— Ville-Veikko Mastomäki

Talvivaaran purkuputki ei yleisen edun mukainen, jätevedenpuhdistamo tarvitaan

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, kansanedustajaehdokas Mika Flöjt ja kansanedustaja Satu Haapanen eivät hyväksy Talvivaaran kaavailemaa purkuputkihanketta Oulujoen vesistön Nuasjärveen Vuokatin matkailu, mökki- ja kalastusalueelle.

Vihreät tukevat kuntien, kalastajien, vesialueiden omistajien, mökkiläisten, kansalaisten esittämiä muistutuksia jätevedenpuhdistamosta, ilman YVAa tehdyn hakemuksen hylkäämisestä ja purkuputken toimenpidekiellosta.

Ennen kaikkea Talvivaara tarvitsee pikaisesti jo aikaisemman ympäristöluvan velvoittaman kunnon jätevesipuhdistamon, joka sieltä yhä puuttuu jäte-, purku- ja suotovesien osalta. Talvivaaran myös pitää vähentää päästönsä ympäristölupansa mukaiseksi ja puhdistaa kaivoksen lähijärvet.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö muistuttaa, että konkurssipesässä valtio on ottanut vastuuta ja silloin valtion tulee edellyttää että ratkaisut tehdään ympäristön parhaaksi.

- Pääministeri Stubb on luvannut sataprosenttisen tuen Talvivaaralle. Sen täytyy tarkoittaa, että ympäristövastuu hoidetaan kunnolla. Talvivaaran kaavailema kaivosalueen jätevesien siirto purkuputkella Oulujoen vesistöön ei vastaa tätä lupausta. Talvivaara tarvitsee kaikissa tapauksissa aidot, täysimääräiset jätevedenpuhdistamot, jotta Kainuun ja Ylä-Savon arvokkaiden vesistöjen lisäsaastuminen estetään, Niinistö linjaa.

- Kunnollisten jätevesien puhdistuslaitosten rakentaminen on ehdoton vaatimus niin kaivoksen toiminta-ajalle kuin lopetuksenkin jälkeiselle ajalle. Ne on joka tapauksessa rakennettava. Kaivosteollisuudelta pitää vaatia jätevedenpuhdistusta samalla tavalla kuin metsäteollisuudelta, kansanedustajaehdokas Mika Flöjt painottaa.

Talvivaaran ympäristön vesistöihin päästetty kuormitus on jo nyt nostanut sulfaattien, mangaanin, natriumin ja uraanin osalta alkuperäisestä puhtaiden erämaisten vesistöjen hyvästä laatuluokasta kyseenalaiseen Suomen saastuneimpien sisävesien joukkoon. Talvivaaran toiminta rikkoo ympäristölupaa että EU:n vesipuitedirektiiviä.

- Talvivaaran kaivos ei voi perustaa toimintaansa ajatukselle laskea jätevetensä Nuasjärveen. Kaivoksen on keskeytettävä malmikasojen kastelu ja muut työt, ja keskityttävä vesien puhdistamiseen. Kaivokselle on palkattava vesienkäsittelyn parhaat ammattilaiset, kansanedustaja Satu Haapanen vaatii.

Talvivaaran ympäristölupien tarkistuskäsittelyt ovat kesken valitusviranomaisessa, uraaninkäsittelylupia myöten. Ydinenergialain alainen uraanin talteenottolupa on palautettu valtioneuvostoon uudelleen käsiteltäväksi. Talvivaara-yhtiön lupakokonaisuudet ovat siinä määrin sotkuisia, ettei ole sopivaa lisätä sekavuutta vielä yhdellä erillislupamenettelyllä ohi ympäristöluvan. Vihreät katsovat, että Talvivaara-yhtiön, myös julkisselvittäjän hallussa olevan konkurssipesän, on noudatettava voimassa olevia ympäristölupiaan.

 

Ville Niinistö


puheenjohtaja, Vihreät

 

Mika Flöjt

kansanedustajaehdokas, Vihreät

Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan toinen kirjoittaja 

 

Satu Haapanen

kansanedustaja, Vihreät

 

Jaa sivu: