— Ville Niinistö

Ville Niinistön ryhmäpuhe Euroopan talouden vakauttamisesta

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että tämä eduskunta pääsee pääministerin ilmoituksen kautta keskustelemaan tulevista Euroopan talouden vakauttamisen ratkaisuista myös julkisesti, täysistunnossa. Eduskunta on jo tähän mennessä saanut hyvin ajantasaista tietoa ja linjannut Suomen kantoja suuren valiokunnan kautta.

Meidän suomalaisten päättäjien on arvioitava Euroopan talouden vakauttamista erityisesti siitä näkökulmasta, miten me voimme parhaiten turvata suomalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden. Hallitus on hoitanut työnsä vastuullisesti. Joidenkin julkisten talouksien velkakriisi ei ole synnyttänyt pelättyä uutta taantumaa, vaan ongelmat on onnistuttu eristämään.

Olemme osallistuneet omankin etumme nimissä Kreikan ja Irlannin laina- ja takuuratkaisuihin samalla korostaen sitä, että julkisin varoin kriisiä ei voi loputtomasti rajoittaa. Hallitus on korostanut, että myös yksityisten sijoittajien on kannettava vastuuta markkinoiden ylilyönneistä. Tämä on ollut vihreälle eduskuntaryhmälle tärkeää.

Vihreä eduskuntaryhmä on koko talouskriisin ajan korostanut sitä, että on välttämätöntä korjata talousjärjestelmämme rakenteelliset puutteet samalla kun vastuullisesti hoidamme akuuttia kriisitilannetta.

Koko talouskriisin taustalla on riskiarvioinnin täydellinen pettäminen ja riskien järjestelmällinen peittäminen. Jatkossa riskien on oltava läpinäkyviä ja finanssilaitoksilta on edellytettävä suurempaa vakavaraisuutta. Tiedonvaihtosopimuksissa on päästävä automaattiseen tiedonvaihtoon, jotta veroparatiisien kautta tapahtuva veronkierto ja riskien peittely loppuisi.

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa finanssisektorin veronalaisuutta. Suomen on edistettävä yhteistä EU-tason valmistelua tulevia kriisiä rahoittavan vakausmaksun, kansainvälisen transaktioveron ja pankkien aktiviteettiveron toteuttamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Euroopan unionilla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus Suomen viime vuosikymmenien talouden menestykselle ja kansainvälistymiselle. Suomi on avoin korkean osaamisen talous, joka menestyy parhaiten osana matalien raja-aitojen kansainvälistä yhteistyötä. Koko Euroopan on tehtävä yhteistyötä taloutemme modernisoinnissa, jotta pärjäämme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja vahvistamme kansalaisten hyvinvointia.

Euroopan unionin talouspolitiikan koordinaatiota vahvistava lainsäädäntöpaketti vie kasvu- ja vakaussopimusta oikeaan suuntaan. Unionin jäsenmailta edellytetään aiempaa konkreettisemmin hyvää taloudenpitoa ja ylivelkaantuneilta mailta edellytetään täsmällisiä toimia velan vähentämiseksi. Emme siirry yhteisvastuuseen toistemme veloista, vaan yhteiseen pyrkimykseen noudattaa kestävää talouspolitiikkaa.

Ongelmamaita on kannustettava omiin rakenteellisiin uudistuksiin, jotka varmistavat niiden kyvyn saada markkinoilta kohtuullisin koroin lainaa. Espanja on ryhtynyt pankkisektorinsa saneeraukseen ja mittavaan julkisen talouden kohentamiseen. Myös Portugalilta on edellytettävä riittäviä toimia.

Siinäkin tilanteessa, että maiden kyky saada lainaa markkinoilta heikkenisi, on ensisijaista etsiä ratkaisua, jossa valtiota ei tarvitse kokonaan ottaa julkisella lainaratkaisulla pois rahoitusmarkkinoilta. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukanaolo mahdollisissa lainaratkaisuissa on myös välttämätöntä.

Euroopan unionin väliaikainen rahoitusvakausväline oli alun perin tarkoitettu 440 miljardin euron suuruiseksi, mutta tosiasiallinen lainakapasiteetti on selvästi alhaisempi ylitakausten johdosta. Vihreä eduskuntaryhmä voi hyväksyä lainakapasiteetin kasvattamisen alun perin suunnitelluksi, mutta emme hyväksy sen kasvattamista tätä suuremmaksi. Yhteisvastuullisia ratkaisuja, kuten yhteisiä joukkovelkakirjoja, ei ole vihreiden mielestä syytä ottaa käyttöön.

On perusteltua osoittaa, että Euroopan unionilla on toimiva väline kriisien rajoittamiseksi, mutta olisi itsepetosta kasvattaa rahaston suuruutta tätä suuremmaksi. Julkisin varoin ei olisi enää järkevällä tavalla mahdollista rajoittaa tätä mittavampaa kansainvälistä rahoituskriisiä.

Vuodesta 2013 voimaan astuvan pysyvän rahoitusvakausvälineen tulisi vastata suuruusluokaltaan tätä väliaikaista ratkaisua. Uuteen järjestelmään on sisällytettävä yksityisen sektorin vahva vastuu velkajärjestelyissä. Pelisääntöjen on mahdollistettava myös julkisten talouksien hallitun velkasaneerauksen.

Jo lyhyellä aikavälillä on parannettava ongelmamaiden valmiutta osittaiseen ja hallittuun velkasaneeraukseen yksityisten rahoituslaitosten osalta. Stressitestien luotettavuutta on parannettava. Kiinteistömarkkinoiden seurantaan on luotava mekanismi kiinteistökuplan varalta.

Nämä muutokset vähentävät järjestelmän riskejä ja äärimmäisiä suhdannevaihteluita. Liian löysän rahan torjumisesta hyötyvät ennen kaikkea tavalliset ihmiset, asuntovelalliset ja työntekijät, sillä kuplien seuraukset kaatuvat useimmiten heidän niskoilleen.

Keskustelussa on ollut mukana myös Ranskan ja Saksan aloitteesta euromaiden kilpailukykysopimuksen solmiminen. On selvää, että tällainen sopimus olisi luonteeltaan yhteisiä tavoitteita linjaava poliittinen julistus.

Sellaista sopimusta ei voida kuitenkaan tehdä, jossa puututtaisiin kansallisessa päätöksenteossa oleviin asioihin, kuten työmarkkina- tai eläkeratkaisuihin. Toimivaltaa ei sopimuksella siis luovutettaisi. Sen sijaan esimerkiksi verokoordinaatiossa Suomi voi edistää sitä, että aggressiivinen ja veroparatiisimainen verokilpailu loppuisi.

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että talousjärjestelmän pelisääntöjen on vastattava ihmisten oikeudentajua. Euroopan unionissa tehtävien lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisujen perustana on oltava vakaamman ja reilumman talousjärjestelmän sekä Euroopan hyvinvointia vahvistavan kestävän talouspolitiikan aikaansaaminen. Tämä on meidän kaikkien suomalaisten etu.

 

Jaa sivu: