on kansallinen häpeä, joka on saanut myös kansainvälistä huomiota. Siksi vankiloiden peruskorjaukseen on osoitettava asianmukaiset varat piakkoin. Tämä olisi myös hyvää elvytystoimintaa.

Vankeinhoidon tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää määrä koulutettua henkilökuntaa. Yhteiskuntaan sopeutuminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen on keskeistä vankeinhoidossa. Tämä ei toteudu, jos vankiloissa ei ole mahdollisuuksia päihdekuntoutukseen ja työtoimintaan liian vähäisen henkilökuntamäärän vuoksi.

Lopuksi,

Kuten valtionvarainvaliokunta mietinnössään toteaa, elämme taloudellisesti poikkeuksellisia aikoja. Siksi vihreiden on helppo yhtyä loppupäätelmään, että juuri nyt valtiontalouden tilannetta tulee seurata erityisen tarkasti ja tehtyjen toimien vaikuttavuutta on arvioitava huolella. Huomion arvoista ja haastavaa on, että kehysmenettelyn toimivuudesta ja joustavuudesta taloudellisesti poikkeuksellisena aikana ei ole aiempaa kokemusta.

Jaa sivu: