— Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreitä kantoja yliopistouudistukseen: Sivistysyliopisto turvattava

Kuva: Tiina Jutila

Hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi on tulossa eduskuntaan heti kevätistuntokauden aluksi. Sivistysvaliokunta, jonka jäsen olen, pääsee käsittelemään lakiesitystä helmikuussa. Mietinnön on tarkoitus valmistua kevätistuntokaudella niin, että uusi yliopistolaki tulisi voimaan elokuussa 2009. Uuden lain mukaisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2010 alusta.

Eräs Vihreän eduskuntaryhmän keskeisistä vaatimuksista hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa on koskenut yliopistojen hallituksen kokoonpanoa.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä yliopiston hallituksen enemmistön täytyisi koostua yliopistoyhteisön jäsenistä. Yliopiston ulkopuolisten jäsenten määrää hallituksessa voitaisiin kasvattaa vain sillä ehdolla, että yliopistolaiset itse muodostavat enemmistön. Tähän emme toistaiseksi ole saaneet tukea muilta hallitusryhmiltä.

Mielestämme yliopistolaisten enemmistö yliopistojen hallituksessa on olennainen asia nimenomaan yliopistojen autonomian kannalta, jota lain on ollut tarkoitus lisätä. Vihreiden mielestä yliopistojen substanssia koskevissa asioissa määräysvallan tulisi olla yliopistolaisten omissa käsissä. Tieteen vapauden ja tutkimusyhteisön riippumattomuuden ehto on, että tieteen laatu ja tutkimuksenteon suunta määräytyvät tiedeyhteisön sisäisen kritiikin ja keskustelun kautta. Tämän periaatteen ulkopuolisten määrän kasvattaminen vaarantaisi.

Perinteisesti yliopistojen autonomiaan on sisällytetty päätöksentekokulttuuri, joka perustuu kollegiaaliselle itsehallinnolle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yliopiston rehtorilla on tiedeyhteisön luottamus. Vihreiden mielestä on tärkeää, että yliopistolaiset saavat jatkossakin itse valita rehtorin.

Olemme vaatineet yliopistolaisille riittävän vahvaa asemaa paitsi yliopiston hallituksessa, myös yliopistokollegiossa. Mielestämme yliopistokollegion kokoa ei tulisi rajata lailla, vaan koon määräämisen tulisi kuulua kunkin yliopiston autonomiseen päätöksentekoon. Kolmikantaperiaatteen turvaamiseksi kaikkien yliopiston sisäisten ryhmien tulisi olla kollegiossa tasapuolisesti edustettuina. Tästä on hallituksen sisällä erilaisia kantoja.

Tieteen ja opetuksen tason turvaamiseksi olisi myös tärkeää, että henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säädettäisiin keskitetyllä tasolla asetuksessa eikä niitä jätettäisi johtosääntöjen määriteltäviksi, kuten yliopistolain luonnoksessa ehdotetaan. Kelpoisuusvaatimusten ei ole hyvä vaihdella yliopistosta toiseen.

Yliopistolakiuudistuksen tavoitteena on ollut yliopistojen taloudellisen autonomian lisääminen. Vihreä eduskuntaryhmä on alusta saakka vaatinut, ettei valtion tuottavuusohjelma saa enää uuden lain tultua voimaan koskea julkisoikeudellisen aseman saaneita yliopistoja missään muodossa. Taloudellisen autonomian lisääminen jää näennäiseksi, mikäli yliopistot jäävät vaille riittävää perusrahoitusta. Vihreä eduskuntaryhmä vaatii yliopistojen perusrahoituksen sitomista indeksiin, joka kompensoi kustannukset vähintään ansiotason nousua vastaavasti.

Vihreiden näkemys on, että henkilöstön asema on yliopistolain muutoksessa turvattava. Uuden yliopistolain tulee kaikin tavoin tähdätä siihen, että yliopisto voi jatkossa olla parempi työnantaja ja myös perusteettomat määräaikaiset työsuhteet vähenevät.

Yliopistojen itsehallintoa parantaisi jo se, jos yliopistolaiset viimein päästettäisiin loppumattoman raportointivastuun ikeestä ja henkilökunta vapautettaisiin varsinaisiin tehtäviinsä, tutkimukseen ja opetukseen. Kun yliopistojen rahoitusmallia uudistetaan, tulemme vaatimaan, että laadulliset kriteerit viimein voittavat määrälliset kriteerit yliopistojen tulosta arvioitaessa. Laatukriteerien tulisi lisäksi olla tiedeyhteisön itsensä määrittelemiä. Vihreiden lähtökohta, sivistysyliopiston tulevaisuuden turvaaminen, määrittelee siten kaikkia yliopistouudistusta koskevia kantojamme.

Jaa sivu: