— Ojansuu Kirsi

Kirsi Ojansuun ryhmäpuhe budjetin palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies! Valtion talousarvio ei ole vain luettelo määrärahoista. Se on yhteiskunnan toiminnan edellytys ja lakien ohella suurin suomalaisten elämään vaikuttava valinta, jonka teemme. Me emme ole olemassa taloutta varten, vaan talous on olemassa meitä varten. Politiikan ydin tiivistyy budjetissa; se kertoo, mitkä ovat arvomme.

Vihreät on käynyt ja käy omista tavoitteistaan jatkuvaa arvokeskustelua. Valintamme on selvä: katsomme luottavaisina tulevaisuuteen, vastuumme tuntien. Valitsemme ihmisten hyvinvoinnin. Siksi valitsemme ympäristöstä huolehtimisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja kukoistavan kansalaistoiminnan. Hyvinvoinnin saavuttaaksemme valitsemme vastuullisen talouspolitiikan, joka ei käperry itseensä.

Arvoisa puhemies! Valintoja on uskallettava tehdä myös silloin, kun puitteet niille ovat vaikeat. Viimeiset pari vuotta ovat kuluneet talouskriisissä taistellen. Hallituksen elvyttävä politiikka on ollut onnistunutta, mistä osoituksena on massatyöttömyyden torjuminen. Paljon on silti edelleen tehtävä, eikä sovi jäädä tuleen makaamaan. Toistan sen kannan, jonka puolueemme puheenjohtaja on useasti kertonut: julkisen kestävyysvajeen paikkaamiseksi Vihreät kannattaa veronkorotuksia ja tuottavuuden parantamista. Hyvinvointipalveluista ja sosiaalietuuksista emme ole valmiita leikkaamaan.

Eduskunta joutui jälleen tekemään kipeän päätöksen rauhoittaakseen eurooppalaisia markkinoita. Päätös tukea Irlantia ei ollut helppo, mutta asiantuntijoita kuultuamme kuitenkin selvä. Meidän tehtävämme on kantaa huolta suomalaisista, ja sitä teimme lainatakauksen myöntäessämme.

Me Vihreät korostamme jatkossakin vastuullisten päätösten tekemistä. Euroopan rahoitusvakautusväline, ERVV, tähtää nimensä mukaisesti eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen. Olemme sitoutuneet siihen. Olemme myös tyytyväisiä valtiovarainvaliokunnan linjaukseen siitä, että vakautusvälinettä ei tule enää paisuttaa. Omat rajat on asetettava tietoisina omien päätösten seurauksista.

Arvoisa puhemies! Vihreän työministerin kaudella on torjuttu talouskriisin seurauksena paitsi massatyöttömyys, myös uhkaava nuorten pitkäaikaistyöttömyys. Tilastot osoittavat, että vajaasta 30 000 nuoresta työttömästä vain noin 600 on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Nuorisotyöttömyys on laskenut koko syksyn ja laskun odotetaan jatkuvan edelleen ensi vuonna. Nuorisotyöttömyyttä siis on, mikä on vakava asia, mutta nuorten pitkäaikaistyöttömyys on vähäistä. Tämä on suuri saavutus, etenkin nyt talouskriisin aikana.

Ihmiset eivät kuitenkaan ole vain lukuja tilastoissa, eikä pitkäaikaistyötöntä lohduta se, että muita pitkäaikaistyöttömiä on vähemmän kuin voisi olla. Jokainen ihminen on tärkeä. Siksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus on politiikkamme kantava voima. Tämä näkyy ensi vuoden budjettiesityksessä: työllisyyden tukemiseksi hallitus esittää 535 miljoonaa euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin.

Nuorten työpajatoiminta on erinomainen esimerkki yksilöille räätälöidyistä palveluista. Sivistysvaliokunta totesi budjettilausunnossaan, että työpajojen asiakkaat eivät pääsääntöisesti kuulu siihen ryhmään, jotka suhdanteiden parantuessa työllistyvät nopeasti tai hakeutuvat koulutukseen. Työpajat ovat pitkäjänteisellä toiminnallaan osoittaneet tavoittavansa juuri ne nuoret, joille työllistyminen on kaikista haastavinta. Työpajoissa yhdistyvät työ, yhteisöllisyys, valmennus ja monialaiset viranomaispalvelut. Tämän vuoksi Vihreät piti tärkeänä, että työpajojen rahoitus turvataan. Tavoite saavutettiin.

Työllisyyden takaamiseksi toimien on oltava pitkäjänteisiä. On luotava uusia työpaikkoja, ei vain tukityöpaikkoja, jotka siistivät tilastoja. Vihreiden talouspolitiikka perustuu juuri tähän. Uudet työpaikat rakennetaan vihreille aloille ja palveluihin. Nuorten työllistymisessä ollaan tiukasti kiinni ja räätälöityjä palveluita kehitetään edelleen. Puolustamme myös laadukasta työelämää.

Arvoisa puhemies! Nyky-Suomessa on paljon ihmisiä, joita elämän jossakin vaiheessa uhkaa syrjäytyminen. Meidän vihreiden mielestä yhteiskunnan sivistystaso mitataan siinä, kuinka kaikista vähäosaisimpiin suhtaudutaan. Me tunnistamme sen, että huonot lähtökohdat ja epäonni voivat osua kenen tahansa kohdalle. Ihmisarvoa ei mitata rahassa, mutta rahaa tarvitsee tullakseen toimeen. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle keskimäärin yhden miljoonan.

Hallitus esittää pienimmille eläkkeille kohtuullisen tason turvaavaa takuueläkettä. Lapsilisä, kotihoidon tuki, sairaus- ja vanhempainraha sekä kuntoutusrahan vähimmäistaso esitetään sidottaviksi indeksiin. Näistä uudistuksista olemme erityisen ylpeitä. Ratkaistavaksi kuitenkin vielä jää opiskelijoiden riittävän toimeentulon turvaaminen. Olisimme halunneet sitoa opintotuen indeksiin jo ensi vuodesta lähtien. Emme onnistuneet tässä tavoitteessa, mutta työmme jatkuu määrätietoisesti. Opintotuen sitomisesta indeksiin on päätettävä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Arvoisa puhemies! Elämän lähtökohtia voidaan parantaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensi- ja turvakotien liitto on luonut Suomeen tehokkaan ja hyvän hoitokotien verkoston, jossa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ohjataan päihteettömään ja tasapainoiseen elämään. Olemme pitäneet tärkeänä varmistaa, että päihdeäitien kuntoutumiseen löytyy tulevaisuudessakin riittävät varat. Valtiovarainvaliokunta esittää kuntien valtionosuuksia lisättäväksi ja lisäksi 1,5 miljoonaa euroa korvamerkittyä rahaa tähän tarkoitukseen. Tämä on hienoa! Tavoitteena on estää monen lapsen syntyminen fas-lapsena.

Arvoisa puhemies! Vihreä kädenjälki näkyy budjetissa vahvana myös ympäristön osalta. Joukkoliikenteeseen osoitettavat lisämäärärahat takaavat Z- ja Y-junien liikennöinnin. Ilmastonmuutoksen hillintään osoitettavan rahoituksen taso säilyy ennallaan, ja siihen sisältyy myös uusia määrärahoja. Budjetti edistää uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Vihreä verouudistus huomioi polttoaineen energia- ja hiilisisällön. Nämä ovat suuria rakenteellisia muutoksia, ja voimme ylpeinä sanoa tehneemme hartiavoimin työtä esityksen toteutumiseksi.

On olennaista huomata, että ihminen voi itse omalla toiminnallaan hillitä omien kustannusten nousua. Pyrkimys energiatehokkuuteen säästää sitä ympäristöä, jonka keskellä me kaikki elämme. Haluamme myös ohjata työpaikkojen syntymisen ekologisesti kestäville aloille. Tämä on vihreää talouspolitiikkaa parhaimmillaan.

Tunnemme vastuumme myös perinteisessä luonnonsuojelussa. Metsähallituksen luontopalveluita uhkasi toimintojen leikkaaminen, kun budjettiriihessä ei päästy sopuun niiden rahoituksesta. Olen henkilökohtaisesti erittäin ylpeä siitä, että eduskunta tarttui haasteeseen ja löysi rahoituksen luontopalveluille. Kyse on paitsi kansalaisten mahdollisuuksista luontomatkailuun, myös aluetalouden tukemisesta matkailua ja siten työllisyyttä edistämällä. Lisäksi luontopalveluiden rahoitus tukee uusien kansallispuistojen, Selkämeren ja Sipoonkorven kansallispuistojen, toteuttamista.

Eduskunta teki erinomaista työtä vahvistaessaan edellytyksiä Itämeren suojeluun. Hallitus sopi budjettiriihessä kolmen miljoonan euron panostuksesta, johon eduskunta vielä lisäsi 800 000 euroa öljyntorjuntapuomeihin ja 1,4 miljoonaa euroa poistokalastukseen. Poistokalastus on tehokas tapa poistaa fosforia vesistöstä.

Vahvaa tahtoa ympäristön tilan parantamiseen löytyy myös eduskunnan esityksistä koskien haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa ja siirtoviemäreitä. Siirtoviemäreillä saatetaan pienten ja keskisuurten kuntien haja-asutusta viemäröinnin piiriin. Nyt esitettävällä määrärahalla turvataan aloitettujen hankkeiden saattaminen loppuun ja uusien hankkeiden aloittaminen. Myös luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitettuja määrärahoja esitetään lisättäviksi.

Arvoisa puhemies! Vihreässä taloudessa ihminen elää hyvinvoivana puhtaassa ympäristössä, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vallitessa. Tällaisessa yhteiskunnassa kansalaisaktiivisuus ja kulttuuri kukoistavat. On tärkeää, että ihmiset voivat omalla toiminnallaan olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa itse valitsemallaan tavalla.

Valtiovarainvaliokunta haluaa avittaa monen järjestön toimintaa: esitykseen on sisällytetty lisärahaa mm. rauhanjärjestöille, ympäristöjärjestöille, Ihmisoikeusliitolle, kulttuuri-instituuteille, Monika-naisille, Kuurojen maailmanliitolle ja näkövammaisten kirjastolle. Maahanmuuttajien omien järjestöjen tukeminen sekä kiintiöpakolaisten kuntakorvausten lisääminen osoittavat meidän Vihreiden toimivan vahvasti omien arvojemme mukaan. Emme hyväksy rasismia emmekä syrjintää.

Yliopistolainsäädäntöä tehdessä yliopistoille luvattiin, että uudistuksesta ei koidu niille lisäkustannuksia. Nyt kuitenkin yliopistojen tuottavuusvaatimukset ja työttömyysvakuutusmaksut uhkaavat syödä sen lisärahoituksen, jonka uusi yliopistoindeksi tuottaa. Ratkaisu yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuun on löydettävä hallitusneuvotteluissa ja kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.

Budjettiesityksessä on myös määrärahoja valtion taidemuseoiden hankintoihin. Taustalla on toiveemme siitä, että taidetta hankittaisiin suomalaisilta nykytaiteilijoilta. Tämä on arvokas tuki suomalaisille taiteilijoille. Olen myös äärimmäisen iloinen siitä, että pääsimme sopuun 16:ta uudesta taiteilijaeläkkeestä. Tämä on perintö, jonka annamme koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Arvoisa puhemies! Kaikki edellä luetellut toimet, jotka ovat myös budjettiesityksessä näkyvissä, osoittavat, että Vihreät toimii tavoitteidensa mukaan. Me puolustamme avointa ja tulevaisuuteen katsovaa Suomea.

Jaa sivu: