— Suvi Reijonen

Vihreät hyväksyivät poliittisen ohjelman: Yhteiskunta on peruskorjattava lempeämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi

Vihreät hyväksyivät puoluekokouksessaan poliittisen ohjelman, jossa määritellään puolueen keskeisimmät linjat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Poliittisen ohjelman mukaan vihreän politiikan tavoitteena on peruskorjata yhteiskunta lempeämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Ohjelma kuvaa vihreää laatuyhteiskuntaa.

Poliittinen ohjelma julkaistaan verkossa kun puoluekokouksen hyväksymät muutokset puoluehallituksen esitykseen ja kielenhuolto on tehty (kielenhuoltamaton versio).

Poimintoja poliittisesta ohjelmasta:

ILMASTON LÄMPENEMINEN VOIDAAN PYSÄYTTÄÄ

On säädettävä ilmastolaki velvoittavine päästöbudjetteineen, sen varmistamiseksi, että päästövähennykset myös toteutuvat. Lisäksi on ahkeroitava kattavan, reilun ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Suomen ja Euroopan unionin on oltava edelläkävijöitä.

LUONTOARVOISTA ON PIDETTÄVÄ KIINNI

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on pysäytettävä. Suomen eliölajeista joka kymmenes on jo uhanalainen. Tarvitsemme edustavan, laajoja ja yhtenäisiä suojelualueita käsittävän verkoston, joka on kansallinen ylpeydenaihe. Vähintään kymmenen prosenttia maa- ja vesiekosysteemeistä on Suomen metsistä on suojeltava myös Oulu-Joensuu -linjan eteläpuolella. Talousmetsien hoitotapoja on pehmennettävä niin, että yhden puulajin pelloista tulee monimuotoisia elinympäristöjä.

TAVOITTEENA JOKAISEN HYVINVOINTI

Vanhempainvapaan kokonaiskestoa on pidennettävä, sen tasoa on nostettava ja sen sisältöä on muutettava siten, että kuusi kuukautta kiintiöidään äidin käyttöön, kuusi toisen vanhemman ja kuusi kuukautta vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi. Yhden vanhemman perheissä vanhempainvapaiden on oltava täysimääräisesti lapsen ainoan vanhemman käytettävissä.Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken. Vanhempainvapaan joustavuutta on lisättävä siten, että vanhempien on nykyistä helpompaa tehdä lyhennettyä työpäivää tai työviikkoa perheen tarpeiden mukaan.

KETÄÄN EI SAA SYRJIÄ

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin on saatava sukupuolikiintiöt. Vihreät haluavat lisätä sukupuolten tasapuolista edustusta myös ay-liikkeen ja työnantajajärjestöjen johtopaikoilla, vähintään alakohtaisen sukupuolijakauman mukaisesti.

Koulujen uskonnonopetuksen pitää olla luonteeltaan yleissivistävää, eikä uskonnonharjoittamista. Katsomuksien tasa-arvoa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Maailmankatsomuksen ja uskonnon vapautta on puolustettava ja valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä tasaveroisesti. Uskonnon harjoittaminen ei kuulu päiväkoteihin.

Kirkon varojen kerääminen yhteisöveron avulla tulee lopettaa ja kirkon lakisääteiset tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi.

Vihreiden maahanmuuttopolitiikka perustuu inhimillisyydelle. Suomeen saa tulla etsimään työtä, turvaa ja parempaa elämää. Kielen oppiminen on kotoutumisen avain, siksi jokaisella maahan asettuvalla pitää olla mahdollisuus saada hyvää suomen tai ruotsin opetusta. Kielen oppiminen on oikeus ja kielitaito mahdollistaa omien demokraattisten oikeuksien hyödyntämisen ja aktiivisen osallistumisen yhteiskuntaan.

VIHREÄ LAATUYHTEISKUNTA ON HYVINVOINTIVALTIO

Sosiaali- ja terveyspolitiikan on lähdettävä varhaisesta tuesta ja ennaltaehkäisystä.

Nuoriin panostaminen on varhaista puuttumista: kouluterveydenhuoltoa tulee kehittää kaikilla opintoasteilla lisäämällä Ammattikorkeakoulujen opiskelijat on saatettava YTHS:n palveluiden piiriin. Lisäksi ammattikorkeakoulut pitää velvoittaa järjestämään liikuntamahdollisuuksia opiskelijoilleen.

Suurten terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on asetettava terveyspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi, jotta esimerkiksi duunarimies ei kuolisi kuutta vuotta toimihenkilömiestä aiemmin. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöstä on tehtävä saumatonta, sillä hyvinvointiin vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin vain terveys. Mielenterveys- ja päihdetyössä on panostettava ennakoivaan hoitoon.

VIHREÄ LAATUYHTEISKUNTA TARJOAA KESTÄVÄÄ KASVUA, TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA

Taloutta mittaavan bruttokansantuotteen rinnalle tarvitaan kestävän hyvinvoinnin mittareita. Esimerkiksi aidon kehityksen indikaattori GPI ottaa huomioon hyvinvoinnin eri ulottuvuudet kuten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristön tilan.

Haluamme tehdä yrittämisestä helpompaa: yrittäjän palvelut pitää saada yhdeltä luukulta, ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava. Yrittäjän sosiaaliturvaa pitää parantaa.

Lisäksi pitää madaltaa kynnystä perustaa yritys (nopeus, helppous, kustannukset) ja lisätä yrittäjäkoulutusta oppilaitoksissa.

Uudisrakennusten energianormeja on kiristettävä asteittain, kunnes siirrymme kokonaan passiivitaloihin. Rakennusten energiatehokkuutta on parannettava peruskorjausten yhteydessä ja sitä on tuettava kannustimin.

Puolueetonta kulutus- ja energianeuvontaa on oltava saatavilla kautta maan. Syöttötariffit on ulotettava koskemaan kaikkea uusiutuvaa energiaa tuotantolaitoksen koosta riippumatta.

Koulutuksen on oltava maksutonta esikoulusta tohtorin tutkintoon – myös EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville ihmisille. Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on Suomelle tärkeä tavoite. Käynnissä olevan maksullisuuskokeilun tuloksia arvioimaan tarvitaan ulkopuolinen kansainvälinen taho.

OIKEUDENMUKAISUUTTA JA ELÄMÄNLAATUA

Perusturvaa on parannettava köyhyyden voittamiseksi. Puolison tulojen vaikutus eri etuuksiin pitää poistaa. Omavastuuajoista on luovuttava, jotta kaiken työn vastaanottaminen olisi taloudellisesti kannattavaa.

Vihreiden tavoitteena on kaikille kansalaisille kuuluva nykyiset minimietuudet korvaava perustulo. Se on paras tapa järjestää perusturva niin, että kaikkien toimeentulo taataan. Työn vastaanottamisen tulee kannattaa aina. Perustulo sopii ratkaisuksi kaupunkien epätyypillistyville työmarkkinoille ja myös maaseudulle, jossa toimeentulo saattaa yhtä lailla koostua useista pienistä puroista. Myös huomattava osa yrittäjistä hyötyy perustulosta. Perustulo on parasta työllisyyspolitiikkaa, koska se parantaa työnteon kannattavuutta ja samalla vapauttaa työvoimaa yrittäjien käyttöön. Työ on jakautunut epätasaisesti. Yksillä sitä on liikaa, toisilla ei lainkaan.

Joustavamman tukijärjestelmän tavoitteena on myös tämän epäsuhdan tasaaminen.

Työelämästä pitää tehdä reilumpi. Perusturvan uudistuksen lisäksi myös työlainsäädäntöä on päivitettävä ajan tasalle. Eläkemaksuvelvollisuuden on koskettava myös palkkioita. Sijaisille, osa-aikaisille ja määräaikaisille työntekijöille, apurahalla eläville sekä itsensä työllistäville on saatava mahdollisimman samanlaiset edut kuin kiinteässä kuin työsuhteessa olevilla jo on. Työntekijään rinnastettaville alihankkijoille on pitkäkestoisemmissa yhteistyösuhteissa taattava samankaltainen turva kuin vakinaiselle työvoimalle.

Työlainsäädännöllä on taattava mahdollisimman tasapuoliset oikeudet kaikille työntekijöille. Oikeus vuosiloman kertymiseen on oltava samanlainen työsuhteen pituudesta riippumatta. Lomapankkijärjestelmällä mahdollistetaan vuosiloma myös usean työnantajan välillä sukkuloiville pätkä- ja silpputyön tekijöille. Pienyrittäjien sosiaaliturvaa pitää parantaa.

VIHREÄ VEROUUDISTUS

Vihreät haluaa siirtää verotuksen painopistettä kunnallisverotuksesta valtion tuloverotukseen sekä kulutus- ja ympäristöveroihin.

Verotuksen ympäristöohjaavuutta on parannettava erityisesti päästökauppasektorin ulkopuolella, eli asumisessa, liikenteessä, maataloudessa ja jätepolitiikassa.Olemme valmiita myös arvonlisäveron maltilliseen korotukseen, koska yhtä suuren verotuoton kerääminen muita veroja korottamalla on vaikeaa.

Vihreän verouudistuksen tavoitteena on myös oikeudenmukaisuus. Siksi veropaketissa on oltava osia, jotka kohdistuvat voimakkaammin suurituloisiin.

Pääomatuloja saavien on kannettava osansa kasvavasta verotaakasta. Tuloerojen kaventaminen vaatii pääomatulojen verotuksen kiristämistä. Työpaikkojen luomiseksi ja investointien kannustamiseksi voidaan yhteisöveroa maltillisesti laskea

Vihreät kannattaa kiinteistöveron korottamista. Kiinteistövero on Suomessa kansainvälisesti verrattuna matalalla tasolla. Kiinteistöveron tuottoa tarvitaan parantamaan kuntien taloutta, mihin se sopii hyvin, koska verotuotto ei riipu talouden suhdanteista. Kiinteistövero tulisi porrastaa niin, että se kannustaa parantamaan asumisen energiatehokkuutta. Lisäksi kokonaisuudessaan 13 miljardin verovähennykset on käytävä kriittisesti läpi. Vuokra- ja omistusasumisen verotuskohtelu tulee saattaa toisiaan vastaaviksi. Työsuhdeautojen verotusta pitää kiristää, ja autoverot on porrastettava jyrkemmin niiden tuottamien päästöjen mukaan.

Alle tuhannen euron kuukausitulot pitää saada kokonaan verovapaiksi. 

VIHREYS ON VASTUUTA KOKO MAAILMASTA

Kehitysyhteistyöhön käytettäviä määrärahoja on käytettävä vain kehitysyhteistyöhön, ei esimerkiksi pakolaiskuluihin tai ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

Suomen on vastattava maanpuolustuksesta, sen voimavaroista ja kriisinhallintaoperaatioista ensisijaisesti itse, mutta hyvässä yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. Kannatamme valikoivaa ja sukupuolineutraalia asevelvollisuutta. Emme pidä Suomen Nato-jäsenyyttä tarpeellisena saati ajankohtaisena. Aseviennin sääntelyä on tiukennettava, jotta suomalaisten aseita ei päätyisi sotaakäyviin maihin.

Jaa sivu: