— Aija Salo

Subjektiivinen päivähoito-oikeus edistää perheiden ja sukupuolten tasa-arvoa

Muutama päivä sitten uutisoitiin, että enemmistö pääkaupunkiseudun päiväkodinjohtajista olisi valmis harkitsemaan subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopumista. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuinen poliittinen saavutus. Se on ollut Suomessa tärkeä naisten ja miesten välistä ja perheiden välistä tasa-arvoa edistävä asia. Taattu oikeus päivähoitoon on todennäköisesti vaikuttanut myös siihen, että syntyvyys on Suomessa länsieurooppalaisittain korkea. Hoivavastuun lapsista ja perheestä kantavat Suomessa edelleen naiset. Tästä kertoo myös pari päivää sitten julkistettu tutkimus, jonka mukaan naiset tekevät keskimäärin 9 tuntia enemmän kotitöitä viikossa kuin miehet. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden heikentäminen merkitsisi sitä, että naiset joutuisivat maksamaan kuntien palvelujen heikentämisen. Paineet jäädä pois työelämästä tai selviytyä yhtä aikaa monen eri-ikäisen ja tarpeiltaan erilaisen lapsen ympärivuorokautisesta hoitamisesta kotona kasvaisivat, kun hoitopaikkoja ei riittäisi kaikille niitä haluaville, ja kun jokainen perhe joutuisi erikseen perustelemaan hoitopaikan tarpeensa. Harkinnanvaraiseen järjestelmään siirtyminen vaatisi kunnilta paljon byrokratiaa, joten tavoitellut säästöt eivät toteutuisi. Keskustelussa erilaisista ratkaisuista lasten hoitojärjestelyissä esitetään usein moralistisia toteamuksia ilman asia-argumentteja. Vaatimuksia perustellaan myyteillä ja asenteilla tiedon sijaan. Lasten hoitoon liittyvät ratkaisut nähdään usein nimenomaan äidin työelämän ratkaisuihin liittyvinä, vaikka perheessä olisi äiti ja isä. Radikaaleimmissa kotihoitoa puolustavissa mielipidekirjoituksissa on viime aikoinakin näkynyt ajatus, että naisen ensisijainen tehtävä olisi hoitaa lapsia kotona. Kotihoito ei olisikaan naisen oikeus, vaan velvollisuus. Saman ajatuksen kääntöpuoli on ajatus siitä, että naisella ei olisi itsestään selvää oikeutta osallistua työelämään. Vaikka esimerkiksi kotihoidontuen korottamista vaaditaan vedoten perheiden valinnanmahdollisuuksiin, oikeus valita unohtuu niiltä, jotka näkevät päivähoidon yksipuolisesti itsekkäiden ihmisten keinona päästä eroon lapsistaan. Lainsäädäntö vaikuttaa käsityksiin vanhempien erilaisesta roolista suhteessa lapseen. Tällä hetkellä vain äidin käytettävissä oleva äitiysvapaa on 105 arkipäivää. Vain isän käytettävissä oleva isyysvapaa on yhteensä 18 arkipäivää äitiys- ja vanhempainrahakaudella ja maksimissaan 12 arkipäivää vanhempainrahakauden jälkeen. Äidin ja isän jaettavissa oleva vanhempainvapaa on 158 arkipäivää. Molempien vanhempien käytettävissä olevat vapaat vahvistavat naisten ja miesten perinteistä työnjakoa, koska naiset käyttävät valtaosan vanhempien keskenään jaettavasta vanhempain- ja hoitovapaista. Lapsen etu on varmasti useimpien mielestä keskeisin tavoite perheen ja työn yhteensovittamista koskevia mahdollisuuksia luotaessa. Lapsen etu voi kuitenkin olla erilainen kunkin lapsen ja perheen kohdalla ja lapsen iästä riippuen. Kotihoito ei ole aina paras vaihtoehto, ja toisaalta vanhemmuutta voi toteuttaa muulloinkin kuin virastoaikaan. Vaikka vanhempien läsnäolo kotona on lapselle hyväksi, lapsen pitäminen päivisin hoidossa ei itsessään ole lapsen edun vastaista. Vanhemmuus, lapsesta huolehtiminen ja yhteys lapseen voivat toteutua myös niiden lasten kohdalla, jotka ovat päivittäin hoidossa kodin ulkopuolella. Monissa perheissä varsinainen ongelma ei olekaan palkkatyössä käyminen, vaan normaalit työaikarajat ylittävä työnteko, esimerkiksi pienten lasten isien tekemä ylityö. Vastuun uudelleenjakoa sukupuolten välillä tarvitaan monella tasolla niin perheiden sisällä kuin työelämässä ja julkisessa puheessa. Hoivavastuun jakaminen tasaisemmin molemmille sukupuolille edistäisi myös perheiden ja lasten hyvinvointia. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon kodin ulkopuolella on keskeinen keino lisätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja se tulee turvata jatkossakin vähintään nykyisessä muodossa. Subjektiivinen oikeus alle 3-vuotiaiden päivähoitoon ei tietenkään estä ketään hoitamasta lastaan kotona, vaan antaa kaikille valinnan mahdollisuuden.
Jaa sivu: