— Suvi Reijonen

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Niinistön puoluekokouspuhe

Hyvät vihreät ystävät,

Me olemme, ja haluamme olla, Suomen johtava tulevaisuuspuolue.

Vihreät on edistyksellinen liike. Me olemme ajaneet tässä hallituksessa – ja tulemme ajamaan myös jatkossa – edistyksellistä ilmastonsuojelua, parempaa sosiaaliturvaa ja työelämää, sekä arvoliberaaleja oikeuksia.

Vihreät uskoo siihen, että me pystymme rakentamaan reilumpaa yhteiskuntaa.

Myös tänä päivänä, kun vaikea taloustilanne ja globaalit ympäristökriisit uhkaavat hyvinvointimme ja elinvoimaisen planeetan tulevaisuutta.

Vaikeina aikoina kaivataan niitä, jotka pystyvät näyttämään tietä kohti kestävää tulevaisuutta. Niitä, jotka uskaltavat kantaa johtajuutta vaikeistakin päätöksistä, samalla unohtamatta sitä mikä on kaikkein tärkeintä: inhimillinen edistys ja kestävä kehitys.

Suomen historiassa on ennenkin eletty vaikeita aikoja, ja silti pystytty tekemään edistyksellistä politiikkaa. Suomen nousu köyhyydestä ei ole konservatiivien saavutus, vaan edistyksellisten voimien. Meillä on paljossa kiittäminen Suomen tasavallan ensimmäistä presidenttiä.

Köyhistä oloista noussutta edistysmielistä K.J. Ståhlbergiä ajoi vahva usko sivistysvaltioon, kansanvaltaan ja edistykselliseen sosiaalipolitiikkaan. Ståhlberg piti aikanaan orastavan demokratiamme kasassa niin äärioikeiston kuin äärivasemmiston uhalta.

Suomi itsenäistyi melko köyhänä valtiona ja vaikean konfliktin kautta.

Varmasti silloinkin oli niitä, jotka sanoivat, ettei köyhien aseman parantamiseen ja sosiaalisiin uudistuksiin ole varaa.

Silti uudistuksiin lähdettiin - ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että se oli tärkeää.

Vihreiden pitää tänä päivänä olla ståhlbergiläistä edistystä luova voima suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomella ei ole varaa sortua populististen liikkeiden houkutuksille – liikkeiden, joilla ei ole suomalaisille tarjottavanaan muuta kuin suuria sanoja.

Meillä ei ole varaa kuunnella kaikkea vierasta ja tulevaisuutta pelkääviä konservatiiveja – eristäytymällä ei muuteta maailmaa, vaan suljetaan silmämme tulevaisuudelta.

Meidän on rakennettava uuden ajan hyvinvointiyhteiskuntaa.

Sitä rakennetaan vihreällä politiikalla.

Hyvät edistysmieliset,

Olemme saaneet tässä hallituksessa paljon aikaan, vaikka aina ei ole ollut helppoa.

Kuten puheenjohtajamme jo linjasi, erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa olemme siirtyneet Euroopan peränpitäjien joukosta lähelle eturintamaa. Ihmiskunnan toiminnan asettaminen luonnon sietokyvyn rajoihin on vuosisatamme suurin haaste.

Miljardin euron ekologinen verouudistus, autoverotus päästöperusteiseksi, raidesatsaukset, älyliikenteeseen panostaminen, energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian kannustinpaketti.

Valtioneuvoston ilmastopoliittisen asiantuntijan Oras Tynkkysen johdolla hallituksen tulevaisuusselonteossa on viitoitettu tie kohti vuoden 2050 vähäpäästöistä Suomea.

Saavutukset ovat merkittäviä, ottaen huomioon lähtötilanteemme, ja niistä meidän on oltava ylpeitä.

Seuraava askel on se, että saamme hallituksen ymmärtämään ilmastonsuojelun ja luonnonsuojelun yhteyden. Emme voi olla edistyksellisiä ilmastonsuojelussa, jos emme pidä huolta luonnon monimuotoisuudesta.

Myös toisessa keskeisessä hallitusohjelmatavoitteessamme, perusturvan vahvistamisessa, olemme saaneet aikaan tuloksia. Vanhempainpäivärahoja nostettiin historialliset 170 euroa kuukaudessa. Takuueläke parantaa pienituloisimpien eläkeläisten asemaa. Opintotukea on nostettu. Keskeiset perusturvaetuudet sidotaan indeksiin.

Vaikka Sata-komiteassa konservatiiviset voimat estivät sosiaaliturvan laajemman rakenteellisen uudistamisen perustulon suuntaan, voimme olla näissä taantuman oloissa myös perusturva-saavutuksistamme tyytyväisiä.

Emme unohda köyhyyden vähentämistä ja sosiaaliturvan uudistamista jatkossakaan. Pienituloisen työn kannattavuuden parantaminen on tärkeää työllisyyden lisäämiseksi. Vihreät haluaa rakentaa vapauttavaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa sosiaaliturvan tehtävänä on tukea ihmisten omia elämänvalintoja sekä antaa jokaiselle edellytykset työhön ja hyvään elämään.

Hallitus on myös toteuttanut tärkeitä arvoliberaaleja uudistuksia, jotka ovat parantaneet vähemmistöjen asemaa ja edistäneet tasa-arvoa. Samaa sukupuolta olevien parien sisäinen adoptio paransi sateenkaariperheiden ja heidän lastensa yhdenvertaisuutta. Siviilipalvelusajan pituutta on kohtuullistettu. Isyysvapaan pidentäminen kahdella viikolla paransi isien tasaveroisuutta lasten hoidossa.

Tällä tiellä on jatkettava. Ensi hallitusneuvotteluissa meidän on ajettava sukupuolineutraalia avioliittoa ja perhevapaiden uudistamista.

Perhevapaat pitäisi uudistaa siten, että sekä isälle että äidille olisi oma viiden kuukauden kiintiönsä, jonka lisäksi viisi kuukautta olisi vanhempien vapaasti jaettavissa. Samalla vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken.

Ruotsissa isät käyttävät lähes 25 prosenttia perhevapaista, Suomessa alle seitsemän prosenttia.

Olin itse neljä kuukautta vanhempainvapaalla molempien lasteni kanssa.

Omasta - ja muiden saman ratkaisun tehneiden isien puolesta - voin sanoa: tuskin yksikään isä katuu sitä, että on ottanut aikaa ollakseen pienten lastensa kanssa.

Isien perhevapaiden käyttö lisää miesten tasa-arvoa kotona, ja samalla se lisää naisten tasa-arvoa työelämässä.

Hyvät edistysmieliset,

Välillä vihreitä syytetään siitä, että irtisanoudumme hallituksen enemmistön linjasta. Välillä vihreitä syytetään siitä, että kaikki kelpaa. Meidän ei kannata häkeltyä tästä poliittisten vastustajiemme ilveilystä.

Olemme olleet hyvin sitoutuneita sinivihreän hallituksen työhön. Meidän periaatteenamme on ollut johdonmukaisesti tuoda esille oma linjamme. Mahdolliset erimielisyydet eivät ole tulleet kenelläkään yllätyksenä.

Kriisin hetkinä ja taantuman hoidossa olemme osoittaneet tilanteen vaatimaa solidaarisuutta ja valmiutta nopeisiin päätöksiin. Olemme yhdessä hallituskumppaniemme kanssa linjanneet toimivia ratkaisuja, kuten viime viikkojen Euroopan talouden vakauttamistoimien osalta.

Akuutin talouskriisin vastuullisen hoidon lisäksi Suomi on vihreiden ajamalla tavalla edistämässä rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja läpinäkyvyyttä.

Säätelemätön uusliberaali talous on osoittanut, että kapitalismi ei ilman yhteiskunnallista valvontaa hoida edes perustehtäväänsä kunnolla; jos riskit ovat johdannaisten ja veroparatiisien luomassa pimeydessä, eivät markkinat voi arvioida riskien toteutumista. Järjestelmäriskit ovat kaatuneet julkisten talouksien niskaan, vaikka ne on luotu rahoitusmarkkinoilla.

On ollut aikamoinen saavutus, että kokoomuslainen valtiovarainministeri on saatu kannattamaan pankkien taseesta kerättävää vakausmaksua, jotta finanssisektori osallistuu jatkossa aiheuttamiensa kriisien kustannusten jakoon. Edistämme myös lyhytaikaista spekulaatiota vähentävän yleisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa Euroopan tasolla.

Perinteiset suuret puolueet yrittävät ajoittain edelleen laittaa meitä pienen puolueen muottiin. Siihen me emme suostu.

Me olemme puolue, joka haluaa vaikuttaa ja kantaa vastuuta kaikista päätöksistä.

Emme hyväksy keskeisten arvojemme - kuten luonnonsuojelun - vastaisia ratkaisuja, kuten Pohjoisen vesialtaiden rakentamista.

Ensi vaaleissa tavoitteenamme onkin saada sellainen vaalivoitto, että pääsemme hallitusneuvotteluihin yhtenä Suomen neljästä merkittävimmästä poliittisesta liikkeestä.

Silloin mahdollisten hallituskumppanienkin on jo kaikin tavoin ymmärrettävä, että vihreiden tavoitteita ei voi hallitustyöskentelyn missään vaiheessa sivuuttaa.

Minulle hienointa hallitustyöskentelyssämme on ollut se, miten me vihreät olemme toimineet yhtenäisesti ja toisiamme tukien. Vaikeissakin päätöksissä olemme taistelleet yhdessä sellaisten parannusten puolesta, jotka ovat tuoneet raskaisiin hetkiin mielekkyyttä.

Vihreä eduskuntaryhmä, hallitusryhmä, puoluehallitus, puoluevaltuuskunta ja hyvät työntekijämme ovat yhdessä linjanneet ratkaisujamme. Puolueen sisäisen demokratian toteutuminen hallitustyöskentelyssä on vihreille tärkeä arvo.

Hyvät edistysmieliset,

Vaalirahaskandaalin ryvettämä suomalainen politiikka on menettänyt kansalaisten luottamusta. Tämä on tuskallista sikälikin, että elämme aikoja, jolloin politiikalla on - ja pitää olla - taas yhä enemmän merkitystä.

Meidän on pidettävä huolta kansalaisten ja päättäjien välisestä yhteiskuntasopimuksesta. Ilman vihreän oikeusministerin Tuija Braxin merkittävää ja uskottavaa työtä suomalaisen vaali- ja puoluerahoituksen uudistamiseksi olisi politiikan arvostuksen romahdus ollut syvempää.

Reilun, avoimen ja kansanvaltaisen politiikan edistämisessä on yhä tehtävää.

Perustuslain uudistamisessa vihreät on saanut läpi tavoitteensa edustuksellisen demokratian täydentämisestä suoralla demokratialla. Kansalaisaloite lisää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon myös muutoin kuin puolueiden kautta.

Kansanvallan kannalta on tärkeää, että kukaan ei ole korvaamaton. Ei edes presidentti. Tähän uskoi myös K. J. Ståhlberg. Hän kieltäytyi jatkamasta presidenttinä toiselle kaudelle. Hän halusi varjella maataan siltä, että valta keskittyy ja henkilöityy yhteen ihmiseen.

Ståhlberg tulkitsi vanhan perustuslakimme presidentille tarjoamia valtaoikeuksia hyvin supistavasti. Hän uskoi, että eduskunnan päätöksentekovallan kautta kansanvalta toteutuu paremmin ja kansakunta pysyy yhtenäisenä. Tähän uskomme myös me vihreät nyt toteutettavassa perustuslakiuudistuksessa.

Tämän päivän konservatiiveilla sosialidemokraattisessa puolueessa olisi opittavaa niin Ståhlbergiltä kuin oman työväenliikkeensä perinteestäkin.

Hyvät edistysmieliset,

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on sanonut, että meidän on valittava, osallistummeko toivon vai kyynisyyden politiikkaan. Obaman johdolla demokraatit ovat tuoneet lähes universaalin terveydenhuollon amerikkalaisille. Hänen vastustajansa ovat lähinnä keskittyneet uhkakuvilla pelotteluun.

Suomessa vihreät edustaa toivoa.

Kun toiset vetoavat ihmisten alhaisiin tunteisiin, me haluamme nostaa ihmistä – korostaa, että jokaisella ihmisellä on arvo, ja että yhdessä me olemme enemmän.

Me emme muuta politiikkaamme viimeisimmän gallupin mukaan.

Me emme muuta politiikkaamme kokoelmaksi markkinointikikkoja.

Me rakennamme edistyksellistä Suomea.

Viime kuukausina eri puolueiden välillä aina olleet erot ovat tulleet paremmin esille myös julkisuudessa. Toisaalta on ollut ikävä nähdä konservatiivisen populismin puhureiden vahvistumista.

Sosiaalidemokraatit ovat ainakin toistaiseksi hylänneet harkitsemansa punavihreän uudistuspolitiikan; he vastustavat hallituksen esitystä uusiutuvan energian edistämisestä, kannattavat ydinvoimaa sekä leikittelevät maahanmuuttovihamielisyyttä ja konservatiivista arvoympäristöä rakentavilla sanaleikeillä ”maan tavoista”.

Ruotsissa vihreät yhdessä vasemmistopuolueiden kanssa ovat ajamassa edistyksellistä ja humaania, kestävään kehitykseen ja arvoliberalismiin nojaavaa politiikkaa.

Sosiaalidemokraatit, ottakaa oppia ruotsalaisista tovereistanne.

Viime päivinä on puhuttu jo ennen vaaleja muodostettavista kilpailevista hallitusvaihtoehdoista. Suomessa vihreät ei ole pakotettuja valitsemaan puoltaan kahden epätäydellisen vaihtoehdon, oikeiston ja vasemmiston, väliltä.

Sen sijaan vihreät haluaa olla ensi vaalien jälkeen muodostamassa edistyksellisten voimien koalitiota. Tulevaisuuden hyvinvointia ei rakenneta konservatiivisella politiikalla, tuli se sitten oikealta tai vasemmalta.

Mitä paremman tuloksen me saamme vaaleissa, sitä varmempaa on edistyksellisen koalition muodostuminen. Vihreiden läsnäolo hallituksessa vahvistaa myös muiden puolueiden sisällä olevia edistyksellisiä voimia.

Vihreillä on tärkeä työ seuraavan vuoden aikana niin hallituksessa kuin vaalikampanjassa. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että Suomi kulkee kohti kestävää tulevaisuutta.

Puheenjohtaja Anni Sinnemäen erinomaisessa ohjauksessa, hyvällä yhteistyöhengellä, ja tässä puoluekokouksessa hyväksyttävän poliittisen ohjelman pohjalta, meillä on vahva asema lähteä tekemään työtä vaalimenestyksen ja edistyksellisen Suomen eteen ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Jaa sivu: