— Anita Nousiainen

Kohti kestävää yhteiskuntaa

Vihreät hyväksyivät poliittisen tavoiteohjelmansa vuosille 2015–2019

Vihreiden puoluekokous hyväksyi eilen puoleen poliittisen tavoiteohjelman ”Kohti kestävää yhteiskuntaa”. Poliittinen tavoiteohjelma on tulevaa eduskuntakautta varten tehtävä ohjelma, jossa puolue linjaa tärkeimmät poliittiset tavoitteensa vuosille 2015–2019.Vihreät näkevät, että yhteiskunnan toiminta on asetettava luonnon kantokyvyn rajoihin. Ilmastonmuutoksen ja sukupuuttoaallon pysäyttäminen ovat aikamme tärkeimmät haasteet. Talouden tulee perustua kestävyydelle ja kohtuullisuudelle.

Vihreät korostavat, että meillä on vastuu ympäristöstä, ilmastosta ja ihmisistä. Siksi talouden tulee kaikin tavoin toimia ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön turvaamiseksi. Vihreät haluavat hinnan päästöille ja kiellot kohtuuttomalle saastuttamiselle. Yhteiskunnan jakautuminen niihin, joilla on paljon, ja niihin, joilla ei ole mitään, on pysäytettävä. Talouspolitiikan tavoitteena on aina oltava heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin turvaaminen.

Vihreät puolustavat työtä ja työpaikkoja ja haluavat tehdä ympäristöä pelastavasta toiminnasta kukoistavan alan myös Suomessa. Voimme luoda uusia työpaikkoja aivan uusille aloille, parantaa yrittäjyyden edellytyksiä ja taata pienemmällekin yritykselle mahdollisuuden kisata isompien kanssa.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä kansainvälisin toimin sekä sitoutumalla kunnianhimoiseen kotimaiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Keinoiksi esitetään muun muassa EU:n päästökaupan pikaista korjaamista, turpeen energiakäytöstä luopumista vuoteen 2025 mennessä ja luopumista kivihiilestä mahdollisimman nopeasti. Liikenteessä tarvitaan muun muassa lisää raideliikennettä, ratikat Tampereelle ja Turkuun, pikaratikoita ja metroa.

Vihreät toistavat ohjelmassaan ehdottoman ein ydinvoiman lisärakentamiselle. Pidemmän aikavälin tavoite, ydinvoimasta kokonaan luopuminen, on linjattu jo aiemmin vuonna 2012 hyväksytyssä Vihreiden tärkeimmässä dokumentissa eli periaateohjelmassa.

Työn tekemisen pitäisi olla kaikissa tilanteissa kannattavaa. Tähän päästään helpottamalla työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista ja poistamalla tuloloukkuja, niin että jokainen työtunti lisää käteen jääviä tuloja. Nämä ovat askelia kohti Vihreiden keskeistä tavoitetta, perustuloa, joka olisi vähintään nykyisen perusturvan tasoinen.

Tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen kaventamisen pitää olla politiikan keskeisiä tavoitteita. Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat pärjäävät parhaiten. Hyvä yhteiskunta takaa kaikille turvaverkot. Terveyseroja täytyy kaventaa vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja perusterveydenhoitoa. Osa-aikatyöstä pitää tehdä vaihtoehto useammalle ja osatyökykyisten palkkaaminen helpommaksi. Yrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturva on hoidettava kuntoon.

Oikeudenmukaisesta tulonjaosta huolehditaan erityisesti pitämällä tiukasti kiinni kokonaisveroasteen progressiivisuudesta. Ihmisen on oikeus tavoitella menestystä ja vaurautta, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Pääomatulojen verotusta esitetään kiristettäväksi ja entistä progressiivisemmaksi.

Vihreät on feministinen puolue, joka haluaa vapauttaa niin miehet kuin naisetkin, kaikkien sukupuolten edustajat ahtaiden sukupuoliroolien ja -rakenteiden kahleista. Tasa-arvoa tarvitaan kaikkialla. Kaikessa julkisessa päätöksenteossa pitää arvioida, miten päätösten vaikutukset kohdistuvat eri sukupuoliin. Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken. Vanhempainvapaat on järjestettävä 6+6+6-mallin mukaisesti, eli niin että molemmille vanhemmille kuuluisi kuusi kuukautta ja kuusi kuukautta olisi vapaasti jaettavissa heidän välillään. Pörssiyhtiöiden hallituksiin tarvitaan 40 prosentin sukupuolikiintiöt.

Suomen tulee säätää tasa-arvoinen avioliittolaki, joka antaa sukupuoleen katsomatta parille samat oikeudet ja velvollisuudet. Samaa sukupuolta olevien parien pitää olla yhdenvertaisia eri sukupuolta olevien parien kanssa, myös vanhemmuuden juridisessa vahvistamisessa. Transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset on korjattava.

Vihreät kävivät poliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä vilkkaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun. Puoluekokous linjasi, että Vihreät eivät nykytilanteessa kannata Suomen Nato-jäsenyyttä. Natoon ei tule hakea ilman kansanäänestyksen hyväksyntää.

Ohjelmassa konkretisoidaan Vihreiden jo vuoden 2012 periaateohjelmassaan tekemää linjausta ihmisen oikeudesta hyvään kuolemaan, halutessaan viime kädessä myös avustettuna. Hyväksytty poliittinen ohjelma toteaa, että laadukkaassa saattohoidossa ei tingitä kivunlievityksestä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti. Avustettua kuolemaa varten tulisi säätää lait, jotka mahdollistavat eutanasian parantumattomasti sairaan ihmisen vapaaehtoisesta, toistuvasta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievennettävissä. Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa suorittamaan eutanasiaa, jos se on hänen katsomuksensa vastaista.

Huumausainepolitiikan painopiste tulisi siirtää rangaistuksista haittojen vähentämiseen. Rikoslaissa huumausaineiksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei tulisi rangaista, kuten useat päihdepolitiikan asiantuntijat ovat viime aikoina esittäneet. Sen sijaan päihdeongelmaisten kuntoutukseen on kohdennettava lisää resursseja. Vihreät katsovatkin, että tärkeintä on, että päihdeongelmaiset uskaltavat hakeutua ja pääsevät hoitoon, ei ongelmista kärsivien ihmisten rankaiseminen.

Suomalaisen koulutuksen menestystarinan jatkaminen edellyttää huomattavaa lisärahoitusta kaikkien asteiden koulutukseen. Vihreät haluavat turvata pienet ryhmäkoot peruskoulussa. Peruskoulujen eriytyminen hyviin ja huonoihin kouluihin on pysäytettävä antamalla eritystukea sitä tarvitsevien alueiden kouluille. Koulutus tulee säilyttää maksuttomana ja opintotuki korottaa täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi. Kouluissa on tulevaisuus. Säästöjen nimissä ei kannata tehdä toimia, jotka vaarantavat talouskasvun ja työllisyyden ja hidastavat toipumista laskusuhdanteesta. Tasa-arvoinen, monipuolinen ja laadukas koulutus on globaalissa kilpailussa väestöltään pienen Suomen valttikortti ja hyvinvointivaltion peruspilari.

Koko ohjelma raakaversiona (ei kielenhuoltoa) löytyy osoitteesta: http://www.vihreat.fi/node/9036

Jaa sivu: