— Johanna Sumuvuori

Esteettömyys on ihmisoikeus

YK:n vammaisten oikeuksien komitea antoi huhtikuussa lausuntonsa vammaisten oikeuksien yleissopimuksen artiklasta 9, joka käsittelee esteettömyyttä. Lausunto sisältää useita konkreettisia ohjeita YK:n jäsenvaltioita.

Myös EU on ratifioinut vammaisten oikeuksien sopimuksen ja on siten velvollinen edistämään lausunnossa esiin tuotuja tavoitteita esteettömyyden edistämiseksi ja esteiden poistamiseksi.

Esteettömyys on itsessään ihmisoikeus, mutta se on myös edellytys useiden muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Esimerkiksi oikeus koulutukseen voi toteutua vain, jos koulutus on järjestetty esteettömästi. Vihreät ovat sitoutuneet edistämään esteettömyyttä koko Euroopassa ja maailmassa.

Komitea määrittelee esteettömyyden laajaksi kokonaisuudeksi. Se pätee rakennettuun ympäristöön, vuorovaikutukseen, teknologiaan ja palveluihin.

Lähtökohdaksi esteettömyyspolitiikalle, kuten kaikelle vammaispolitiikalle, on otettava yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastaisuus. Laaja-alaisuutensa vuoksi esteettömyyden varmistamiseen ei riitä yksi laki, vaan se on otettava huomioon kaikessa lainsäädännössä.

Lausunnossa edellytetään, että esteettömyys otetaan esiin kaikessa suunnittelussa alusta asti. Kantava periaate on, että mitään uutta esteellistä ei tehdä, vaan kaikki uusi suunnitellaan ja toteutetaan esteettömästi.

Se on myös taloudellisesti järkevää, koska jälkikäteen tehdyt muutokset maksavat aina ylimääräistä. Esteettömyyden laiminlyönti on tulkittava syrjinnäksi ja siitä on oltava rikosoikeudellisia seurauksia. Komitea painottaa tehokkaita esteettömyyden valvontamekanismeja. Ilman niitä ei voida taata, että esteettömyys todella toteutuu.

Valtaosa sekä rakennuksista että palveluista on jo olemassa, sen komiteakin tunnustaa. Se ei kuitenkaan voi olla peruste esteettömyyden laiminlyömiseen. Rakennuksia on korjattava ja palveluja muutettava esteettömiksi. Komitea edellyttää, että muutokset toteutetaan nopeasti. Mikäli se ei painavasta syystä ole mahdollista, on toimittava asteittain.

Komitea on selvillä siitä, että esteettömyyden esteenä ovat usein syrjivät asenteet ja tiedon puute. Niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin on koulutettava, jaettava tietoa ja muilla tavoin edistää syrjimättömiä asenteita. Etenkin tässä EU:n kaltaisella useita maita yhdistävällä toimijalla on tärkeä rooli.

Johanna Sumuvuori

Eurovaaliehdokas

Amu Urhonen

Vihreiden vaivaisten puheenjohtaja

Jaa sivu: