— Marko Tuokko

Ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

kansanedustaja Kirsi Ojansuu

 
Arvoisa puhemies,

Väestön ikääntymisen ja finanssikriisin myötä Suomen talous on ajautunut pahaan kestävyysvajeeseen. Lähivuosina edessä on niukat ajat ja joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. Meillä on moraalinen velvollisuus huolehtia siitä, että tulevat sukupolvet eivät joudu tämän kriisin maksajiksi.

Olemme joutuneet toimimaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ilman sinivihreän hallituksen toimia lama olisi iskenyt Suomeen huomattavasti kovemmin. Keskeistä on, että puhumme avoimesti ja rehellisesti siitä, missä tilassa Suomen talous tällä hetkellä on. Julkisen talouden kestävyysvajeen korjaaminen tulee kestämään seuraavat kaksi vaalikautta. Me vihreät emme halua sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden menoleikkauksia, siksi tarvitsemme rakenteellisia ja verotuksellisia uudistuksia.

Arvoisa puhemies,

Eduskuntaryhmämme mielestä lähitulevaisuuden tärkeimmät poliittiset kysymykset ovat, miten talouskasvu on mahdollista ekologisesti kestävällä tavalla sekä miten uudistamme hyvinvointivaltiota.
 

Koska ympäristö ja ilmasto asettavat viime kädessä rajat elämällemme, aineellisen tuhlauksen aika on ohitse. Tulevaisuuden talouskasvun on oltava vihreää.
 

Taantuman myötä työttömyys on kasvanut. Pysyväksi ongelmaksi on muodostunut, että uudet työpaikat eivät synny samoille paikkakunnille ja aloille, joilta niitä on taantuman aikana menetetty. Tässä tilanteessa. uuteen ammattiin kouluttautuminen on pystyttävä toteuttamaan nykyistä joustavammin.
 

Talouskriisi on iskenyt pahasti myös kuntiin. Ne paikkaavat talouttaan velkaantumalla ja veronkorotuksin. Lisäksi ikääntyminen tuo kuntataloudelle merkittäviä haasteita. Tästä hankalasta yhtälöstä ei ole muuta tietä ulos kuin palveluiden tuottaminen nykyistä fiksummin. Hallitus on tukenut kuntia talouskriisin aikana väliaikaisella korotetulla yhteisövero-osuudella. Vihreiden mielestä tulee harkita korotetun yhteisövero-osuuden maksamista kunnille myös vuoden 2011 jälkeenkin.
 

Julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisen merkittävin yksittäinen keino on työurien pidentäminen. On helpompi aikaistaa työelämään siirtymistä kuin myöhentää eläkkeelle jäämistä. Opetusministeriön ehdotus pääsykoejärjestelmän uudistamisesta on tärkeä. Uudistuksessa on kuitenkin varmistettava, että edelleen jää riittävän monenlaisia väyliä päästä korkeakouluun, jotta hakijoiden erilaiset elämäntilanteet ja alakohtaiset erot huomioidaan.

Arvoisa puhemies,

Rakenteellisten ratkaisujen lisäksi julkisen talouden kestävyysvajeen kurominen umpeen edellyttää veropohjan laajentamista. Vihreässä verouudistuksessa keskeisessä osassa ovat energia-, ympäristö-, kiinteistö- ja kulutusverot.
 

Arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä tuo valtion kassaan 500 miljoonaa. Arvonlisäveron korotus on siksi merkittävässä osassa, kun taloutta tasapainotetaan. On todella kummallista, että vasemmisto-oppositio kritisoi juuri sen veron korotusta, jonka nostaminen tuo suurimmat tulot valtion kassaan. Arvonlisäveron korottaminen on keskeinen väline hyvinvointivaltion säilyttämiseksi. Yhden prosenttiyksikön korotuksen tuotto vastaa yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaisen palkkakuluja.
 

OECD:n tuoreessa maaraportissa huomioidaan Suomen kasvaneet tuloerot. Parhaiten ansaitsevan kymmenyksen tulot ovat kasvaneet suhteettomasti muihin verrattuna. Aiemmista hallituksista poiketen tämä hallitus on parantanut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta korottamalla kunnallisveron perusvähennystä ja pienimpiä etuuksia. Kuitenkin rikkaiden rikastumista edesauttavat monet verotuksen rakenteelliset ratkaisut, joihin on vihreiden mielestä puututtava. Erityisesti kiinteistöjen ja muun kiinteän omaisuuden verotusta tulisi kiristää. Kiinteistöveron alarajan nostaminen on oikeudenmukaista ja antaa kunnille niiden kipeästi tarvitsemia vakaita lisätuloja.
 

Vihreät ovat useasti kritisoineet verojärjestelmää, jossa osa ihmisistä on voinut muuntaa ansiotuloja kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Myös OECD kritisoi tätä. Vihreiden mielestä listaamattomien yritysten osinkojen verotusta on kiristettävä.
 
Tämän hallituskauden aikana tehtiin ekologinen autoverouudistus. Siinä verotus määräytyy päästöjen mukaan. Tämä uudistus on ollut onnistunut, ja sillä on ollut vaikutusta siihen, millaisia autoja nyt myydään. Tätä uudistusta tulee parantaa entisestään kiristämällä päästörajoja.
 

Jo päätetyistä teollisuuden energia- ja ympäristöveroista ei tule tinkiä. Ne ovat historiallisia. Ekologiset veroratkaisut ovat kestävän kehityksen kannalta välttämättömiä. Ne ovat myös mahdollisuus synnyttää uusia vihreän teknologian työpaikkoja. Lisäksi Vihreiden mielestä yksityiset kaatopaikat on vihdoin saatava verolle.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on elvytystoimillaan lisännyt uudis- ja korjausrakentamista todella merkittävästi. Toimien tarkoitus on ollut huolehtia suomalaisen rakennusalan työllisyydestä. Julkisuudessa on kuitenkin ollut paljon tietoja siitä, että rakennusyhtiöt ovat tuoneet ulkomaista työvoimaa Suomeen. On perusteltuja epäilyksiä siitä, että heille ei makseta työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Tämä on hyvä esimerkki, että Suomessa harmaata taloutta on erityisesti rakennusalalla. Sen kitkemisessä on otettu vihdoin askel eteenpäin, sillä Vihreiden pitkään ajamaa käännettyä arvonlisäverojärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön.

Käsillä olevan talouskriisin luonteeseen on kuulunut, että yksityiset finanssilaitokset ovat käärineet suuria voittoja, mutta riskit ovat jääneet valtioiden maksettavaksi. Tämä sotii pahasti yleistä oikeustajua vastaan.  Tilanteen korjaamiseksi Ruotsiin on perustettu vakausrahasto, johon pankit maksavat tietyn prosentin lainanannostaan. Vihreät vaativat, että tällainen pankkiverojärjestelmä tulisi saada pikaisesti myös Suomeen.

Arvoisa puhemies,

Käsillä oleva kehyspäätös osoittaa, että tulemme elämään lähivuosina niukkuuden aikaa. Hallitus on siitä huolimatta halunnut parantaa monien ryhmien asemaa. Olemme päättäneet mm. takuueläkkeestä sekä pienipien päivärahojen, lapsilisien, kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sitomisesta indeksiin. Merkittävää on myös kuntouttavan psykoterapian siirtäminen Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Globaalia vastuutakin kannetaan näinä tiukempina aikoina ja kehitysyhteistyömäärärahat nousevat.

Maahanmuutosta on keskusteltu tänä talvena kiivaasti. Pakolaisten vastaanottaminen on eettinen velvollisuutemme. Sen lisäksi pitkällä aikavälillä tarvitsemme lisää työvoimaa maahamme. Oleellista on kuitenkin toteuttaa kotouttaminen hyvin, jotta maahanmuuttajat integroituvat yhteiskuntaamme. Siksi on hyvä, että kehyspäätöksissä lisätään kunnille maksettavia korvauksia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.
 

Naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on suuri yhteiskunnallinen ongelma, joka unohdetaan usein. Siksi on tärkeää, että kehyksessä osoitetaan lisäresursseja tähän. Suuri puute on kuitenkin se, että ensi- ja turvakotien toiminnan tulevaisuus jää edelleen uhatuksi. Lääkärihelikopterien toiminta on otettu valtion budjettirahoituksen piiriin, mutta ensi- ja turvakoteja ei. Ihmettelen tässä ministeri Risikon priorisointia. Vihreiden mielestä on suuri vaara, että kunnat eivät tule kantamaan vastuutaan ja ensi- ja turvakotipalvelut tulevat karsiutumaan paljon tarvetta pienemmäksi. Siksi valtion tulisi varmistaa turvakotien riittävät resurssit ja niiden toiminta.
 

Kehyksen toinen suuri puute on yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun jääminen pois. Yliopistojen talous on jo nyt hyvin tiukilla ja siksi tämä maksu tulisi kompensoida yliopistoille valtion toimesta.
 

Saimaannorpan suojelu on puhuttanut viime aikoina paljon. Uutisista olemme saaneet kuulla, että tänä vuonna Saimaannorpan pesintä on onnistunut hyvin. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että norpan suojeluun panostetaan entistä enemmän.
 

Lopuksi arvoisa puhemies,

Taloudellisesti tiukkoina aikoina poliittisten puolueiden arvoerot tulevat selkeämmin esiin. Kun joudumme tekemään vaikeita päätöksiä, Vihreät laittavat etusijalle ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Jaa sivu: