— Emmi Riikonen

Tasa-arvoa Pohjolaan!

Johanna Karimäki ja Krista Mikkonen

Pääsimme tällä viikolla edustamaan Vihreitä Pohjoismaiden neuvoston kolmipäiväisessä kokouksessa Reykjavikissa. Vihreät kuuluvat Pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmään, jonka puolesta pidimme ryhmäpuheenvuorot tasa-arvoselonteosta ja vammaispoliittisesta selonteosta.

Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen. Vaikka Pohjoismaat ovat tasa-arvon edelläkävijöitä, vielä löytyy paljon parannettavaa.

Nostimme esiin puheenvuoroissamme, että Islanti on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, jossa uudistukset työ- ja perhe-elämään ovat toimineet. Puolet isistä käyttävät isyysvapaita ja lain mukaan yritysten hallituksiin on valittava 40 prosenttia naisia. Monessa Pohjoismaassa, kuten Suomessa, lasten päivähoito mahdollistaa naisten työssäkäynnin. On pidettävä huoli päivähoidon laadusta, jotta se toimii lapsen parhaaksi.

Yksi miehiä koskettava tasa-arvokysymys on eliniän odote. Miehillä se on alhaisempi, mikä johtuu osin ravintotottumuksista. On lisättävä tietoa siitä, miten parhaalla tavalla edistämme Pohjolan kansalaisten terveyttä.

Yksi tärkeä keino tasa-arvon edistämiseen on sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Säästöissä on tärkeää selvittää, miten eri toimet kohdistuvat eri ihmisryhmiin. Tasa-arvon valtavirtaistamisen seurannassa keskeistä on kattava tiedon keruu. Pohjoismaiseen tasa-arvotietoportaaliin on saatava ajankohtaista, päivitettyä ja vertailukelpoista tietoa. Pohjoismaiden neuvoston on itsekin toimittava tasa-arvoisesti. Sekä neuvoston jäsenissä, että sen johtopaikoilla naiset ovat olleet aliedustettuina.

Vammaisten aseman parantamisessa isoimmat esteet ovat yhä edelleen asenteissa. Liian usein vammaiset nähdään heidän rajoitteidensa kautta. Emme näe vammaisten mahdollisuuksia tai sitä, miten voisimme kannustaa ja tukea heitä entistä aktiivisempaan osallistumiseen. Vammaisilla tulee olla samanlainen mahdollisuus hyvään elämään kuin kenellä tahansa.

Vammaiset saavat äänensä kuuluviin pohjoismaisen yhteistyöneuvoston kautta. Siinä on edustus eri vammaisjärjestöistä kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta. Ei kuitenkaan riitä, että kuullaan, on huolehdittava että myös kuunnellaan ja otetaan mukaan. On myös muistettava, että vammaisia koskevat asiat eivät ole vain sosiaalisektorin asia, vaan kuuluvat kaikille eri sektoreille ja aloille. Vammaisen elämä on aivan yhtä monimuotoista kun muidenkin.

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus on pohjoismaisen vammaispolitiikan keskeinen asiakirja. Sopimuksella taataan vammaisten tasavertainen pääsy koulutukseen ja työelämään, liikkumiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kaikki Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta Suomi ja Islanti eivät ole panneet sitä toimeen. Suomen ja Islannin on pikaisesti toimeenpantava sopimus.

On tärkeää, että tasa-arvon edistäminen ja vammaisten oikeudet ovat vahvasti esillä pohjoismaisessa yhteistyössä. Vapaa liikkuvuus ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

- Vihreät kansanedustajat Johanna Karimäki ja Krista Mikkonen