— Suvi Reijonen

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Niinistön pitämä ryhmäpuhe lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Suomi on siirtymässä taantuman torjunnassa uuteen vaiheeseen. Emme ole enää pudotuksessa. Nyt tärkeää on varmistaa suomalaisten työllisyys ja hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkostojen riittävyys. Samalla meidän on myös katsottava pidemmälle tulevaisuuteen ja rakennettava uutta, kestävää hyvinvointia.

Meidän on pidettävä hyvinvointilupauksemme nuorille sukupolvillemme ja luotava pohjaa tulevaisuudenuskolle. Yhteiskunta ilman unelmia paremmasta tulevaisuudesta ei kykene nousemaan täyteen kukoistukseensa.

Arvoisa puhemies,

Kokonaistuotannon arvioidaan kääntyvän Suomessa tänä vuonna kasvuun. Yksityisen kulutuksen ja viennin elpymisen myötä bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Silti työttömyyden osalta vaikeimmat ajat ovat yhä edessä.

Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 10,2 prosenttiin. Korkeimmat työttömyysluvut kuukausitasolla nähtäneen kausiluontoisista syistä loppukeväästä. Erityisesti uhkaavaa on nuorisotyöttömyyden pahentuminen helmikuun 25 prosentista. Ensi vuonna työttömyyden arvioidaan kääntyvän laskuun.

Hallituksen vuoden 2010 ensimmäisen lisätalousarvion keskeinen tavoite on nuorisotyöttömyyden lieventäminen. Tähän tarkoitukseen käytetään yhteensä 75 miljoonaa euroa, josta 33 miljoonaa euroa on työ- ja elinkeinoministeriön alaisiin työllistämistoimiin. Lisäyksen seurauksena yhteensä arviolta 15 000 nuorta työllistyy, pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin.

Hallituksen painopiste on aivan oikea. Juuri tänä vuonna ovat ratkaisevat hetket käsillä, jotta voimme taata tämän hetken nuorten sukupolvelle lupaavan tulevaisuuden. Pitkittyvään nuorisotyöttömyyteen Suomella ei ole varaa. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy on niin inhimillisesti, kansantaloudellisesti kuin sosiaalisestikin välttämätöntä.

Työmarkkinoille tulevat nuoret ovat taidoiltaan ja osaamiseltaan hyvin valmistautuneita. Nuoret etsivät itse aktiivisesti työuransa alkuun saattamiseksi erilaisia mahdollisuuksia, joiden löytymisen helpottaminen on julkisen vallan tehtävänä.

Hallitus tukee myös yksityisen sektorin orastavia mahdollisuuksia työllisyyden lisäämiseksi. Yrityksiä kannustetaan työllistämään nuoria palkkatukeen perustuvalla työllistämissetelillä. Nuorten pysyvän työllistymisen kannalta on erittäin tärkeää ja tehokasta, että yksityinen sektori uskaltaa työllistää nuoria. Palkkatukeen lisätään yhteensä 14 miljoonaa euroa. Samalla palkkatuen ehtoja lievennetään tämän vuoden ajaksi niin, että alle 25-vuotiaan voi palkata palkkatuettuun työhön, myös määräaikaisesti, heti kun nuori joutuu työttömäksi.

Hallitus jatkaa myös perusteltua linjaansa nuorten koulutuspaikkojen lisäämisessä. On myös nuoria joille lisäkoulutus nykyajan vaativilla työmarkkinoilla on tarpeen. Näiden koulutuspaikkojen on kuitenkin oltava myös mielekkäitä. Koulutustarjonnan lisäämistä on kohdennettava niin, että sillä pyritään ennakoimaan taantuman jälkeistä kasvavaa alakohtaista kysyntää.

Arvoisa puhemies,

Hallitus tukee myös vaikeassa tilanteessa olevan suomalaisen telakkateollisuuden selviytymistä merkittävällä taloudellisella panostuksella laivanrakennuksen innovaatiotukeen, alusluottojen jälleenrahoituksen lainavaltuuteen sekä uusilla alushankinnoilla. Näillä toimilla pyritään turvaamaan Suomessa 21 000 henkilöä työllistävän telakkateollisuuden selviytymistä meneillään olevan suhdannetilanteen yli sekä torjumaan telakka-alan työttömyyttä. Telakkateollisuuden huipputason kansainvälisellä osaamisella on tulevaisuus Suomessa.

Telakkateollisuuden tilanne antaa kuitenkin aihetta laajemman huolen esille tuomiseen. Suomen on pienenä kansantaloutena vaikea kilpailla, jos eri teollisuudenaloilla vajotaan yhä syvemmälle kansalliseen protektionismiin. Tällaisessa tukikilpailussa emme voi voittaa Italian, Ranskan ja Etelä-Korean kaltaisia telakkamaita. Meidän vahvuutemme on avoimessa ja reilussa kilpailussa menestyvässä huippuosaamisessa.

Hallituksen onkin syytä tehdä kaikkensa epäterveen kansainvälisen kilpailun ehkäisemiseksi ja EU:n kilpailulainsäädännön reiluksi noudattamiseksi. Tämä on paitsi kotimaisen telakkateollisuuden myös koko Suomen avoimen talouden menestymisen kannalta välttämätöntä.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että työllisyystilanteen pysyvä parantaminen edellyttää muutakin kuin vain luonteeltaan väliaikaisia työllistämisen tukitoimenpiteitä. Näillä toimilla rakennetaan siltaa yli taantuman. Tätä siltaa on kuitenkin vaikea rakentaa, jos emme tiedä, missä vastaranta on. Ei kannata myöskään rakentaa notkuvaa Myllysiltaa.

Suomen on löydettävä uusi visio hyvinvointimme ja työllisyytemme turvaamisesta uudenlaisessa maailmassa. Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat siirtymään pitkäjänteisen ja ympäristöllisesti kestävän talouden rakentamiseen. Suomen on oltava edelläkävijä tässä muutoksessa.

Meidän on yhtä lailla kannettava huolta julkisesta taloudesta, jotta tulevat sukupolvet voivat elää hyvinvoivassa Suomessa. Hyvä taloudenpito on siis vain väline suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Vihreät haluaa uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jotta voimme pelastaa sen. Meidän on löydettävä uudenlaisia keinoja mielekkään työn ja elämän mahdollistamiseksi kaikille suomalaisille.

Suomen elinkeinopolitiikan on oltava notkea maailman muutoksessa: meidän on aistittava uuden kasvun alat samalla kun kehitämme uusia menestyskonsepteja perinteisillä osaamisalueillamme. Meidän on noustava jälleen avoimen tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen. Yrittäjyyden kynnystä on madallettava - suomalaisia on kannustettava uskomaan itseensä niin yrittäjinä, palkansaajina kuin niiden välimaastossa olevissa ammateissakin.

Suomen tulevaisuuden kannalta on ollut huolestuttavaa seurata viime viikkojen maahanmuuttokeskustelua. Vihreille on tärkeää, että maahanmuuttopolitiikka perustuu avoimen talouden ja sivistysvaltion periaatteille: me näemme kansainvälisyyden työmarkkinoiden vahvuutena, ja sivistysvaltiossa ihmisoikeudet turvataan myös täältä turvaa hakeville. Suomen on oltava avoin maa niille, jotka haluavat tulla työllään rakentamaan suomalaista hyvinvointia. Vaikka tällä hetkellä Suomessa on työttömyyttä, on myös sellaisia aloja, joilla tarvitaan osaavia maahanmuuttajia Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Työmarkkinat eivät toimi nollasummapelinä: osaava maahanmuuttaja tuo usein tullessaan työtä myös suomalaisille.

Meidän on oltava houkutteleva maa myös kansainvälisille sijoittajille, jotta suomalainen tuotekehittely ja osaamisen kaupallistaminen saisivat riittävästi pääomia. Eristäytymiseen ja sulkeutuneisuuteen meillä ei ole varaa. Hälyttävää on se, että olemme muita Pohjoismaita merkittävästi jäljessä kansainvälisten huippututkijoiden houkuttelemisessa. Tämä näkyy myös yliopistojen tutkimuksen tasossa.

Arvoisa puhemies,

Selvää on se, että millään alalla ei Suomessa voida jäädä lepäämään laakereille. Hallituksen asettamalla kasvutyöryhmällä on tässä kansallisen heräämisen saavuttamisessa tärkeä rooli. Hallitus on myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suunnittelemassa toimia tuottavuuden parantamiseksi, työurien pidentämiseksi ja uuden kasvun luomiseksi.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee hallituksen toimia työttömyyden hillitsemisessä ja kannustaa hallitusta etsimään tietä kohti uutta suomalaista hyvinvointia.

Jaa sivu: