— Johanna Karimäki

Omaishoitoon pitää panostaa!

Johanna Karimäki

Jätin tänään Vihreän eduskuntaryhmän kirjallisen kysymyksen omaishoidon tuen korottamisesta. Omaisen hoitaminen kotona on tärkeää ja arvokasta, mutta myös raskasta työtä.

Ongelmana on usein omaishoitajien jaksaminen työssään. Monella on toiveena asua kotonaan mahdollisimman pitkään, mutta se edellyttää palvelujen parantamista ja erityisesti omaishoidon tuen merkittävää parantamista. Omaishoito on sekä inhimillinen että edullinen ratkaisu.

Monet puolisoaan hoitavat omaishoitajat ovat ikääntyneitä itsekin. Selvitysten, esimerkiksi Muistibarometrin mukaan juuri vanhusten kotona jaksamista tukevista palveluista on kuitenkin puutetta. Hyvät ateriapalvelut, siivouspalvelut, harrastukset ja päivätoiminta ovat olennaisia ikäihmisten palveluja, samoin säännöllinen terveydentilan seuranta ja terveyden ylläpitämiseen liittyvät palvelut.

Vammaisperheissä omaishoidon tuen vahvistaminen on erityisen tärkeää, sillä monessa tapauksessa omaishoitaja on täystyöllistetty hoitaessaan läheistään. Omaishoitajien tukipalvelut ovat tärkeässä roolissa. Omaishoidon tuki sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajien työssä jaksamiseen ja mahdollisuuteen pitää vapaapäiviä tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Jotta vapaapäivät ovat mahdollisia, on hoidettavalla oltava turvallinen hoivapaikka tai kotiin tuleva hoitaja omaishoitajan vapaan ajaksi.

Omaishoitajat ja läheiset -liiton kokoaman tutkimusaineiston mukaan vuonna 2013 läheisensä tai omaisensa pääasiallisiksi auttajiksi koki itsensä 350 000 henkilöä.  Mutta silti vain reilut 40 000 omaishoitajaa oli omaishoidon tuen piirissä vuonna 2012. Näiden lukujen perusteella voi todeta, että omaishoidon tukea eivät saa kaikki ne ihmiset, joille tuki kuuluisi.

Vuoden alusta hoitopalkkion minimitaso on 388 euroa kuukaudessa. Omaishoidon tuen keskiarvo oli vuonna 2012 440 euroa kuussa. Omaishoitajat ja läheiset -liiton mukaan noin puolet omaishoitajista jätti lakisääteiset vapaansa pitämättä. Todella tärkeää on, että jokainen omaishoitoon oikeutettu saa tuen eli kriteerit omaishoidon tuen saamiseksi tulee olla erittäin matalat. Nyt kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, kun kunnilla on oikeus päättää omaishoidon myöntämisperusteista. Koska omaishoitajat tekevät merkittävä työtä samalla säästäen yhteiskunnan varoja, on omaishoidon tukea ja hoitopalkkiota nostettava sekä omaishoitajaa tukevia palveluja parannettava.