— Aija Salo

Vihreiden perustulomalli kannustaa työntekoon, ei pakota

Kannatan vihreiden ehdottamaa perustuloa. Se yksinkertaistaisi alimpia tulonsiirtoja ja antaisi tulonsiirtojen varassa eläville mahdollisuuden tehdä töitä ilman sosiaaliturvan menetystä. Vihreiden malli ei toisi käytännön muutoksia keski- ja suurituloisten tuloihin: kaikki saisivat perustulon, mutta verotuksen kautta se otettaisiin keski- ja suurituloisilta pois. Malli on yhteiskunnalle kustannusneutraali, eli se ei rasittaisi valtiontaloutta enempää kuin nykyiset tulonsiirrot. Vihreät nostaisivat minimisosiaaliturvaa: perustulo olisi hiukan korkeampi kuin nykyinen opintoraha, kotihoidontuki ja työttömän peruspäiväraha. Lisätietoa vihreiden perustuloajattelusta: http://www.vihreat.fi/perustulo. Puolue julkistaa virallisen perustulomallinsa yksityiskohdat helmikuun alussa. On mahdollista, että malliin sisällytetään pääomaverotuksen korotus niin, että pääomatuloja verotettaisiin samalla tasolla kuin ansiotuloja. Näin voitaisiin vähentää suurituloisimpien tekemää verokeinottelua ja muuttaa verotusjärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi. Uusimmassa Liberossa (Vasemmistonuorten laadukas lehti) on väite, että oikeistolainen perustulomalli pakottaisi työntekoon, koska perustulo olisi niin alhainen, että pelkästään sillä ei tulisi toimeen. Sellaisiakin malleja on ymmärtääkseni esitetty. Väite työntekoon pakottamisesta ei sen sijaan pidä paikkaansa vihreiden mallin kohdalla. (En edes tiedä, tarkoittiko Liberon kirjoittaja viittauksellaan myös vihreiden mallia. Vasemmistonuorten piirissä vihreitä kyllä nimitellään valitettavan usein oikeistolaisiksi, vaikka monelta osin vihreiden ja Vasemmistonuorten näkemykset ovat hyvin lähellä toisiaan. Toisaalta oikeiston taholta vihreitä nimitetään usein vasemmistolaisiksi, jopa kommunisteiksi. Sekä vasemmisto- että oikeistopuolueet ilmeisesti kokevat vihreät poliittiseksi uhaksi itselleen.) On selvää, että vihreiden ehdottama 400-500 euron perustulo yksinään riittää vain harvalle ihmiselle ainoaksi toimeentuloksi. Se ei kuitenkaan ole tarkoituskaan. Vihreiden mallissa nimittäin säilytetään perustulon tason ylittävältä osalta sekä asumistuki ja ansiosidonnaiset tuet (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja vanhempainrahat) että viimesijainen tukimuoto eli toimeentulotuki. Myös lapsilisä säilytetään, ja perustulojärjestelmään voitaisiin harkita erillisiä lapsikorotuksia. Lisäksi vihreiden mallissa perustuloa saava voi saada ansiotuloja ilman, että menettää perustulon. Nykyisessä järjestelmässähän pienetkin ansiotulot vähentävät radikaalisti tulonsiirtoja, jolloin esimerkiksi työttömän ei kannata ottaa vastaan keikkaluonteista työtä. Koska vihreiden ehdottama perustulo on vastikkeeton, eli siihen ei liitetä velvoitetta työn vastaanottamiseen, perustulon varassa olevalla työnhakijalla on perustulomallissa nykyistä enemmän valinnan varaa siinä, mitä työtä hän ottaa vastaan. Tilanne olisi siis oikeastaan päinvastainen kuin Liberon kirjoittaja antaa ymmärtää. (Sellaisella työnhakijalla, joka saisi perustulon lisäksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, säilyisi samat velvoitteet työn vastaanottamiseen kuin nykyisinkin.)
Jaa sivu: