— Suvi Reijonen

Kirsi Ojansuun pitämä ryhmäpuheenvuoro EU-alueen vakautuspaketista

Arvoisa puhemies,

Viime päivät olemme eläneet keskellä jännitysnäytelmää. Valitettavasti tämä näytelmä, ei ole ollut fiktiota vaan totisinta totta. Viime viikolla markkinoiden luottamus euro-alueen maiden kykyyn maksaa lainojaan oli rajussa laskussa. Kreikasta lähtenyt epäluottamus tarttui myös Portugaliin, Espanjaan ja Irlantiin. Oli suuri vaara, että kriisi oli leviämässä hallitsemattomiin mittoihin.

EU:ssa yhteinen poliittinen tahto syntyy usein kriisitilanteissa. Viime sunnuntaina jäsenmaiden valtionvarainministereiden päättäväiset toimet mittavan vakautuspaketin aikaan saamiseksi olivat merkittäviä. Toimet olivat historiallisia, sillä mitään vastaavaa ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Markkinat ovat kuitenkin osoittaneet, että vielä ei voida lopullisesti arvioida vakautuspaketin seurauksia.

Arvoisa puhemies,

Käsillä oleva kriisi on ennen kaikkea yhteisvaluutta euron kriisi. Valitettavasti ei ole sattumaa, että olemme tässä tilanteessa. Euro-alue synnytettiin nopeasti ja mukaan on otettu maita, joiden kyky pysyä yhteisten kriteerien sisällä tiedettiin olemattomiksi. Kohtalon ivaa oli kuitenkin siinä, että Saksa oli ensimmäinen maa, joka rikkoi kasvu- ja vakaussopimuksen ehtoja. Tämä oli alku sille, että sopimus menetti uskottavuuttaan, koska rangaistuspykäliä ei sovellettu siihen. Laajemminkin  on ollut tahdon puutetta huolehtia koko euro-alueen vakaudesta. "Hällä väliä" -asenteella ei luoda uskottavaa talousyhteisöä.

Euron kriisi on myös koko Euroopan unionin kriisi. Euron suurin ongelma onkin ollut siinä, että Euroopan Unionilta puuttuu yhteinen talouspolitiikka. Yhteinen valuutta sitoo jäsenvaltiot toisiinsa, mutta jokainen maa vastaa taloudenpidostaan itsenäisesti. Mikäli joku maa rikkoo yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, ei muilla mailla ja EU:lla ole juurikaan mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen.

EU:n kyvyttömyys puuttua jäsenmaiden taloudenpitoon on johtanut siihen, että Kreikan lisäksi myös muutamat muut jäsenmaat ovat olleet holtittomia. Nämä maat ovat yksinkertaisesti eläneet yli varojensa. Menojen suhde tuloihin on ollut täysin vastuuton, eikä vakaus- ja kasvusopimuksen kriteereillä ole ollut näille maille mitään merkitystä.

Euroopan Unioni on aina kehittynyt kriisien kautta. Nyt on luotava uusi perusta eurooppalaiselle talouspolitiikalle. On oikeutettua odottaa, että kaikki yhteiseen valuuttaan sitoutuneet maat pitävät huolen omasta taloudestaan. Ei voi olla niin, että samat maat, jotka ovat suurimpia EU:n rakennetukien vastaanottajia samaan aikaan laiminlyövät kilpailukyvystä ja julkisen taloutensa kestävyydestä huolehtimisen. Siksi vakauskriteerit rikkoville maille on automaattisesti langetettava sanktioita.

Kannatamme myös komissaari Olli Rehnin esityksiä siitä, että komissiolle tulisi oikeus käydä ennalta läpi jäsenmaiden budjetteja. Jatkossa on välttämätöntä, että talouspoliittinen koordinaatio on EU:ssa nykyistä tiiviimpää.

Pitkällä tähtäimellä kaikkein suurin kysymys on, kuinka eri jäsenmaiden julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle. Alijäämämaiden on onnistuttava kilpailukykynsä vahvistamisessa. Vihreiden mielestä tämän tulee tapahtua ekologisesti kestävällä tavalla. Tässä keskeisessä osassa on ympäristöteknologia ja uusiutuva energia. Tällä alueella maailmanmarkkinat kasvavat hurjaa vauhtia ja koko Euroopan on päästävä kiinni näihin mahdollisuuksiin..

Arvoisa puhemies,

Kreikan kriisin suurin syy on siinä, että maa on elänyt yli varojensa. Tämän kuplan puhkaisi globaali finanssikriisi. Sen ensimmäinen jäävuoren huippu oli Lehmann Brothersin konkurssi syksyllä 2008, josta talouskriisi lähti vyörymään. Yhdysvalloista lähteneen talouskriisin suurin opetus on siinä, että markkinat eivät pysty ohjaamaan itse itseään. Vihreiden mielestä on taas aika käydä keskustelua talouden etiikasta ja nostaa politiikka ohjaamaan taloutta vahvasti. Mikäli me poliitikot emme nyt ota takaisin valtaamme talouspolitiikassa, keinottelijat hallitsevat meitä jatkossakin. Lehmann Brothersin konkurssin jälkeen maailman johtajat puhuivat paljon talouden sääntelystä, mutta tämä kriisi jälleen osoittaa, että sääntelyssä edetään aivan liian hitaasti. Uusliberalistisen markkinauskon sijaan tarvitsemme talouteen läpinäkyvyyttä, vahvempaa poliittista ohjausta, parempaa valvontaa ja oikeudenmukaista sääntelyä. Keinottelijoille on näytettävä kaapin paikka. Tällaisia kriisejä ei saa enää koskaan päästä tapahtumaan.

Pankkivero olisi hyvä tapa velvoittaa pankkeja ottamaan itse vastuuta kriisien kustannuksista. On oikeudenmukaista, että pankit itse osallistuvat jatkossa kriisien ratkaisuihin. Kreikankin tapauksessa osa pankeista on toiminut kestämättömästi osallistumalla ongelmien peittelyyn.

Toinen hyvä väline markkinoiden vakauttamiseksi on rahoitusmarkkinavero. Tämä hillitsisi valuuttakeinottelun lisäksi spekulatiivista osake- ja johdannaiskauppaa. Suomen tulee ajaa rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa painokkaasti ja vero tulee tarvittaessa ottaa käyttöön EU:ssa, vaikka muualla veroa ei saataisikaan säädetyksi. Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että vihdoin korkealla tasolla on tehty päätös globaalin transaktioveron selvitystyöstä.

Vihreät vaativat, että Euroopan unioniin on vihdoin saatava sellainen toimielin, jolla on riittävät suuret valtuudet rahoitusmarkkinoiden valvontaan. Koska EU:n keskeinen tehtävä on mahdollistaa jäsenvaltioiden rajat ylittävä talous, on myös valvonnan oltava unionin laajuista.

 

Käsillä olevassa kriisissä on jälleen tullut esiin harmaan talouden suuri merkitys. On syytä ihmetellä, miksi sen kitkemisestä puhutaan niin vähän, sillä talouden vakauttamiseksi harmaan talouden kuriin saaminen on välttämätöntä. EU:n on toimittava aktiivisesti veroparatiisien lakkauttamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä tukee Kreikalle annettavaa lainapakettia. Vasemmisto-oppositio on sen sijaan päättänyt äänestää Kreikalle myönnettävää lainapakettia vastaan. Vihreiden mielestä tämä on vastuutonta. Kreikan tilanteella on merkittävä vaikutus myös Suomen taloudelle. Mikäli Kreikan kriisi kärjistyy pahasti, niin sillä on välitön vaikutus koko euroalueelle. Viime kädessä tästä kärsii myös suomalaiset työläiset.

Lopuksi arvoisa puhemies,

Pääministeri Vanhanen ja valtiovarainministeri Katainen ovat Vihreiden mielestä toimineet tässä erittäin vaikeassa tilanteessa päättäväisesti ja määrätietoisesti. Jatkossa on tärkeää, että Suomi ajaa yhtä määrätietoisesti EU:n yhteisen talouspolitiikan parempaa koordinaatiota sekä markkinoiden valvonnan ja sääntelyn parantamista. Vaikka käsillä olevan kriisin keskellä on välttämätöntä sammuttaa tulipalo julkisin tukitoimin, pitkällä tähtäimellä on Euroopan Unionin kannalta kohtalon kysymys, että talouspolitiikka saadaan terveelle kestävälle perustalle.

Jaa sivu: