— Anni Sinnemäki

Ympäristönsuojelun rahat ja riippumattomuus turvattava

Mikään tapa järjestää viranomaistoimintaa ei toimi, jos toimintaan varatut resurssit ovat riittämättömät. Ympäristönsuojelu on laissa määritelty yhteiskunnan perustehtävä, jonka laiminlyönti johtaa paitsi ympäristön tilan, myös esimerkiksi yritystoiminnan toimintaedellytysten heikkenemiseen.

Ympäristönsuojelutehtäviin ELY-keskuksille on useasti kohdennettu määrärahoja lisätalousarviolla, mikä on ollut välttämätöntä, mutta pidemmän päälle asiat tulisi hoitaa normaaleissa talousarvioissa.

Hallituksen tulee kehyspäätöksen yhteydessä huolehtia siitä, että ympäristönsuojelun edistämiseen ja ympäristönsuojelun tilan valvontaan turvataan riittävät resurssit tulevina vuosina. Niukkuus tarkoittaa myös sitä, että tulevaisuudessa kerättävät maksut, kuten kaivosmaksu, tulee käyttää ympäristövalvonnan resurssien parantamiseen.

Talvivaaran valvonnasta tehdystä selvityksestä on käynyt ilmi, että joissain tilanteissa on herännyt epäilyjä valvovan viranomaisen riippumattomuudesta. Aluehallintouudistus on herättänyt laajaa keskustelua ja pelkoja valvonnan riippumattomuudesta. Talvivaara on esimerkki siitä, että ainakin joku osa uhista on myös toteutunut.

On tärkeää, että ympäristövalvonnan riippumattomuus turvataan, jotta kansalaisten luottamus kykyymme huolehtia yhteisestä ympäristöstämme säilyy. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisten riippumattomuuteen ja siihen, että ympäristöviranomaiset käyttävät kaikkia käytettävissä olevia keinoja ympäristövahinkojen estämiseksi, kuten ympäristöministeri Ville Niinistö totesi vastaanottaessaan selvityksen Talvivaaran kaivoksen ongelmista ja viranomaisten toiminnasta.

 

Lue Anni Sinnemäen ryhmäpuhe aluehallintoselonteosta 

Jaa sivu: