— Marja Honkonen

Vihreitä hallitusohjelmatavoitteita kevään 2011 neuvotteluissa

Vihreät osallistuivat touko–kesäkuussa 2011 hallitusneuvotteluihin 20 kohdan tavoitelistalla, jonka puolueen eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta olivat hyväksyneet.

20 kohdan tavoitelistan lisäksi vihreät tavoittelivat neuvotteluissa seuraavia asioita:

A. Hallituskaudella ympäristöpolitiikassa otetaan selviä edistysaskeleita

1. Ilmasto- ja energiapolitiikka:

 • Hallitus ajaa EU:n päästövähennystavoitteen korottamista 30 prosenttiin.
 • Laaditaan kansalliset, ilmastotieteen mukaiset päästöbudjetit määrittävä ilmastolaki tavoitteena hiilineutraali Suomi vuonna 2050.
 • Tehostetaan toimia energiatehokkuuden parantamiseksi niin, että energiankulutus laskee hallituskauden aikana.
 • Laajennetaan uusiutuvan energian syöttötariffeja ja otetaan käyttöön nettomittarointi hajautetun energiantuotannon edistämiseksi.
 • Ajetaan alas turpeen tuet.

 2. Ydinvoima:

 • Laajennetaan vastuita onnettomuustilanteissa koskemaan myös ydinvoimayhtiöiden omistajia.
 • Otetaan käyttöön windfall- tai uraanivero.
 • Ajetaan EU-stressitesteihin myös ihmistoiminnan uhkia ja kiristetään niiden perusteella ydinvoimaloiden rakennuslupien ehtoja.

 3. Liikenne:

 • Raide- ja joukkoliikennettä kehitetään mittavalla, tarvittaessa budjetin ulkopuolisella rahoituksella.
 • Päätetään ottaa käyttöön ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla.
 • Uusien väyläinvestointien määrärahoista vähintään 70 prosenttia suunnataan ratoihin, muuhun joukkoliikenteeseen tai kävelyyn ja pyöräilyyn.

4. Luonnonsuojelu:

 • Uudistetaan metsälaki niin, että se kannustaa monimuotoisiin metsänhoitotapoihin.
 • Metson rahoitus turvataan.
 • Laajennetaan suojelualueita Metsähallituksen mailla.
 • Turpeennosto rajataan luontoarvonsa menettäneille alueille.
 • Maataloustuet uudistetaan niin, että maatalouden päästöt vähenevät ja luomutuotantoa lisätään.
 • Hankitaan valtiolle Vuotoksen Natura-alueet.
 • Saimaannorpat suojellaan muun muassa ulottamalla verkkokalastuskielto kaikille norpan esiintymisalueille.

5. Eläinten oikeudet:

 • Uudistetaan eläinsuojelulaki niin, että se takaa eläinten hyvinvoinnin ja mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen.
 • Luovutaan turkistarhauksesta siirtymäajalla.

6. Ympäristöhallinto:

 • Vahvistetaan ympäristöhallintoa muun muassa siirtämällä ympäristöministeriöön asiakokonaisuuksia maa- ja metsätalousministeriöstä.

B. Hallitus sitoutuu eriarvoistumisen pysäyttämiseen ja köyhyyden vähentämiseen – rohkeita askelia perustulon suuntaan

1. Perusturva:

 • Työttömyysturvaan tehdään tuntuva, vähintään 100 €:n kuukausikorotus.
 • Työmarkkinatuen tarveharkinnasta luovutaan.
 • Toimeentulotuen perusosan maksatus siirretään Kelalle.

2. Työnteon kannattavuus:

 • Työn vastaanottamisen kannattavuuden lisäämiseksi palkkatulon ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parannetaan.
 • Pienten työtulojen verotusta kevennetään.

3. Tuloerojen kaventaminen:

 • Kunnallisveron perusvähennystä korotetaan 3 000 euroon.
 • Pääomatuloveroa korotetaan ja muutetaan progressiiviseksi.
 • Osinkojen verotusta kiristetään.

4. Kehitysyhteistyö:

 • Määrärahatavoitteeksi otetaan Suomen sitoumusten mukainen 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä siten, että ilmastorahoitus on lisäistä.

C. Hallitus turvaa laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut

1. Valtiontalous:

 • Valtiontalouden vajeesta 2 miljardia euroa kurotaan umpeen verojen korotuksilla.
 • Kulutusverojen korotukset kompensoidaan veronkevennyksillä pienituloisille.
 • Leikataan ympäristölle haitallisia tukia.

2. Terveys:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja rahoitus uudistetaan kokoamalla vastuu ja rahoitus yhteen.
 • Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan esimerkiksi tiivistämällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistoimintaa.
 • Kavennetaan terveyseroja laaja-alaisella toimenpidepaketilla.

3. Kunnat ja aluepolitiikka:

 • Luodaan kunnille riittävät kannusteet kuntaliitosten syntymiselle erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla.
 • Metropolialueen kehittämisen rinnalla pidetään huolta alueellisesta tasa-arvosta.

4. Koulutus:

 • Säilytetään tutkintoon johtava koulutus maksuttomana ja lukukausimaksukokeilusta luovutaan.
 • Opintotuki sidotaan indeksiin.
 • Varmistetaan riittävä yliopistojen perusrahoitus.

D. Hallitus edistää aktiivisesti ihmisten yhdenvertaisuutta

1. Yhdenvertaisuus:

 • Toteutetaan tasa-arvoinen avioliittolaki.
 • Ratifioidaan saamelaisten oikeudet turvaava ILOn alkuperäiskansasopimus.
 • Toteutetaan romanipoliittinen ohjelma.

2. Tasa-arvo:

 • Edetään vanhempainvapaissa kohti 6+6+6-mallia.
 •  Jaetaan kaikki vanhemmuudesta syntyvät kustannukset työnantajien kesken.

3. Maahanmuuttajat:

 •  Tehostetaan maahanmuuttajien pääsyä kieliopintoihin ja kotouttamispalveluihin.
 •  Nostetaan pakolaiskiintiö tuhanteen.
Jaa sivu: