— Suvi Reijonen

Ville Niinistön pitämä ryhmäpuhe vaalirahoitusta käsittelevässä tiedonantokeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Vihreille politiikan avoimuus on ollut liikkeemme synnystä asti kantavia ajatuksiamme. Kehittyneessä demokratiassa päätösten ja niiden valmistelun hyvyys punnitaan avoimessa julkisessa keskustelussa. Saman pitäisi koskea koko poliittisen järjestelmän toimintaa. Kansalaisten tulisi saada tietää kaikista yhteiskunnan ja puolueiden päätöksentekoon liittyvistä taustatekijöistä. Vaalirahoituksen läpinäkyvyys on keskeinen osa tällaista avoimuutta.

Suomessa ei kuitenkaan ole perinteisesti näin toimittu. Kylmän sodan kabinettipolitiikan aikana perinteiset puolueet omaksuivat suljettuja toimintatapoja, koska pelkäsivät avoimuuden vaarantavan Suomen ulkopoliittista asemaa. Suomettumisen aiheuttama itsesensuuri ja sulkeutuneisuuden kulttuuri on aiheuttanut vamman suomalaisen politiikan sieluun.

Perinteiset puolueet eivät ole olleet viime vuosiin saakka halukkaita uusimaan politiikan toimintatapoja kehittyneen ja avoimen länsimaisen demokratian tasolle. Pikemminkin näyttää siltä, että vaalirahoituksen osalta on vain omaksuttu uusia kyseenalaisia rahankeruun tapoja. Vaalilahjoitusten luoma varjo raha-automaattiyhdistyksen tärkeälle avustustehtävälle on ollut järkytys.

Vaalirahoituksen kriisi ei koske kaikkia puolueita. Jakolinja kulkee selvästi näiden perinteisten vanhojen puolueiden ja uusien puolueiden välille. Niin sanottu "maan tapa" ei ole ollut kaikkien puolueiden tapa, mutta siinä on ollut mukana puolueita sekä hallituksesta että oppositiosta.

Yksi vihreiden periaate on puolueen perustamisesta saakka ollut vaalirahoituksen avoimuus ja ylisuurten vaalikampanjoiden vastustaminen. Tätä olemme ajaneet eduskunnassa: Satu Hassi teki asiasta lakialoitteen vuonna 1994, Irina Krohn vuonna 1998 sekä Heidi Hautala vuonna 2004. Vihreä liitto puolueena alayhdistyksineen on julkaissut tilinsä ja saamansa avustukset kokonaisuudessaan.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä on pitänyt kansalaisten luottamuksen säilyttämisen takia välttämättömänä, että tämä eduskunta saa aikaan uuden avoimuutta korostavan vaalirahoituslainsäädännön. Hallitus on tiedonannossaan vastannut tähän huoleen. Tie ulos kriisistä kulkee vain avoimuuden kautta.

Vaalirahoituksen avoimuus on paras tapa ennalta ehkäistä korruption syntymistä sekä lisätä kansalaisten luottamusta puolueiden rahoituksen oikeudenmukaisuuteen.

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että kaikki hallituspuolueet ovat tunnustaneet vanhojen toimintatapojen puutteellisuuden ja ovat yhdessä näyttämässä tietä uuden poliittisen kulttuurin aikakauteen.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa todeta, että vaalirahoituksen lisäksi avoimuuden pitäisi olla politiikanteon keskiössä muissakin kysymyksissä. On syytä arvioida uudestaan monia vanhasta maailmasta kumpuavia käytäntöjä.

Useissa länsimaissa politiikkaa on modernisoitu parantamalla kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi kansalaisaloitteilla ja kansanäänestyksillä. Suomessa ihmiset uskovat vähemmän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa kuin useissa muissa länsimaissa. Tähän ongelmaan olisi syytä vastata perustuslain uudistuksessa. Kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon tulisi myös vahvistaa.

Oikeusministeriön työryhmä on arvioimassa korruption vastaista lainsäädäntöä uudestaan. Lahjontapykälien kiristämisen tarvetta on mm. kansanedustajien osalta. On tärkeää, että meillä on kattava lainsäädäntö ja hyvin resursoitu poliisi, jotta voimme ehkäistä ja torjua nykyajan talouden ja politiikan päätöksenteossa esiintyvää korruptiota tai muuta rikollisuutta.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että hallituksen tiedonannossa on linjattu vaalirahoituksen avoimuuden osalta kaikki keskeiset kysymykset oikein. Kaikkien puolueita lähellä olevien tahojen ulkopuolisen rahoituksen - puolueen omista säätiöistä ja yrityksistä paikallisyhdistyksiin - on oltava avointa ja reaaliaikaisesti julkisesta rekisteristä tarkistettavissa.

Hallituksen tiedonanto jättää ulkopuolisen rahoituksen rajoittamiseen liittyvien esitysten harkinnan Tarastin työryhmälle. Tämä on oikein, koska myös oppositiopuolueiden on syytä olla mukana muotoilemassa näitä kaikkia koskevia linjauksia.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tällaisille rajoituksille on selvä tilaus yleisen rahoituskilpavarustelun hillitsemiseksi ja ehdokkaiden tasavertaisuuden varmistamiseksi.

Kampanjoiden kasvun hillintä jonkinlaisen kattojärjestelmän avulla parantaa esimerkiksi nuorten ehdokkaiden asemaa. Kampanjakaton lisäksi on huolella harkittava erilaisten tukilähteiden kieltämistä ja lahjoituskattoja. Jos lainsäädännön esteenä ovat juridiset näkökohdat, voidaan harkita poliittista sopimusta näistä rajoituksista puolueiden kesken.

Perustuslaki suojaa kansalaisille laajat oikeudet osallistua poliittiseen toimintaan. Yksityishenkilöiden lahjoituksia ei näin ollen voida, eikä ole syytäkään, täysin kieltää. Esimerkiksi mikrolahjoitukset ovat tapa lisätä tavallisten ihmisten osallisuutta.

Valtion ja kuntien omistuksessa ja määräysvallassa olevat yhteisöt ovat joissakin tapauksessa olleet avokätisiä vaalitukien jakajia. Tämä on osaltaan hämärtänyt vaalirahoitusta, kun yhteisiä verorahoja on käytetty - ei aina niin tasapuolisesti - vaalitoiminnan rahoitukseen. Vihreät haluavat, että uudessa puoluerahoituslaissa tällainen tuki kielletään kokonaan.

Puoluerahoitusta uudistettaessa on asetettava myös riittäviä sanktioita niille, jotka eivät pelaa rehellisesti. Lakiin on tultava uhkasakko niille, jotka eivät jätä ilmoituksia ajallaan tai jättävät ne puutteellisina, ja mahdollisuus pidättää puoluetukea puolueilta, jotka eivät noudata sääntöjä.

Arvoisa puhemies,

Politiikan luottamukselle kivuliaasta prosessista huolimatta vaalirahakriisin lopputuloksena voi olla avoimempi ja vahvempi suomalainen demokratia.

Vaali- ja puoluerahoituksen uudistamiseksi tarvittavat elementit ja linjaukset on riittävän hyvin esitetty hallituksen tiedonannossa. Tarastin työryhmässä linjaukset voidaan viimeistellä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

Vihreä eduskuntaryhmä ilmaisee tukensa hallituksen linjalle ratkaista vaali- ja puoluerahoituksen kysymykset tiedonannon mukaisesti, ja kannattaa yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtymistä.

Jaa sivu: