— Suvi Reijonen

Timo Juurikkalan pitämä ryhmäpuhe elintarviketurvallisuudesta

Arvoisa puhemies!

Valtioneuvosto antaa kerran vaalikaudessa selonteon elintarviketurvallisuudesta. Suomen elintarviketurvallisuus on kansainvälisesti verrattuna varsin hyvällä tasolla, mutta alalla on myös jatkuvasti voimistuvia riskitekijöitä: elintarvikeketjujen piteneminen, joukkoruokailun lisääntyminen, matkailun kasvaminen sekä uudet teknologiat kuten geenimuuntelu ja nanotekniikka. Asia on tärkeä, ovathan elintarvikkeet ja niiden turvallisuus joka ikiselle ihmiselle läheinen ja omakohtainenkin asia.

Arvoisa puhemies!

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta annetaan eduskunnalle tilanteessa, jossa kansalaisten kiinnostus ruoan laatuun ja koostumukseen on edelleen kasvussa. Siksi hyvin tärkeä osa selonteossa onkin siihen uutena nostettu Ravitsemus-osuus.

Kansalaisten tiedonhankintahalua tai motiiveja ei pidä vähätellä. Yhä useammalla suomalaisella on todennettu ruoka-aineallergia, keliakia taikka muu ravintoon liittyvä rajoite. Kuluttajat jakaantuvat myös arvovalinnoiltaan huomattavasti toisistaan poikkeaviin sektoreihin. Suuri osa kansalaisista tekee nykyään valintoja myös eettisin ja ekologisin perustein. Vihreät kannattavat sitä, että jatkossa elintarvikkeisiin lisätään myös ilmasto- tai hiilimerkki, jotta kuluttajat voivat tätäkin kautta vaikuttaa hiilijalanjälkensä suuruuteen.

Pakkausmerkinnöillä voidaan lisäksi edistää tuotteiden jäljitettävyyttä aina tuottajatilalle saakka. Tämäkin palvelee kuluttajien tarpeita.

Elintarvikkeiden kuluttajamerkintöihin kohdistuu suuria odotuksia ottaen huomioon, että pakkausmerkintöjen pääosa keskittyy luonnollisesti kaupallisiin intresseihin ja tilaa on vähän. Pakolliset ja tarpeelliset kuluttajamerkinnät ahdetaan pakkauksiin mihin ne saadaan mahtumaan. Tuloksena on helposti näkymättömiin kutistettua tietoa.

Teollisten valmisruokien ravintosisällöt ja lisäaineiden koodimerkinnät eivät helposti markettien kiireessä avaudu perheen ruokaostoksista päättäville aikuisille - saati sitten lapsille tai kasvavalle vanhusten joukolle.

Kansalaiset tarvitsevatkin lisää helposti ymmärrettävää tietoa ravinnostaan ja viranomaisten on vastattava tähän tarpeeseen. Suomalaisten tärkein tiedonhakukanava on tänä päivänä internet. Viranomaisten julkiset tietopalvelut onkin syytä rakentaa nykyaikaisten verkonkäyttäjien ehdoilla, joskin esimerkiksi ikäihmisiä varten tarvitaan myös muita tiedotuskanavia.

Hyvä esimerkki toimivasta verkkopalvelusta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINELLI - elintarvikkeiden koostumustietopankki, josta löytyvät tavallisimpien ruoka-aineiden ravintosisällöt muutamalla klikkauksella. Juuri tämänkaltaisia palveluita ihmiset tarvitsevat.

Arvoisa puhemies!

Viranomaistiedotuksessa elintarvikkeiden sisältämät haitta-aineet on luetteloitava, mutta varsinaiseksi kuluttajien ohjauskeinoksi sopii parhaiten verotus ja tuotteiden hinta. Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa selonteossa mainittuja haittaveroja rasvalle ja valmistusvaiheessa lisätylle valkoiselle sokerille. On myös syytä ryhtyä selvittämään verotuksen porrastamista tuotteiden hiilisisällön mukaan.

Kansalaisten ravitsemustottumusten parantamisessa erityisesti kouluruokailulla on suuri rooli. Lapset ja nuoret on hyvä totuttaa terveelliseen ja laadukkaaseen ruokaan, kasvisruokia unohtamatta.

Arvoisa puhemies!

Suomen maatalouden strategian pitäisi jo maantieteellisistä syistä perustua ruuan puhtauteen ja luomutuotantoon. Koska emme pysty pohjoisten olosuhteidemme vuoksi elintarviketuotannossa kilpailemaan hinnalla, meidän on panostettava laatuun ja erikoistumiseen. Elintarvikkeidemme puhtaus ja hyvä laatu luovat mahdollisuuksia myös tuotteiden vientiin – jos niin halutaan.

Eläintiloillamme käytetään kansainvälisesti verrattuna kohtuullisen vähän antibiootteja, mikä on hyvä asia myös antibioottiresistenttien mikrobikantojen aisoissa pidon kannalta. Antibioottien käyttöä pitäisi pystyä edelleen vähentämään. Tässä, kuten ihmistenkin terveydenhoidossa, keskeistä on ennaltaehkäisy: edistetään eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja siten vähennetään tarvetta lääkkeiden käyttöön.

Selonteossa on ansiokkaasti nostettu esille geenimuunneltu ruoka yhtenä kansalaisten valinnanvapautta tulevaisuudessa uhkaavana tekijänä. Kuluttajien kannalta tärkeintä on varmistaa, että elintarvikkeiden tuotemerkinnät ovat kunnossa ja niitä valvotaan. Mahdollisuus kerätä monipuolinen ruokakori lähikaupasta ilman GMO-ruokaa on säilytettävä myös käytännössä. Suomeen ei myöskään tarvita peltoviljelyyn yhtään uutta GMO-kasvia häiritsemään kotimaisen luomutuotannon toimintaedellytyksiä.

Selonteossa on uusien tuotantomenetelmien osassa nostettu myös nanomateriaalit esille erillisenä riskitekijänä. Nanotoksisuus eli pienemmän partikkelikoon aikaansaama aineiden helpompi kulkeutuminen kudoksiin on vaikeasti lähestyttävä asia, ja varovaisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää. Potentiaalisten nanomateriaalien kirjo on niin suuri, että pelisääntöjä selkeyttävän lainsäädännön tarve on ilmeinen.

Arvoisa puhemies!

Suomalainen elintarvikevalvonta on pääosin laadukasta ja omaksuttu omavalvonnan merkitystä korostava linja on hyvä. Puutteet tulevat vastaan kentällä.

Valvontajärjestelmän liiallista monimutkaisuutta ja byrokraattisuutta on pyrittävä välttämään, sillä sellainen saattaa koitua pienyrittäjälle ylivoimaiseksi. Erityisesti tämä saattaa koskea maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä, joita elintarvikealalla on runsaasti.

Edellisen hallituksen antaman selonteon hyväksyessään eduskunta korosti tarvetta turvata elintarvikevalvonnan voimavarat sekä valtion että kuntien hallinnossa. Maa- ja metsätalousvaliokunta korosti tuolloin mietinnössään, että erityisesti kuntien voimavarat ja panostukset elintarvikevalvontaan ovat riittämättömät. Tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen on lähitulevaisuudessa selvitettävä, ovatko kuntien elintarvikevalvonnan resurssit riittävällä tasolla.

Lopuksi, arvoisa puhemies!

Jotta hyvä tilanne Suomessa jatkuu, elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen pitää panostaa kaikilla tasoilla: niin alkutuotannossa, teollisuudessa kuin kuluttajien käyttäytymisessäkin.

Jaa sivu: