— Suvi Reijonen

ROHKEA HALLITUSOHJELMA KAVENTAA TULOEROJA JA SATSAA TULEVAISUUTEEN

- Perusturvan parannus ja luonnonsuojelu vihreiden tärkeimmät tulokset

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on tyytyväinen hallitusneuvotteluissa saavutettuun tulokseen, joka täyttää Vihreiden hallitustyölle asettamat ehdot ja tavoitteet. Hallituksen talouslinjauksilla kavennetaan merkittävästi tuloeroja ja parannetaan perusturvaa 100 eurolla. Lisäksi vihreät halusivat, että ympäristön- ja ilmastonsuojelun taso nousee eikä uusia ydinvoima-periaatelupia myönnetä. Nämä tavoitteet toteutuivat neuvottelussa.

Hallituksen politiikka on vihreiden tavoitteen mukaisesti tuloeroja kaventavaa.

- Suurituloisimmat osallistuvat siihen laskuun, joka taantumasta joudutaan maksamaan. Hallitus kiristää muun muassa pääomatuloveroa, perintöveroa ja osinkojen verotusta. Samalla pienituloisten verotusta kevennetään merkittävästi. Pienten etuuksien ja työtulojen verotuksen keventäminen lieventää köyhyyttä ja tekee työn vastaanottamisen kannattavammaksi, sanoo Vihreiden puheenjohtaja, vihreän neuvotteluryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö.

Hallitusohjelmassa on vahva painotus köyhyyden vähentämiseen. Perusturvaa korotetaan noin sadalla eurolla.

- Tärkein saavutuksemme neuvotteluissa oli tuntuva parannus perusturvaan. Sillä parannetaan köyhimpien asemaa ja vähennetään syrjäytymistä. Se on merkittävä ja oikeudenmukainen panostus, erityisesti tässä taloustilanteessa, Niinistö sanoo.

Vihreiden keskeinen tavoite on ympäristön- ja ilmastonsuojelun kunnianhimoinen taso. Vaikeasta taloustilanteesta riippumatta luonnonsuojeluun saatiin neuvoteltua 23 miljoonaa euroa lisää rahaa. Hallitus valmistelee esityksen ilmastolaista ja asettaa ilmastopaneelin arvioimaan päästöjen vähentämisen toteutumisen riittävyyttä. Hallitus toteaa ohjelmassaan selkeästi, että uusille ydinvoimaloille ei anneta periaatelupia.

- Hallituksen tavoittena on kehittää Suomesta hiilineutraali yhteiskunta, nostaa Suomi ympäristöteknologian ykkösmaaksi ja kehittää Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta.

Ilmastomuutoksen torjuntaa vauhditetaan veropolitiikalla.

- Windfall-vero toteutetaan vihdoin ja turpeen verotusta kiristetään. Turpeen verotuksen nostaminen auttaa myös soiden suojelussa. Verotus kannustaa edelleen autoilun päästöjen vähentämiseen. Energiankulutusta tehostetaan myös maataloudessa. Vihreä verouudistus saa siten jatkoa myös tässä hallituksessa, Niinistö kiittää.

Neuvottelujen kuluessa tärkeäksi muodostui opetuksen ja sivistyksen riittävän rahoituksen varmistaminen sekä opiskelijoiden taloudellinen turva. Vihreät neuvottelivat niin perusopetuksen kuin korkeakoulujenkin rahoituksen puolesta.

- Meille tärkeä saavutus on se, että tutkintoon johtava koulutus perus-, toisella ja korkea-asteella säilytetään maksuttomana. Iloinen saavutus on myös opintotuen indeksiin sitominen 2014 tässä vaikeassa taloustilanteessa, Niinistö sanoo.

Vihreille on erityisen tärkeää, että hallitus on sitoutunut ohjelmassaan toimimaan määrätietoisesti rasismia ja syrjintää vastaan.

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma osoittaa hallituksen sitoutumista vastuuseen ihmisten yhdenvertaisuudesta, köyhyyden vähentämisestä ja ympäristönsuojelusta samalla kun vakautetaan valtiontaloutta.

Hallitusohjelma verkossa:

http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/fi.pdf

VIHREILLE TÄRKEITÄ POIMINTOJA HALLITUSOHJELMASTA:

Alla olevat tavoitteet ovat sellaisia, joita vihreät ovat neuvotteluissa edistäneet ja jotka vihreät kokevat erityisen tärkeiksi.

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

Vihreät neuvottelivat sen puolesta, että työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan ensi vuoden alusta 100 eurolla kuussa. Toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla ja yksinhuoltajien toimeentulotukea korotetaan kohdennetusti viidellä miljoonalla. Lisäksi yleistä asumistukea parannetaan.

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen edistyy. Hallitus vähentää toimeentuloetuuksien hakemiseen liittyvää byrokratiaa. Lisäksi mahdollisuuksia luopua puolison tulojen tarveharkinnasta työmarkinatuessa selvitetään.

Hallitus toteuttaa toimenpideohjelman syrjäytymisen ja terveyserojen vähentämiseksi.

Terveyspalvelujärjestelmää kehitetään ja vähennetään monikanavaisen rahoitusjärjestemän ongelmia. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä lisätään. Asiakkaille tehdään toimivat hoito- ja palveluketjut.

KOULUTUS-, TIEDE- JA KULTTUURIPOLITIIKKA

Meille tärkeä saavutus on se, että tutkintoon johtava koulutus perus-, toisella ja korkea-asteella säilytetään maksuttomana. Opintotuen indeksisidos toteutuu 1.9.2014. Myös toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen liittyvät epäkohdat korjataan ja perheellisten opiskelijoiden asemaa tarkastellaan.

Koulutuksessa edistetään rasisminvastaisuutta sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Hallitus vahvistaa opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla ja laatii kriteerit hyvälle opinto-ohjaukselle lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen. Hallitus sitoutuu siihen, että opettajankoulutuksen alueellisesti kattava tarjonta vastaa koulutustarvetta.

Päivähoito säilytetään lasten subjektiivisena oikeutena. Päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna. Tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön.

OIKEUSPOLITIIKKA, SISÄINEN TURVALLISUUS JA MAAHANMUUTTO

Vaalilainsäädäntöä uudistetaan Vihreiden aloitteesta niin, että vaalipiirien koko tasoittuu ja siten suhteellisuus toteutuu vaaleissa merkittävästi nykyistä paremmin. Tämä on tärkeää kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta. Vaalipiirien määrä lasketaan kahteentoista. Vaalilainsäädännön uudistus valmistellaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Hallitus on sitoutunut kehittämään saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifiointi tämän hallituskauden aikana. Saamen kielen elvytysohjelman toimenpiteet toteutetaan. Hallitus laatii ihmisoikeustoimintaohjelman.

Rikosuhripäivystyksen palvelut turvataan ja selvitetään kestävä rahoitusmalli.

Harmaan talouden torjunta on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa viedään eteenpäin laajalla toimenpidepaketilla.

Laadittavalla valtion ja kuntien välisellä yhteistyösopimuksella pyritään pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hallittuun kuntasijoittamiseen. Hallitus kieltää alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönottamisen ja kehittää säilöönoton vaihtoehtoja. Hallitus turvaa vastaanoton piirissä olevien lasten oikeudet koulunkäyntiin.

Hallitus tehostaa rasismin, suvaitsemattomuuden ja muukalaisvihamielisyyden vastaista työtään.

ELINKEINOPOLITIIKKA

Liikennepolitiikka:

Liikenteellä on merkittäviä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Vihreiden tavoitteena hallitusneuvotteluissa oli liikenteen päästöjen vähentäminen muun muassa lisäämällä liikenneinvestointien painotusta älyliikenteen ratkaisujen hyödyntämiseen sekä raide- ja joukkoliikenteeseen ja autoverotusta uudistamalla. Joukkoliikenteen kehittäminen erityisesti pääkaupunkiseudulla edellyttää mielestämme ruuhkamaksujen käyttöönottamista.

Kaikissa näissä tavoitteissa saavutimme hallitusohjelmaneuvotteluissa edistystä. Saimme helpotettua perusraiteidenpidon määrärahatilannetta, vahvan painotuksen älyliikenteen edistämiseen sekä kirjauksen satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen selvittämisestä. 

Energiapolitiikka:

Vihreät saivat hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämisestä sekä uusiutuvan energian tavoitteista. Ilmastolaki etenee. Turpeen käyttö tulee vähenemään. Tuulivoimatavoitteista ei tulla tinkimään.

Uusille ydinvoimaloille ei tällä vaalikaudella myönnetä lupia. Vihreät ei myöskään tue ydinvoimaloiden rakennuslupahakemuksia. Suomi osallistuu EU:n ydinvoimaa koskeviin stressitesteihin sekä sitoutuu suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuuden varmistamiseen.

Maa- ja metsätalous:

Vihreiden tavoitteena oli maataloustukien uudistaminen, luomutuotannon lisääminen, metsälainsäädännön sekä eläinsuojelulain uudistaminen. Hallitus päättikin muuttaa ympäristötuen ehtoja ympäristö- ja vesistönsuojeluun kannustavaksi. Lisäksi hallitus on sitoutunut luomualan kehittämiseen ja luomutuotannon osuuden lisäämiseen maataloustuotannossa.

Hallitus uudistaa metsälainsäädännön niin, että se turvaa luonnon monimuotoisuuden ja monikäyttöisyyden sekä edistää nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa. Eläinsuojelulaki uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi. Eläinasiamiehen virka perustetaan.

Työllisyyspolitiikka:

Hallitus asettaa kunnianhimoisen tavoitteen vihreiden painotusten mukaisesti nuorten työllistymisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu- ja työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tämän yhteiskuntatakuun toteuttamiseen lisättiin määrärahaa.

ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA SEKÄ EU-ASIAT

Suomi ei valmistele tämän hallituskauden aikana Nato-jäsenyyden hakemista. Puolustusvoimiin kohdistetaan merkittäviä säästöjä ja nämä sopeuttamistoimet aloitetaan välittömästi vaalikauden alussa.

Hallitus sitoutuu EU-tavoitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta kahteen asteeseen ja pyrkii sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseen vuonna 2011.

Hallitus työskentelee aktiivisesti EU:n liittymiseksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja pitää tärkeänä ihmisoikeuksien toteutumisen valvontaa jäsenmaissa romaneihin ja muihin vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi.

Suomen tavoitteena on ratifioida hallituskauden aikana ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus 169 sekä YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.

Hallitus toimii veroparatiisien sulkemiseksi muun muassa tiukentamalla yritysten raportointivelvollisuutta ja lisäämällä viranomaisten tietojen vaihtoa.

Turvallisuuspolitiikassa panostetaan voimakkaasti siviilikriisinhallintaan ja rauhanvälitykseen.

Vihreät ovat pääosin tyytyväisiä hallitusohjelman kehityspoliittisiin kirjauksiin, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen osuuden lisäämiseen kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyövarojen taso sen sijaan on Vihreille pettymys. 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA:

Hallitus tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelua, harjoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja varmistaa toimien riittävän rahoituksen, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää vuoteen 2020 mennessä.

Hallitus jatkaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa vuoteen 2020 ohjelmassa asetetun 96 000 hehtaarin suojelutavoitteen saavuttamiseksi sekä turvaa ohjelman rahoituksen.

Hallitus tehostaa saimaannorpan suojelua laajentamalla verkkokalastuskiellon suojelualuetta lajin säilymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Suurpetopolitiikan onnistumisesta tehdään kokonaisarvio.

Soiden suojelua edistetään laajentamalla suojelualueita ja lisäämällä aktiivisia ennallistamistoimia.

Maatalouden ympäristötuki uudistetaan siten, että se edistää vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin.

Metsälaki uudistetaan ottaen huomioon metsien monimuotoisuus ja monikäyttö

Hallitus toteuttaa tarvittavat toimet vaelluskalakantojen suojelemiseksi. Vesivoimalaistosten jatkoluvat sidotaan toimivien kalateiden rakentamiseen tai muihin kalatiestrategiassa mainittuihin toimiin. Vesilaki ja koskiensuojelulait säilyvät nykymuodossaan.

Ympäristönsuojelulakiin tehdään kokonaisuudistus. Tavoitteena on turvata ympäristöarvot, torjua ilmastonmuutosta ja edistää materiaalitehokkuutta sekä jätteen synnyn ehkäisyä.

Tavoitteena on lähes nollaenergiarakentaminen vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi edistetään puurakentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa elinkaarilaskentaa.

Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden ylläpito turvataan.

KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN(VM II)

Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista.

Metropolipolitiikkaa jatketaan ja lujitetaan. Tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä kilpailukykyä ja tasapainoista kehitystä koko maan suotuisan kehityksen edistämiseksi sekä metropoliseudun erityishaasteiden lievittämiseksi.

Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.

Valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät kootaan yhteen.

Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa käytetään avoimia standardeja, joilla määritellään tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen yhdenmukaisuus.

Avoimen ja suljetun lähdekoodin ohjelmistoja kohdellaan hankinnoissa teknologianeutraalisti.

 

 

 

Jaa sivu: