— Johanna Karimäki

Ihmisten maaseutu

Vihreät ovat saaneet uuden maaseutupoliittisen ohjelman "Uuden ajan alku maaseudulle -tasavertaisemman Suomen puolesta".

Ohjelmassa on pohdittu maaseudulla elämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä eri maaseututyyppien näkökulmasta. Vihreiden mielestä on pidettävä huolta myös syrjäisten alueiden ihmisistä, se on yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden edellytys. Kadonneita palveluita on elvytettävä valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten tahojen yhteistyöllä.

Maaseudusta puhuttaessa on olennaista erottaa maaseutualueiden keskinäinen erilaisuus. Kukin maaseututyyppi, joita ovat kaupunkien läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu, tarvitsee tuekseen erilaisia toimenpiteitä.

Periaatteessa kaikkein syrjäisimmillä maaseutualueilla on ymmärrettävä, ettei ihan kaikkea palvelua ole mahdollista tuottaa kovin lähellä. Ideaalista syrjäseuduille olisikin säännöllisesti kumipyörillä kulkevat palvelut.

Kyläyhteisölle on tärkeää, että sen kohtaamispaikat säilyvät ja tässä koulut ovat avainasemassa. Asukkaiden pitämiseksi ja uusien saamiseksi kyläkoulujen säästäminen on viisasta politiikkaa kunnalle. Kyläkoulujen kiinteistöjä voidaan käyttää nykyistä enemmän monen palvelun kylätaloina kaiken ikäisille.

Suomen ikääntyminen kohdataan vahvimmin syrjäisellä maaseudulla. Hoivapalvelut tuottavat kaivattua työtä monille alueille, mutta ikääntymisen tuomat kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti kuntien kesken ja valtion kanssa. Selkeintä on ottaa ikäjakauma riittävästi huomioon valtion jakaessa kuntaosuuksia.

Kyläkauppojen elvyttäminen ja säilyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta ja toisi muutenkin elämää kyliin. Olisi perusteltua tukea pienen kaupan pitoa sosiaalisin perustein.

Ilmastonmuutos on suuri kysymys koko yhteiskunnalle. Maalla on hyvät edellytykset elää ilmaston muutosta hilliten. Rakennusten lämmittäminen paikallisella bioenergialla on yksi mahdollisuus, kuten myös matalaenergiarakentaminen ja maalämpö sekä kutsuohjatun joukkoliikenteen lisääminen.

Maaseudulle uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa merkittäviä tulomahdollisuuksia raaka-aineiden tuotannolla, energian myyntituloina sekä maanvuokratuloina. Puuhake, peltobiomassa, biokaasulaitokset, tuulivoima ja aurinkoenergia ovat varteenotettavia maaseudun energiaomavaraisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Maaseutu tarvitsee monimuotoista yrittäjyyttä. Pienille yrityksille neuvonta- sekä rahoitus- ja kehittämispalvelut ovat hyvin tärkeitä. Pienet yritykset tarvitsevat tuekseen lainsäädännön keventämistä ja hallinnollisten velvoitteiden vähentämistä. Etätyön tekemistä on helpotettava parantamalla verotuksen työhuonevähennystä ja nopeat laajakaistayhteydet on taattava kaikille.

Maaseutumatkailuun liittyy maaseutumaisemien säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen. Perinteiset laidunnustavat, pehmeä metsien käsittely, peltojen säilyminen viljeltyinä sekä vanhojen rakennusten kunnossapito ja kulttuuritarjonta ovat tärkeitä osatekijöitä matkailun vetovoimaisuudelle.

Kotimaisen maatalouden elinkelpoisuus on maaseudun asuttuna säilymisen kulmakiviä. Suomen politiikan tulisi lähteä siitä, että ruokaturva kyetään ylläpitämään kaikissa oloissa. Ekologisista syistä luomu- ja lähiruoka-ajattelu sopii erinomaisesti yhteen tämän tavoitteen kanssa. Vihreät tavoittelevat luomulle 20 %:n osuutta vuoteen 2015 mennessä.

Maataloudessa on jatkettava työtä ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Sisävesien ja Itämeren tilan kannalta ravinteiden parempi hyödyntäminen ja liikalannoituksen välttäminen on tarpeellista. Ylilannoitettuja, vesistöjen varsilla sijaitsevia peltoja pitäisi poistaa viljelystä ja kunnostaa laidunnuksella.

Maataloustukijärjestelmä on järkeistettävä siten, että byrokratiaa vähennetään ja tuettavat ympäristötoimenpiteet ovat aidosti vaikuttavia.

EU:n maatalouspolitiikan uudistaminen on meille sekä haaste että mahdollisuus. Meidän on kehitettävä omia kansallisia vahvuuksiamme, panostettava kestävään kehitykseen ja eettiseen tuotantoon. EU:n maataloustuet on jaettava entistä tasapuolisemmin ja ottaen huomioon tuotantoa vaikeuttavat luonnonolosuhteet. Lisäksi EU:n politiikassa on huomioitava Itämeren valuma-alue. Tarvitsemme ravinnepäästöjä vähentäviä sitoumuksia ja toimenpiteitä.

Metsäteollisuudella säilyy edelleen merkittävä rooli Suomessa, vaikka maailmanmarkkinoiden muutokset muuttavatkin alaa. Kasvun mahdollisuuksia on uusissa tuotteissa, bioenergiassa ja sahateollisuudessa. Metsätalouden vaikutus on hyvin monitahoinen. Voimakas metsien muokkaus ja yksilajisten puupeltojen suosiminen köyhdyttää metsäluontoa. Metsien käyttö täytyy yhteen sovittaa luonnonympäristöjen turvaamisen kanssa. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää eteläisen Suomen metsien suojelun tuntuvaa lisäämistä.

Maaseutupolitiikka on valtava kirjo, johon liittyvät kaikki ihmiselämän tärkeät elementit. Maaseutu on mosaiikki, joka voi tarjota hyvät edellytykset elää, mikäli siihen annetaan mahdollisuus poliittisin keinoin.

Jaa sivu: