— Mari Kamaja

Ville Niinistön puhe puoluevaltuuskunnassa 24.11.2012

Hyvä valtuuskunta,

Ihmiskunta ylikuluttaa luonnonvaroja, saastuttaa ympäristöä ja aiheuttaa koko hyvinvointimme perustaa murentavaa ilmastonmuutosta. Lajit häviävät. Puhtaasta ja juomakelpoisesta vedestä on pulaa.

Tällä menolla ei voi jatkaa. Olemme jo jyrkänteen reunalla. Emme voi jättää Suomen ja ihmiskunnan suurinta kestävyyskriisiä ratkaisematta ja elää lastemme hyvinvoinnin kustannuksella. Ihmisen toiminta on asetettava maapallon ja luonnon kantokyvyn rajoihin.

Tämän tarpeen olemme havainneet raskaasti jälleen viime viikkoina, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

***

Viime hallituksessa vihreillä ei ollut ympäristöministeriä. Se oli monin tavoin raskasta. Ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu olivat Suomessa puolustuskannalla, eivätkä monet ymmärtäneet niiden arvoa.

Monet vähättelivät myös vahvan ympäristöhallinnon merkitystä.

Tyydyimme liikaa puolustamaan asemia, emmekä pystyneet saamaan esille julkisessa keskustelussa luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun merkitystä riittävästi esille.

Tähän hallitukseen osallistumiseen edellytimme ympäristöministerin tehtävää.

Viimeiset puolitoista vuotta ovat osoittaneet, että se oli oikein.

Sillä on merkitystä, mihin suuntaan suomalaista ympäristöpolitiikkaa johdetaan.

Julkisen keskustelun sävy on täysin muuttunut, kun olemme rohkeasti nostaneet esille ympäristön pilaamiseen puuttumiseen ja luonnonsuojelun vahvistamisen. Kotimaisista ympäristöongelmista puhutaan nyt enemmän ja luonnonsuojelun merkitys on noussut vahvemmin esille.

Olen halunnut ympäristöministerinä korostaa, että se on tulevaisuusministeriö.

Ympäristöministeriön tehtävänä on ohjata yhteiskunnan kehitystä ja lainsäädäntöä sellaiseen suuntaan, että taloudellinen hyvinvointi ja ympäristön vaaliminen kulkevat käsi kädessä.

Vihreän talouden rakentaminen on välttämätöntä paitsi ympäristölle myös tulevaisuuden kestävien työpaikkojen luomiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Silti rajatkin on asetettava suoraan ja selkeästi. Viherpesu ei riitä.

1,5 vuotta sitten Suomi oli maa, jossa haluttiin panostaa lisää vesistöjä pilaavaan, arvokkaita soita tuhoavaan ja kivihiileen verrattavia kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavaan turvetuotantoon. Tämän olemme muuttaneet. Soidensuojelu etenee kunnianhimoisesti, turvetuotannon vesistöpäästöihin on puututtu ja turvetuotannon osuutta energiakäytössä ollaan vähentämässä voimakkaasti.

1,5 vuotta sitten Suomi oli maa, jossa uuteen kaivosbuumiin suhtauduttiin naiivin ihailevasti, vähätellen ympäristöongelmia. Tämän olemme muuttaneet. Kaivosten ympäristövalvontaa ja -luvitusta on tiukennettu, luonnonsuojelualueiden ja keskeisten luonnonarvojen koskemattomuus on kaivoshankkeissa turvattu ja keskustelu kaivosverosta on käynnissä.

***

Suomalaiset arvostavat ympäristön- ja luonnonsuojelua. Suomalaiset eivät halua enää yhtään uutta talvivaaraa. Suomalaiset haluavat vaalia ympäristön puhtautta ja arvokkaiden luonnonarvojen säilymistä lapsillemme.

Viime viikkojen kokemukset ovat osoittaneet, että tässä meillä vihreillä on tärkeä tehtävä. Ympäristönsuojelulainsäädännössä on perinteisesti ollut aukkoja, koska aina hallitusten ja eduskunnan käsittelyssä on ollut niitä, jotka haluavat tehdä reikiä ympäristönsuojelun patomuuriin.

Tätä emme voi hyväksyä. Olemme ympäristöministeriössä valmistelleet ympäristönsuojelun tasoa parantavaa ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta, joka on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle.

Tässä esityksessä parannetaan luonnonarvojen vaalimista, edellytetään vahvemmin parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristön pilaamisen ehkäisemiseksi, vaalitaan energia- ja materiaalitehokkuutta sekä asetetaan valvontamaksu ympäristöhallinnon vahvistamiseksi siellä, missä valvonta aiheuttaa eniten työtä.

Tämän esityksen läpiviemiseen olen sitoutunut. Viime viikkojen julkisen keskustelun pohjalta olen myös vakuuttunut siitä, että suomalaisten enemmistö haluaa vahvan ympäristön pilaamista tehokkaasti ehkäisevän ympäristönsuojelulain.

Ne, jotka haluavat sitä heikentää, tulkoot ulos julkisuuteen kabineteista. Jos puheenne ei kestä julkisuutta eivätkä argumenttinne kestä päivänvaloa, eivät ne ansaitse huomioonottamista myöskään lainsäädännössä. Reikien tekemistä padon suojarakenteisiin en hyväksy.

Talvivaaran vakavan ympäristövahingon pohjalta tehtävien selvitysten opetukset otetaan mukaan tähän uudistukseen. Myös muiden ministeriöiden lainsäädäntö ja ohjeistus käydään eri viranomaisten yhteistyönä läpi. Kaikille kaivoksille tehdään stressitestit. Viranomaisten resursseja on lisätty kaivosvalvonnassa ja luvituksessa.

Jos lakeja on muutettava, niitä muutetaan.

Jos ympäristöhallinnon toimintaa on parannettava, sitä parannetaan.

***

Hyvät ystävät,

Suomessa ei saa pilata ympäristöä ilman seuraamuksia. Talvivaaran ympäristövahinkoa tullaan käsittelemään laajasti myös rikostutkinnassa ja oikeudessa.

Hallitus päätti tukea kainuulaisia ihmisiä oikeusavun saamisessa. Se on oikein. Näitä ihmisiä on aikanaan johdettu harhaan kaivoshanketta suunnitellessa. Nyt meidän on tehtävä kaikkemme heitä auttaaksemme.

Tavallisia ihmisiä on autettava suuryrityksen saattamiseksi vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista. Samalla nousee esille yksi epäkohta lainsäädännössämme.

Suomessa ei ole mahdollista nostaa ryhmäkannetta ympäristörikoksesta – se poistettiin aikanaan työryhmän esityksestä, kun ryhmäkanne säädettiin mahdolliseksi. Tämä epäkohta on muutettava.

***

Hyvät ystävät,

Suomalaisten arvostus luonnonsuojeluun on tullut esille myös iloisissa merkeissä. Luonnonsuojelualueiden hankintaan on käytössä tällä hallituskaudella aiempaa enemmän rahaa. Etelä-Suomen metsiensuojelu etenee.

Soidensuojelun uusi täydennysohjelma on mittava panostus vaarallisesti huvenneiden luonnontilaisten soiden pelastamiseen. Hyvinkään Kurkisuon ja Outokummun Viurusuon kaltaiset arvokkaat suot on jo pelastettu suojeluun turveteollisuudelta. Suomalaisen suoluonnon pelastaminen tuholta on ollut minulle ministerinä yksi sydäntäni lähellä olevista tavoitteista.

Siitä on tullut paljon posiitivista palautetta, että vihdoin meillä on ympäristöministeri joka aina ja johdonmukaisesti puolustaa suomalaista luontoa. Se on mielestäni ympäristöministerin velvollisuus.

Tätä työtä olemme toteuttamassa myös kansallispuistojen verkoston vahvistamiseksi. Ympäristöministeriö on toteuttanut hankkeen, jossa kunnat, maakunnat, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset ovat tehneet esityksiä uusiksi kansallispuistoiksi.

Ensi viikolla julkistan laajan arvioinnin tulokset. Jo nyt voin sanoa, että usea hanke tulee menemään jatkovalmisteluun tavoitteena kansallispuiston perustaminen. Myös muihin hankkeisiin teemme kehittämisehdotuksia.

Olemme käyneet läpi kansallispuistoverkon vahvistamisen tarpeen luonnontieteellisesti laajemmin kuin sitten 1970-luvun. Samalla olemme korostaneet kansallispuistohankkeiden alueellisen tuen merkitystä, jotta kansallispuisto voi nousta täyteen kukoistukseensa.

On ollut hienoa havaita kuinka suurta innostusta kansallispuistohanke on saanut aikaan eri puolilla Suomea. Kansallispuistojen merkitys on suuri luonnonarvojen vaalimisessa, mutta viime aikoina on korostunut myös niiden mittava aluetaloudellinen merkitys. Luonnonsuojelu kannattaa. On hyvä, että vanhat vastakkainasettelut on saatu jätettyä taakse ja että useissa hankkeissa on laaja tuki eri järjestöistä metsästysseuroista matkailutoimijoihin ja luonnonsuojeluihin.

***

Hyvät ystävät,

Suomessa käytiin juuri kunnallisvaalit ja Yhdysvaloissa presidentinvaalit. Monista tärkeistä asioista keskusteltiin ja väiteltiin, mutta tulevaisuutemme ja hyvinvointimme kannalta tärkeimmästä asiasta vaiettiin vaalitenteissä. Ilmastokeskustelu on loistanut julkisessa keskustelussa lähinnä poissaolollaan viime ajat.

Ehkä yllättäen ilmastonmuutosta ja sen valtavia riskejä ovat nyt nostaneet esille suuret taloustoimijat.

Maailmanpankki julkaisi viime viikolla raportin, jossa se varoittaa ilmastonmuutoksen katastrofaalisista seurauksista, mikäli kunnianhimoisiin toimiin ei ryhdytä. Maailmanpankki varoittaa, että nykyisellä kehityksellä maapallon lämpötila nousee jopa neljä astetta, mikä johtaa ruokapulaan, ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutumiseen sekä hengenvaaralliseen merenpinnan nousuun.

Myös suuri talousmedia Bloomberg Businessweek kirjoitti Yhdysvaltoja ja Väli-Amerikkaa koetelleen Sandy-hirmumyrskyn aikana näyttävästi kansijutussaan: ”It’s Global Warming, Stupid”. Bloomberg halusi tehdä selväksi lukijoilleen, että Sandyn kaltaiset hirmumyrskyt ovat juuri sitä, mitä ilmastonmuutoksesta seuraa. Yhdysvalloissa vakuutusyhtiöt ovat olleet niitä, jotka ovat parhaiten olleet valmistautuneita ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kustannuksiin ja muutoksiin yhteiskunnissamme.

Maailmanpankin varoitus ilmaston lämpenemisestä, johon sopeutumisesta ei voida olla varmoja, alleviivaa pian alkavan Dohan ilmastokokouksen merkitystä. Itse olen lähdössä kokoukseen viikon kuluttua ja tällä hetkellä EU päättää linjoistaan kokousta varten.

EU:n on pystyttävä toimimaan sen puolesta, että eri maiden sitoumuksia nostetaan päästöjen vähentämiseksi heti ja että vuonna 2015 solmittavaksi sovittu sitova sopimus päästövähennyksistä on riittävän kunnianhimoinen. EU:n sisällä jarrumiehet eivät voi estää EU:n etenemistä, vaan määräenemmistön maista pitää riittää EU:n tavoitteiden eteenpäin viemiseen.Vihreät haluaa, että EU:n päästövähennystavoite vuoden 2020 päästövähennystavoite nostetaan 30 prosenttiin.

Dohassa ei voida enää jäädä tuloksetta, kuten on käynyt monena vuotena aiemmin. Paikoilleen ei voida jäädä myöskään kotimaassa.

Ympäristöministeriö on valmistelemassa parhaillaan ilmastolakia päästövähennysten mahdollisimman tehokkaaksi toteuttamiseksi, vihreän talouden rakentamiseksi ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen merkityksen korostamiseksi. Tänä vuonna perustamani tutkijoista koostuva Ilmastopaneeli totesi juuri ilmestyneessä raportissaan, että ilmastolaki tarjoaisi vahvan kehyksen ilmastonmuutoksen torjunnalle.

Ilmastolain etenemisen lisäksi kotimaisten päästövähennysten kunnianhimon tasoa on nostettava. Tätä tavoitetta on edistettävä vahvasti ilmasto- ja energiastrategian päivittämisen yhteydessä.

Viimekertaisen strategian virhettä, jossa energiankulutusennusteita liioiteltiin työ- ja Elinkeinoministeriössä ydinvoimalahankkeiden perustelemiseksi, ei tule toistaa. Tällä kertaa on satsattava vahvasti energiatehokkuuteen ja energiansäästöön sekä uusiutuvaan energiaan. Siksi valmistelussa ollaan hahmoteltu uusia tavoitteita puhtaiden energioiden edistämiseksi vuoteen 2025 mennessä aiempaa voimakkaammin, samalla kun kivihiilestä luovutaan ja muiden fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä vähennetään.

Ilmastotutkijat ja ympäristöjärjestöt ovat jo vuosien ajan kertoneet meille, että nyt on viimeiset hetket kääntää ilmastopäästöt laskuun. Nyt tähän joukkoon ovat liittyneet monet suuret taloustoimijat. Vaikuttaakin siltä, että viimeisinä jarrumiehiksi ovat jääneet kansallisvaltiot, jotka eivät kykene sopimaan keskenään maailman pelastamisesta.

Meidän on nyt viimeistään vaihdettava poliittinen realismi luonnontieteelliseen realismiin. Ihmiskunta ansaitsee talousjärjestelmän, joka kestää myös lapsillemme - eikä varasta hyvinvointiamme heiltä ja yhteiseltä maapalloltamme.

Jaa sivu: