— Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-kahiluodon ryhmäpuheenvuoro välikysymyksestä eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä kiittää Keskustan ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmiä tärkeästä välikysymyksestä.

Vihreä eduskuntaryhmä osallistui hallituksen työskentelyyn reilun kolmen vuoden ajan. Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus on toteuttanut lukuisia Vihreiden ajamia parannuksia pienituloisten asemaan. Toisaalta olemme sitä mieltä, että eräitä yksittäisiä päätöksiä kannattaa pohtia uudelleen.

Eräs näistä on välikysymyksessä esiin nostettu kysymys lapsilisäleikkauksen mielekkyydestä ja leikkauksen korjaaminen lapsiperheiden verovähennyksellä.

Suunniteltu verovähennys ei koske niitä pienituloisia, joilla ei juuri ole tuloja, mutta jotka eivät myöskään saa toimeentulotukea. On kyseenalaista, että pienituloisimmat pätkätöitä tekevät perheet hyötyvät lapsi-perhevähennyksestä vähemmän kuin kahden vanhemman työssäkäyvän ydinperheet.

Myöskään hallituksen päätös eläketulovähennyksestä sen sijaan, että olisi nostettu köyhimpien eläkeläisten takuueläkettä, ei ollut näkemyksemme mukainen. Mielestämme köyhimpiä on autettava ensin.

Tulemme syksyn aikana eduskunnassa haastamaan hallitusta näissä asioissa. Tässä koko vaalikautta koskevassa välikysymyksessä emme aio äänestää itse aikaansaamiamme parannuksia vastaan.

Vihreillä oli kevään 2011 hallitusneuvotteluissa kolme ennakkoehtoa. Yksi niistä oli vähintään sadan euron korotus köyhimpien perusturvaan. Perusturvan korotus toteutettiin vuoden 2012 alussa. Samalla nostettiin myös työhistoriaan perustuvaa ansioturvaa.

Kaikkein köyhimpien perusturva ja työttömien ansioturva ovat etääntyneet toisistaan kohtuuttomasti. Me Vihreät esitimme kevään 2011 hallitusneuvotteluissa, että perusturvaan olisi tehty suurempi korotus kuin ansioturvaan. Näin perus- ja ansioturvan välistä kuilua olisi saatu kavennettua enemmän ja pelkän perusturvan varassa olevien ostovoima olisi tullut lähemmäs ansiosidonnaista saavien ostovoimaa.

Emme saaneet muilta neuvottelijoilta riittävästi tukea esityksellemme. Perusturva on edelleen riittämättömällä tasolla. Moni perusturvan saaja joutuu siksi turvautumaan toimeentulotukeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee ennen tämän vaalikauden loppua arvion perusturvan riittä-vyydestä. Tämä arvio on otettava vakavasti ja huomioitava seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Suurissa kaupungeissa asumisen kalleus on työttömyyden ohella suurin köyhyyttä aiheuttava syy. Päätökset panostuksista kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen olivat kaupunkiköyhyyden vähentämiseksi aivan välttämättömiä ja oikeita.

Vaikka eräät puolueet syyllistävät puheillaan työttömiä ja toimeentulotuen saajia, todellisuudessa sosiaaliturvan alikäyttö on suurempi ongelma kuin sen väärinkäyttö. Toimeentulotuen hakeminen koetaan byrokraattiseksi ja nöyryyttäväksi, ja siksi moni pienituloinen jättää sitä hakematta.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää vastuuttomana sitä, että poliitikot levittävät sosiaaliturvan käytöstä väärää ja harhaanjohtavaa tietoa.

Vihreiden pitkäaikainen tavoite on ollut, että Kela maksaisi toimeentulotuen perusosan suoraan sitä tarvitseville. Saimme tämän tavoitteen vihdoin läpi viime kevään neuvotteluissa. Kyse on rakenteellisesta uudistuksesta, joka säästää kuntien rahaa ja auttaa kaikkein heikoimpia.

Kuluneen hallituskauden aikana on kevennetty kaikkein pienituloisimpien verotusta ja korotettu suurituloisten verotusta.

Vihreät on saanut hallituskauden aikana läpi monia pitkäaikaisia tavoitteita työn kannattavuuden paranta-miseksi. Puolison tulot eivät enää vaikuta työttömän puolison oikeuteen saada työttömyysrahaa. Tämä on parantanut etenkin naisten asemaa.

Vihreiden läpi ajamia uudistuksia ovat myös työttömyysrahan ja asumistuen 300 euron suojaosat.

Työtön saa nyt ansaita 300 euroa kuussa ilman, että hänen työttömyysetuutensa pienenee. Uudistus on auttanut työttömiä tarttumaan työtilaisuuksiin ja kasvattanut osa-aikatyötä tekevien määrää.

Vastaava 300 euron suojaosa on Vihreiden sinnikkyyden ansiosta tulossa myös asumistukeen ensi syksynä. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä hallituksen kannattaisi harkita asumistuen suojaosan voimaantulon aikaistamista.

Oikeudenmukainen uudistus on sekin, etteivät lapsen tulot tulevaisuudessa enää vaikuta perheen asumistukeen.

Hallitus on ottanut myös käyttöön niin sanotun pitkäaikaistyöttömän työllistymisrahan. Pitkäaikaistyötön saa nyt pitää työttömyysrahansa kolmen kuukauden ajan, mikäli työllistyy yksityisen työnantajan palvelukseen.

Pitkäaikaistyöttömyys on vuodessa selvästi kasvanut. Olisikin perusteltua, että hallitus toteuttaisi Vihreiden alkuperäisen ehdotuksen siitä, että pitkäaikaistyöttömän työllistymisraha koskisi myös julkisen sektorin ja järjestöjen työpaikkoja.

Vihreiden saavutus hallituksessa on myös työttömän oikeus hakea työttömyysturvan ennakkomaksua.

Köyhyys on yhä useammin periytyvää. Paljon puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta, mutta yhteiskun-tamme on siitä kaukana.

Byrokraattinen ja lannistava sosiaaliturva syrjäyttää. Sähköiset palvelut eivät riitä korvaamaan räätälöityä tukea ja apua, jota moni nuori tarvitsisi. Itsensä työllistävien ja pienyrittäjien sosiaaliturvassa on paljon puutteita.

Myös terveyserot ovat kasvaneet. Sote-uudistus on terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökul-masta aivan keskeinen.

Vihreiden mielestä koulutuksesta on Suomessa säästetty jo liikaa. Pidimme siksi tärkeänä, että hallitus perui erityisopetukseen kohdistuneita säästöjä sen sijaan, että oppivelvollisuusikää oltaisi korotettu. Me Vihreät olemme hallituksessa vastustaneet lukukausimaksujen käyttöönottoa. Toivomme, että Suomi pitää koulutuksen maksuttomuudesta edelleen kiinni.

 

 

Jaa sivu: