— Jarkko Minkovitsch

Isyyslaki - aina on oikea aika toimia oikein.

Hallitus antoi 25.6.2014 esityksensä isyyslain uudistamiseksi. Moni asia etenee hallituksen esityksen kautta parempaan suuntaan. Uuden isyyslain myötä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyttä ei tarvitse enää erikseen käydä tunnustamassa lastenvalvojan pakeilla vaan asia hoituu jo ennen lapsen syntymää neuvolakäynnin yhteydessä. Tämä säästää sekä vanhempien että sosiaalityöntekijöiden arvokasta aikaa ja helpottaa noin 20 000 perheen elämää vuosittain

Monista edistysaskelista huolimatta naisparien sosiaalisen vanhemmuuden tunnustaminen puuttuu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin esityksestä. Kysymys on poliittisesta arvovalinnasta, josta ei päästy hallituksessa yhteisymmärrykseen. Isyyslain käsittelyn yhteydessä tehtiin kuitenkin valtioneuvoston lausuma, jonka tavoitteena on, että vanhemmuuden tunnustaminen korjataan lakiin myös naisparien sosiaalisen vanhemman osalta tämän vaalikauden aikana. Lausumaan yhtyivät kaikki hallituspuolueet kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. On oikeusministerin vastuulla, että hallituksen esitys naisparien aseman turvaamisesta valmistellaan sellaisessa aikataulussa, että se saadaan eduskunnassa hyväksyttyä vielä tämän vaalikauden aikana.

HLBTI-järjestöjen kärkivaatimus on, että naisparin sosiaalisen äidin vanhemmuus tulisi voida vahvistaa hedelmöityshoitojen alkaessa annetun suostumuksen pohjalta, kuten eri sukupuolta olevien parien kohdalla laissa ehdotetaan. Tämä olisi tärkeää myös sen vuoksi, että eri puolilla Suomea samaa sukupuolta olevat parit ovat eriarvoisessa asemassa.

Naisparien kohdalla sosiaalisen vanhemman vanhemmuuden tunnustaminen ratkaistaan nykykäytännön mukaan perheen sisäisellä adoptiolla käräjäoikeudessa. Koska lain tulkinta ei ole ollut yksiselitteistä, tämä on tarkoittanut venyviä käsittelyaikoja ja joissain tapauksissa jopa adoptiohakemuksen hylkäämistä, aivan käsittelijästä riippuen.

Nykykäytäntö on räikeässä ristiriidassa yhdenvertaisuuden kanssa ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan samaa ja eri sukupuolta olevia avopareja on kohdeltava samoin perheoikeuksissa.

Isyyslain ulkopuolella on myös paljon tehtävää, jotta isän roolia voidaan vahvistaa ja kaikki vanhemmat saavat tasa-arvoisen aseman. Yksi iso ongelma liittyy isään, joka ei asu lapsen äidin kanssa.

Lainsäädäntö sitoo edelleen isyysrahan siihen, että sitä nostavan henkilön on asuttava lapsen äidin kanssa. Tämä on ongelmallinen tilanne sekä etävanhempien osalta, joiden vanhemmuuden syntymistä nimenomaan pitäisi tukea jo heti lapsen elämän alkuvaiheessa, että niiden sateenkaari- ja muiden perheiden osalta, joissa lapsi asuu alusta alkaen isänsä kanssa ilman, että äiti asuu samassa taloudessa. Niillä isillä ja miespareilla, jotka hoitavat lastaan alusta asti itse ilman äitiä, ei nykytilanteessa ole oikeutta isyysvapaisiin eikä isyysrahaan. Heillä ei myöskään ole oikeutta äitiysrahaan, mikä tarkoittaa, että lapsen ensimmäisten elinkuukausien aikana nämä perheet eivät ole minkään vanhempainrahaetuuden piirissä.

Asia tulisi korjata siten, että isyysrahan olisi aidosti lapsikohtainen. Tämän lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävien ja samaa sukupuolta olevien avoparien lapset tulisi rinnastaa perhevapaita säänneltäessä heteroseksuaalisiin avio- tai avoliittoihin syntyviin lapsiin, ei ottolapsiin.

Martin Luther King Junioria vapaasti lainatakseni. Aina on oikea aika toimia oikein. On väärin pyytää ihmisiä odottamaan otollisempaa aikaa heidän tasa-arvonsa toteutumiseksi.

Jaa sivu: