What TTIP has to do with democracy

The resistance against TTIP is slowly growing all over Europe. The proposed Free Trade Agreement between the USA and the EU will be the biggest ever – in scope and depth. It will not only cover the reduction of tariffs but on top harmonize regulations and standards, which are in the eyes of the EU Commission the real barriers to more free trade.

That would entail serious threats to consumer and environmental standards on both sides of the Atlantic. Products or processes that are currently forbidden in the EU will probably be allowed with TTIP - the most cited example is beef that was treated with hormones which is a common practice in the US.

But I want to bring the attention to a less known fact in the TTIP negotiations. In the European Parliament, I am fighting for some time already against a provision in trade agreements where investors can sue governments in front of international arbitration tribunals – the so-called investor-state-dispute settlement (ISDS). Many free trade agreements by the EU member states include this provision already and now the EU Commission wants to have it also in the TTIP.

ISDS is so dangerous because the rights of the investors in international agreements are mostly only vaguely defined. That means that investors can bring states to court because of basically any legitimate public policy measure.

The Swedish energy company Vattenfall is currently suing the German government because of its decision to phase out nuclear power. That decision was carried by an overwhelming majority in the German parliament. Vattenfall wants over 3.6 billion Euro of “compensation” because Germany diminished with its decision the company’s profits.

ISDS was originally invented to protect Western companies’ investment in developing countries, weak and fragile states where the national legal system was supposed not to be strong enough. By the time, more and more ISDS provisions were included in agreements between OECD states.

Now, the EU Commission wants to include ISDS in the agreement with the USA although the US legal system is very well developed and EU companies could easily use the national courts if they feel hindered in their rights. But instead the EU wants to give millions of American companies the right to sue governments in Europe if they put regulation in place that “decreases” the profit of investors. We need to oppose this threat to democracy.

Ska Keller is MEP and candidate for the Green Primary.

 

TTIP:in suhde demokratiaan

Vastarinta transatlanttista kauppa- ja investointisopimusta eli TTIP:tä kohtaan kasvaa tasaisesti eri puolilla Eurooppaa. Pöydällä oleva sopimus Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisestä vapaakauppa-alueesta olisi laajin vapaakauppaa koskeva sopimus kautta aikojen - niin laajuudessaan kuin yksityiskohtaisuudessaankin.

Sopimukseen sisältyy tullitariffien alentamisen ohella myös yhteensopimattomien säädösten ja standardien harmonisointi, sillä ne ovat EU:n komission näkökulmasta vapaakaupan lisäämisen varsinaisia esteitä.

Sopimus on uhka niin kuluttajansuojalle kuin ympäristömääräyksillekin, molemmin puolin Atlanttia. Tuotteet ja tuotantoprosessit, jotka tällä hetkellä ovat EU:ssa kiellettyjä, muuttuisivat TTIP-sopimuksen myötä todennäköisesti sallituiksi - yleisin esimerkki tästä lienee naudan lihan hormonikäsittely, joka Yhdysvalloissa on yleinen käytäntö.

Haluaisin kääntää huomion TTIP -sopimusneuvottelujen yhteydessä vähemmän julkisuutta saaneeseen aiheeseen. Olen Euroopan parlamentissa jo jonkin aikaa voimakkaasti vastustanut kauppasopimuksiin sisällytettävää säännöstä, joka antaa sijoittajille mahdollisuuden haastaa valtioita oikeuteen.

Kyse on sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisumenettelystä (ISDS). Tämä säädös on jo sisällytetty moniin EU:n jäsenvaltioiden vapaakauppasopimuksiin, ja nyt EU:n komissio haluaa sen myös TTIP-sopimukseen.

ISDS:stä tekee vaarallisen se, että kansainvälisissä sopimuksissa sijoittajien oikeudet on määritelty hyvin suurpiirteisesti. Sijoittajat voivat käytännössä haastaa valtioita oikeuteen mistä tahansa legitiimin julkiseen vallankäyttöön liittyvästä toimesta.

Ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall käy parhaillaan oikeutta Saksan valtion kanssa, koska Saksa päätti luopua ydinvoimasta. Päätös tehtiin Saksan parlamentissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä, mutta Vattenfall hakee päätöksen seurauksena yli 3,6 miljardin euron korvauksia yhtiön kärsimistä tulonmenetyksistä.

ISDS kehitettiin alkujaan suojelemaan länsimaisten yritysten investointeja heikoissa ja epävakaissa kehitysmaissa, joiden kansallista oikeusjärjestelmää pidettiin liian heikkona. Ajan myötä yhä uusia ISDS-lausekkeita lisättiin OECD-maiden välisiin sopimuksiin.

Nyt EU:n komissio haluaa sisällyttää ISDS-säännöksen vapaakauppasopimukseen Yhdysvaltain kanssa, vaikka Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä on hyvin pitkälle kehittynyt, ja eurooppalaisten yritysten olisi erittäin helppoa vedota kansallisiin oikeusistuimiin, mikäli ne kokevat oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Tämän sijaan EU haluaa myöntää miljoonille amerikkalaisille yhtiöille mahdollisuuden haastaa Euroopan valtioita oikeuteen, jos ne säätävät lakeja, jotka laskevat sijoittajien tuottoja. Tätä uhkaa demokratielle meidän pitää vastustaa.

Ska Keller on europarlamentaarikko, joka on ehdolla Euroopan Vihreiden esivaalissa.

Jaa sivu: