— Vesa Saarinen

Ville Niinistön ryhmäpuheenvuoro Irlanti-tiedonannosta

Arvoisa puhemies,

 

Reilut kaksi vuotta sitten Yhdysvaltain Lehman Brothers –pankin kaatumisesta alkanut ketju johti vakavaan maailmanlaajuiseen taantumaan. Suomessa bruttokansantuote supistui yli kahdeksalla prosentilla.

 

Euroalueen valtioiden viimeaikaisten ongelmien patoamisessa on kyse siitä, että estämme toisen tällaisen taantuman tulon Suomeen.

 

Meidän suomalaisten päättäjien on arvioitava tilannetta siitä näkökulmasta, miten me voimme parhaiten turvata suomalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden tänä vaikeana aikana.

 

Hallitus esittää tiedonannossaan, että Suomi osallistuu Irlannin lainoituksen takaukseen 740 miljoonan euron edestä.

 

Toiseen taantumaan meillä ei enää olisi varaa. Vuonna 2009 taantuma leikkasi verotuloja 6 miljardia euroa ja BKT:ta 13,3 miljardia euroa - nämä vaikutukset kertautuvat seuraavina vuosina.

 

Toista kertaa jo nyt velkaantuneet valtiot eivät pystyisi taantumaa hillitsevään elvyttävään politiikkaan. Vaikutukset ihmisten arkeen ja työllisyyteen olisivat siten vielä paljon syvempiä kuin viime vuosina.

 

Euroopassa suunnitellut ratkaisut kriisin hallinnassa ovat epävarmoja. Suomelle Kreikan ja Irlannin muutaman miljardin euron laina- ja takausjärjestelyt, joista todennäköisesti ainakin merkittävä osa saadaan takaisin, on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ottaa riski nopeasta romahduksesta.

 

EU:n on rahoitettava Irlantia lainalla, mutta samalla on varauduttava siihen, että julkisin varoin kriisiä ei voi loputtomiin rajoittaa.

 

On kehitettävä täydentäviä tapoja hallita kriisiä siten, että myös yksityiset sijoittajat kantavat vastuunsa rahoitusmarkkinoiden ylilyönneistä. Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että hallitus tuo tämän esille tiedonannossaan.

 

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä rahoitusmarkkinoiden vakavat rakenteelliset puutteet on korjattava, jotta tulevilta kriiseiltä vältyttäisiin ja nykyistä kriisiä rajoitettaisiin. Hallitus tiedonannossaan antaa tälle selvän tukensa.

 

Hallitus edistää Euroopan laajuisten rahoitusmarkkinoita koskevien veroratkaisujen toteuttamisesta ja kiirehtii Euroopan komission valmistelemia lisäselvityksiä transaktioveron, aktiviteettiveron sekä pankkien taseesta kerättävän vakausmaksun käyttöönoton mahdollisuuksista. Suomi pitää tulevaisuudessa myös hyvin tärkeänä epäterveen ja haitallisen verokilpailun poistamista EU:sta.

 

Vihreä eduskuntaryhmä tukee näin ollen hallituksen linjaa takauksen myöntämisessä.

 

Arvoisa puhemies,

 

Koko kansainvälisen talouskriisin syynä on riskiarvioinnin täydellinen pettäminen ja riskien järjestelmällinen peittäminen. Ihmiset ovat syystäkin pettyneitä siihen, että meidän jokaisen arjen hyvinvointi on uhattuna rahoituslaitokset ja sijoittajat villinneen lyhytaikaisen voitontavoittelun takia.

 

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tarvitaan kolmenlaisia muutoksia: rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä, uusia veroratkaisuja sekä Euroopan Unionissa parempaa jäsenmaiden talouskehityksen ennakointia ja kriisien ehkäisyä.

 

Ensinnäkin tärkeintä on parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja puuttua riskien järjestelmälliseen peittämiseen ja veronkiertoon.

 

Finanssisektoriin on ulotettava tiukemmat vakavaraisuussäännökset.

 

Veroparatiiseista on päästävä eroon. Veroparatiisien kautta tapahtuva veronkierto ja riskien peittely on keskeinen syy talousjärjestelmän epävakaudelle.

 

Toiseksi finanssisektorin on osallistuttava yhteiskuntien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kriisien hallinnan rahoittamiseen.

 

Tarvitaan kansainvälinen rahoitusmarkkinavero eli transaktiovero. Se rajoittaisi lyhytaikaista keinottelua rahoitusmarkkinoilla ja toisi finanssimarkkinat osallisiksi hyvinvoinnin rahoittamiseen.

 

Sen lisäksi pankkien taseista kerättävällä vakausmaksulla voidaan varmistaa, että pankit osallistuvat tulevien kriisien rahoitukseen.

 

Kolmanneksi tarvitaan keinoja, joilla ennakoidaan Euroopan Unionissa jäsenmaiden talouskehitystä ja ehkäistään kriisin syventymistä muihin maihin.

 

Esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden seurantaan, ja ongelmien ilmaantuessa hallittuun toimintaan, on luotava mekanismi kiinteistökuplan varalta.

 

Tulevien kriisien kannalta on oleellista, että myös julkiset taloudet voivat mennä velkasaneeraukseen.

 

Jo lyhyellä aikavälillä on parannettava valmiutta osittaiseen ja hallittuun velkasaneeraukseen yksityisten rahoituslaitosten osalta.

 

Nämä muutokset vähentävät järjestelmän riskejä ja äärimmäisiä suhdannevaihteluita. Keinotekoisen halpa raha on viime kädessä ollut syynä vuoden 1929 suureen lamaan, Suomen 1990-luvun lamaan ja tämän laman aloittaneeseen Yhdysvaltain subprime-kriisiin.

 

Liian löysän rahan torjumisesta hyötyvät ennen kaikkea tavalliset ihmiset, asuntovelalliset ja työntekijät, sillä kuplien seuraukset kaatuvat useimmiten heidän niskoilleen.

 

 

 

Arvoisa puhemies,

 

Euron reunavaltioiden kriisin taustalla on koko kansainvälinen taloustaantuma ja erilaisia kansallisia syitä.

 

Irlannin osalta kansalliset syyt liittyvät aggressiiviseen verokilpailuun, pankkisektorin hallitsemattomaan paisumiseen ja kiinteistömarkkinoiden kuplaan.

 

Irlanti on esimerkki maasta, joka käytti hyväkseen säätelemättömän finanssijärjestelmän ongelmia.

 

Kun me omankin etumme nimissä autamme näitä maita, on näihin syihin pureuduttava.

 

Irlannin talousohjelma vastaa näihin kysymyksiin riittävän hyvin. Talousohjelma toteuttaa neljässä vuodessa 15 miljardin euron säästöt ja supistaa valtion talouden alijäämää riittävän nopeasti ja vastuullisesti. Pankkisektorin saneerauksessa myös yksityiset rahoittajat kantavat vastuuta toissijaisten lainojen osalta yli 1,5 miljardin euron arvosta.

 

Verotuksen osalta Irlannilta on syytä edellyttää lisätoimia. Irlannin elvytysohjelma sisältää useita veronkorotuksia. Suomi on pitänyt muiden jäsenvaltioiden tavoin tärkeänä Irlannin yhteisöveron korottamista.

 

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä asiaa on pidettävä talousohjelman jatkuessa yllä. Hallituksen on jatkettava painetta Irlannin veroparatiisirakenteiden purkamiseen ja alhaisen yritysverotuksen nostamiseen.

 

Näillä huomautuksin vihreä eduskuntaryhmä pitää Irlannin paketin ehtoja riittävinä.

 

 

 

Arvoisa puhemies,

 

Suomalaisessa keskustelussa talouskriisi on ollut jossain kaukana, Euroopan toisella laidalla, josta voisimme halutessamme pestä kätemme. Kriisitietoisuudessa olisi parannettavaa. Emme pysty eristämään kriisin syventymistä vain pahimpiin ongelmamaihin, jos markkinoiden luottamuspula jatkuu.

 

Pään laittaminen pensaaseen ei ole nyt oikea ratkaisu. Toisaalta on tunnistettava julkisten resurssien rajat ja etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja ulos kriisistä.

 

Tässä tilanteessa tarvitaan vastuullisia puheenvuoroja niin hallituksesta kuin oppositiostakin.

 

Yksi 1900-luvun suurista ekonomisteista, J.K. Galbraith, kirjoittaa vuoden 1929 suurta romahdusta käsittelevän teoksensa lopussa havaintonaan.

 

”Toimettomuutta tullaan suosittelemaan kriisin hetkellä, vaikka se merkitsisi vakavia vaikeuksia myöhemmin.”

 

Galbraithin varoitus kannattaa ottaa vakavasti.

Jaa sivu: