— Sinikka Ala-Paavola

Toisen hyöty - toisen haitta

Olemme käyneet kiivasta keskustelua Hyvinkään seudulla kiviaineslouhosten ja turpeenoton vastustamiseksi Kaukasissa, Kytäjällä ja Kurkisuolla. Maankäytön ongelmien ydin näyttää olevan siinä, että ne, jotka saavat asiasta koituvan hyödyn, ovat eri henkilöitä kuin ne, joille siitä aiheutuu haittaa. Sen takia keskustelijoiden on niin vaikea löytää yhteisymmärrystä. Toisen lyhytaikaisen rahallisen hyödyn hintana saattaa olla pitkäaikainen tai mittaamaton haitta toiselle, aikalaiselle tai tulevan sukupolven edustajalle. Rahallinen korvaus ei useimmiten riitä korvaamaan niitä arvoja joita menetetään melun, pölyn ja/tai läpikulkuliikenteen takia sekä maiseman ja luonnonmuodostumien katoamisen takia. Se toinen osapuoli voi olla myös luonto, ja niin yleensä onkin, kun kysymyksessä ovat luonnon olosuhteita merkittävästi muuttavat hankkeet kuten louhokset ja turpeen nostaminen. Eläinten elinympäristöt pirstotaan ja kulkureitit katkaistaan. Harvinaiset lajit saavat väistyä ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Ratkaisuja tehtäessä tulee päättäjän aina ottaa huomioon saavutetun hyödyn ja aiheutetun haitan välinen suhde. Näissä tapauksissa ne koituvat kokonaan eri tahoille eivätkä ole missään suhteessa toisiinsa. Kielteisen lausunnon antaminen on näinollen helppoa ja itsestäänselvää.
Jaa sivu: