— Outi Alanko-Kahiluoto

Perhevapaiden tasapuolisempi jako vanhempien kesken on lapsen etu


Kotihoidontuen ja vanhempainvapaiden kehittäminen on tärkeä osa sosiaaliturvan 2010-luvulle päivittämistä. Vihreät haluavat kehittää perhepolitiikkaa tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi perheystävällisellä tavalla.Vihreät arvostavat suomalaista laadukasta päivähoitojärjestelmää, samoin kuin sitä suunnattoman arvokasta hoivatyötä, jota meillä kodeissa tehdään. Samalla pidämme tärkeänä päivittää sosiaaliturvaa ja perhepolitiikkaa siten, että tasa-arvo kasvaa, palkkaerot kapenevat, köyhyys vähenee ja perheiden hyvinvointi lisääntyy.Vanhempainvapaiden, kotihoidontuki mukaan lukien, tulisi jakautua tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Kannatamme vanhempainvapaisiin joustavaa 6+6+6-mallia, jossa molemmille vanhemmille varattaisiin oma henkilökohtainen jaksonsa vanhempainvapaata, ja kolmasosan vapaasta vanhemmat jakaisivat sopimallaan tavalla. Tällainen malli on jo käytössä monessa Pohjoismaassa. Isäkiintiö lisää selvästi perhevapaiden käyttöä miesten keskuudessa ja tasaa perhevapaiden jakautumista vanhempien kesken.  Se edistää äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään, vähentää naisten syrjintää työmarkkinoilla sekä kaventaa naisten ja miesten välisiä tuloeroja.Pohjoismaisten kokemusten mukaan isän perhevapaan käyttö lisää perheen hyvinvointia ja vähentää myös avioeroriskiä. Niinpä perhevapaiden tasapuolisempi jakaminen vanhempien kesken on myös lapsen etu.Nykyisin pienten lasten perheistä peräti 87 prosenttia käyttää kotihoidontukea ainakin jonkin aikaa. Käytännössä lähes kaikissa kotihoidontukea saavissa perheissä lasta hoitaa kotona äiti. Naiset käyttävät myös vanhempainvapaita enemmän kuin miehet.  Naisen pienempi palkka on keskeinen syy siihen, että perheissä äidit jäävät huomattavasti useammin kotiin.Kotihoidontuesta muodostuu naiselle köyhyysriski, jos hän hoitaa useita lapsia peräjälkeen kotona ja hänen poissaolonsa työmarkkinoilta pitkittyy. Avioeron sattuessa kotihoidon tuki muodostuu köyhyysloukuksi äidille, ei työelämässä mukana olleelle isälle. Sukupuolittuneen köyhyyden vähentämiseksi vanhempainvapaita ja kotihoidontukea on kehitettävä tavalla, joka kaventaa naisten ja miesten välistä palkkakuilua.Nyt kotihoidontuki voi olla äidille taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto, jos hän työnhakijaksi ilmoittauduttuaan saa pelkkää työmarkkinatukea, jota puolison tulot leikkaavat.  Malli, jossa vaimo on miehensä tuloista riippuvainen, on menneestä maailmasta. Perhe-etuuksien tulee olla henkilökohtaisia niin, ettei sosiaaliturva ole riippuvainen puolison tuloista.On lisättävä työelämän ja päivähoidon joustavuutta. Nykyisin osapäivätyö on pienen lapsen vanhemmalle vain harvoin taloudellisesti kannattavaa, varsinkaan yksinhuoltajille. Palkkatulojen ja osittaisen hoitorahan suhdetta pitää parantaa niin, että osa-aikatyö tulisi nykyistä kannattavammaksi.Pitää olla mahdollista valita osapäivähoito ja maksaa vain niistä tunneista, jotka lapsi on hoidossa. Nykyisin päivähoitomaksut eivät kannusta osa-aikahoitoon, koska monet kunnat perivät osa-aikaisesta päivähoidosta suhteettoman suuren maksun.

 

Jaa sivu: