— Marja Honkonen

Jäsenkyselyn tuloksia helmikuu 2013

Vihreät toteutti tammi–helmikuussa jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön mielipiteitä puolivälitarkasteluun ja kehysriiheen liittyen. Kyselyyn vastasi 1 151 jäsentä kaikkiaan hieman yli 7 372 jäsenestä, joiden sähköpostiosoite oli kyselyn lähetyshetkellä tiedossa ja toiminnassa. Vastausprosentti oli siis 16%.

Kyselyssä kysyttiin 19 keskeistä asiaa, joihin kukin vastaaja saattoi vastata "Kyllä", "Voisi harkita" tai "Ei". Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen ei ollut pakollista: vaihtoehto EOS viittaa siis tuloksissa kunkin kysymyksen kohdalla niihin vastaajiin, jotka eivät ko. kysymykseen vastanneet (varsinaista vaihtoehtoa "En osaa sanoa" ei kyselyssä ollut).

Lisäksi kyselyssä oli yksi avoin vastauskenttä, johon vastauksia saatiin yhteensä 490 kappaletta. Alle on koottu useimmiten avoimissa vastauksissa esitettyjä ideoita rakenneuudistuksiksi sekä verojen ja tukien muutoksiksi. Näiden lisäksi vastauksissa esitettiin perusteluja omille monivalintavastauksille.

Vastausten määriä ei tässä esitetä tarkasti, mutta vastaukset on järjestetty suuruusjärjestykseen. Useimmiten esitettiin perustuloa tai kansalaispalkkaa. Näitä mainintoja on vastauksissa noin 50 kappaletta. Muilla tähän koontiin nostetuilla vastauksilla on mainintoja muutamista kymmenistä alle kymmeneen.

Useimmin esitetyt rakenteelliset uudistukset:

 • Perustulo
 • Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä kannustinloukkujen poistaminen
 • Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen
 • Osa-aikatyön mahdollistaminen ja helpottaminen sekä työn jakaminen useammille
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen yksinkertaistaminen
 • KELA-korvausten poisto yksityisiltä terveyspalveluilta
 • Kotihoidontuen muutoksilla työntekoon kannustaminen
 • Ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottaminen
 • Oppisopimuskoulutukseen panostaminen
 • Kuntauudistus ja maakuntahallinnon uudistaminen

Useimmin esitetyt verotukseen ja tukiin liittyvät toimet:

 • Ympäristölle haitallisten tukien poistaminen
 • Ympäristöverojen korotukset
 • Pääomatulojen korottaminen sekä progression jyrkentäminen
 • Tuloveroprosentin korottaminen sekä progression jyrkentäminen
 • ALV:n lasku/nosto
 • Yritystukien ja maataloustukien leikkaus
 • Alkoholi-, tupakka- ja kulutusverojen korotukset
 • Julkisen sektorin johdon palkkojen jäädyttäminen tai alentaminen
 • Asuntolainan korkovähennyksestä luopuminen

 

1. Eläkeiän alarajan nostaminen nykyisestä 63 ikävuodesta yhdellä tai kahdella vuodella.

 • Kyllä 43,7%
 • Voisi harkita 36,9%
 • Ei 19,0%
 • EOS 0,2%

2. Osa-aikaeläkkeen ikärajan korotus nykyisestä 61 vuodesta esimerkiksi 63 vuoteen.

 • Kyllä 20,5%
 • Voisi harkita 35,8%
 • Ei 43,1%
 • EOS 0,3%

3. Eläkeputken tukkiminen tai eläkeputken alaikärajan nosto nykyisestä.

 • Kyllä 19,1%
 • Voisi harkita 39,3%
 • Ei 39,6%
 • EOS 1,9%

 4. Kotihoidontuen keston rajaaminen kahteen vuoteen nykyisen kolmen vuoden sijaan.

 • Kyllä 20,8%
 • Voisi Harkita 27,8%
 • Ei 50,3%
 • EOS 0,9%

5. Osittaisen hoitorahan ehtojen muuttaminen niin, että se kannustaa nykyistä paremmin osa-aikatyöhön.

 • Kyllä 60,9%
 • Voisi harkita 29,7%
 • Ei 8,0%
 • EOS 1,4%

6. Kotihoidon tuen osittainen korvamerkitseminen isälle/toiselle vanhemmalle.

 • Kyllä 45,7%
 • Voisi harkita 35,6%
 • Ei 17,8%
 • EOS 0,9%

7. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen, jos toinen vanhemmista on kotona.

 • Kyllä 22,0%
 • Voisi harkita 31,8%
 • Ei 43,9%
 • EOS 2,3%

8. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-aikaiseksi, jos toinen vanhemmista on kotona.

 • Kyllä 46,2%
 • Voisi harkita 39,9%
 • Ei 13,0%
 • EOS 0,8%

9. Opintojen nopeuttaminen lisäämällä opintotuen lainapainotteisuutta.

 • Kyllä 10,4%
 • Voisi harkita 20,2%
 • Ei 68,4%
 • EOS 1,0%

10. Opintojen nopeuttaminen lisäämällä opiskelijoiden sisäänottoa papereiden perusteella pääsykokeen sijaan.

 • Kyllä 23,4%
 • Voisi harkita 36,1%
 • Ei 39,1%
 • EOS 1,3%

 11. Opintojen nopeuttaminen korottamalla toisen asteen opiskelijoiden opintotukea.

 • Kyllä 33,2%
 • Voisi harkita 45,2%
 • Ei 20,1%
 • EOS 1,3%

12. Maahanmuuton lisääminen helpottamalla työlupakäytäntöjä ja maahanjäämistä. Tähän on viime aikoina tehty jopa tiukennuksia.

 • Kyllä 47,8%
 • Voisi harkita 36,9%
 • Ei 13,6%
 • EOS 1,7%

13. Työperäisen maahanmuuton lisääminen poistamalla työvoiman tarveharkinta. Nykyisin pitää ensin arvioida alalla olevien suomalaisten työnhakijoiden määrä.

 • Kyllä 38,4%
 • Voisi harkita 37,2%
 • Ei 22,9%
 • EOS 1,4%

14. Maahanmuuton lisääminen antamalla valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille automaattisesti kolmen vuoden oleskelulupa.

 • Kyllä 52,7%
 • Voisi harkita 35,3%
 • Ei 10,4%
 • EOS 1,6%

15. Ansiosidonnaisen päivärahan maksimimäärän rajaaminen esimerkiksi 500 päivästä 400 päivään.

 • Kyllä 24,5%
 • Voisi harkita 35,5%
 • Ei 38,9%
 • EOS 1,0%

16. Työllistymisbonuskokeilun vakinaistaminen ja pidentäminen.

 • Kyllä 57,8%
 • Voisi harkita 35,1%
 • Ei 5,2%
 • EOS 1,8%

17. Yksityisen hoidon Kela-korvausten leikkaaminen tai niistä luopuminen.

 • Kyllä 31,3%
 • Voisi harkita 34,5%
 • Ei 33,7%
 • EOS 0,5%

18. Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen.

 • Kyllä 44,3%
 • Voisi harkita 34,2%
 • Ei 20,7%
 • EOS 0,7%

 19. Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen konkreettisin keinoin, kuten lakkauttamalla ministeriöt ja perustamalla yksi valtioneuvosto, jonka alla nykyiset ministeriöt toimivat. Henkilöstön vähenee luonnollisen poistuman kautta.

 • Kyllä 31,6%
 • Voisi harkita 47,0%
 • Ei 20,0%
 • EOS 1,3%
Jaa sivu: