— Outi Alanko-Kahiluoto

Suomalainen demokratia ei ole valmis

Demokratiaa ei ole vain äänen antaminen niille, joilla ennenkin on ollut oikeus puhua. Demokratia tulee esiin hetkenä, jona aiemmin vaiennettu saa äkkiä äänensä kuuluviin ja tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Siksi ymmärrämme, ettei demokratia ole koskaan valmis, vaan joudumme jatkuvasti ponnistelemaan kuullaksemme unohdettujen äänen.

Demokratiassa on kyse muustakin kuin vain vaaleista. Muut kansalaisvapaudet, kuten oikeus käyttää omaa kieltään ja oikeus ilmaista itseään ovat yhtä lailla demokratian edellytyksiä. Meidän aikamme demokratia on myös asioiden yhdessä tekemistä ja ideoimista ja uudenlaista yhteistoimintaa, jossa hyödynnetään joukkoälyä ja verkossa toimimisen mahdollisuuksia.

Vihreät kannattavat suoraa ja osallistuvaa demokratiaa, joka tukee edustuksellista demokratiaa ja lisää ihmisten tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista sekä halua vaikuttaa niihin. Uusi kansalaisaloite parantaa kansalaisten mahdollisuuksia tuoda näkyviin kokemansa epäkohta ja vaatia siihen muutosta. Se on antanut ihmisille välineen ja väylän kampanjoida tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.

Kuntatasolla ihmisten osallistumista voidaan edistää vahvistamalla lähidemokratiaa. Osallistava lähidemokratia voisi tarkoittaa esimerkiksi alueen lähipalveluista päättäviä kunnanosavaltuustoja, asukas- tai kaupunkilaisraateja sekä toimitilojen ja budjetoinnin suunnittelumalleja. Kunnallisia kansanäänestyksiä voitaisiin lisätä ja tehdä niistä sitovia.

Kansalaisjärjestöjen rooli yhteiskunnallisina vaikuttajina ja osallisuuden vahvistajina on merkittävä. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä tulisikin vahvistaa. Verottaja ei saa omilla toimillaan vaikeuttaa yleishyödyllisten yhdistysten rahankeräystä tai tehdä niiden toiminnasta pakon sanelemana elinkeinotoimintaa silloin, kun se sitä ei selkeästi ole.

Myös sosiaaliturvan pitää mahdollistaa osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan. Työhallinnon ohjeistusten pitää olla niin selkeät ja yksiselitteiset, että työttömät ihmiset uskaltavat osallistua vapaaehtoistoimintaan pelkäämättä työttömyysturvan menettämistä. Vihreiden ajama perustulo tekisi lopun ihmisten tarpeettomasta vahtimisesta ja nöyryyttävästä kontrolloimisesta ja vahvistaisi siten myös demokratiaa ja osallisuutta.

Nuorten äänestysaktiivisuus on hälyttävän alhainen. Onkin hyvä, että hallitus on jo sopinut lisäävänsä yhteiskuntaopin opetusta peruskouluissa sekä säätävänsä varhaiskasvatuksesta pakollisen. Nuorten mahdollisuutta osallistua heitä koskeviin päätöksiin vahvistaa sekin, että oppilaskuntien toiminta vakinaistetaan ja että nuorisovaltuustoista tehtiin lakisääteisiä.

Heikko äänestysaktiivisuus on yleistä paitsi nuorten myös maahanmuuttajien ja pienituloisten keskuudessa. Lisäksi alueelliset erot ovat kasvaneet: alhaisen tulotason alueilla äänestetään vähemmän kuin hyvinvoivemmilla alueilla. Demokratian kannalta kyse on vakavasta asiasta: alhainen äänestysaktiivisuus heikentää edustuksellisen demokratian uskottavuutta kansalaisten silmissä. Osallisuutta ei vahvistetakaan ainoastaan paremman vaalitiedotuksen avulla, vaan ennen muuta vähentämällä köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Demokratiassa riittää puolustettavaa ja parannettavaa.

 

Lue koko Outin ryhmäpuhe valtioneuvoston demokratiaselonteosta.

 

Jaa sivu: