— Tarja Cronberg

Vihreä tilinpäätös 2008: Vihreät hallituksen sosiaalinen omatunto ja vihreä kompassi

Vuoden 2008 puoliskot ovat toisiinsa verrattuna kuin yö ja päivä. Alkuvuosi elettiin kuukausi toisensa jälkeen paranevien talous- ja työllisyyslukujen aikaa. Työministerin päällimmäisenä huolena oli työvoimapula, vammaisten työllistäminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen. Loppuvuosi on eletty heikkenevien talousnäkymien ja lomautusten merkeissä. Vienti on lähes pysähtynyt, yritysten on vaikea saada rahoitusta ja epävarmuus tulevasta leimaa niin yritysten kuin kuluttajien odotuksia.

Talouskriisi aiheuttaa myös pelkoa siitä miten käy ilmastonmuutoksen torjunnan. EU:n huppukokouksessa ilmasto- ja energiapaketti hyväksyttiin yksimielisesti - vaikkakin vesitettynä.  Suomen oma pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia valmistui marraskuussa. Se ei ole aivan niin kunnianhimoinen kuin mitä Vihreät olisivat toivoneet. Verrattuna aikaisempaan on kuitenkin ajattelutapa radikaalisti muuttunut: kun aikaisemmissa strategioissa mentiin ydinvoima edellä ja risupaketti perässä, on tilanne nyt päinvastainen. Energiansäästön ja energiatehokkuuden edistäminen sekä uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen ovat kaiken a ja o. Ydinvoiman tarve lasketaan vasta näiden jälkeen. Suuri voittomme ilmasto- ja energiastrategiassa oli kuitenkin se, että Kollaja kesti. Vesilain muuttamisen edellyttämä yksimielisyys hallitusohjelmassa turvasi Vuotoksen. Strategian myötä hallitus sitoutui nyt siihen että allasrauha jatkuu koko tämän hallituskauden ajan.

Syksyn 2009 budjetissa tehtiin päätös tuloverojen kevennyksestä. Me Vihreät olisimme toivoneet että kevennykset olisi suunnattu erityisesti pienituloisille. Erityisesti olisimme halunneet kunnallisveron perusvähennyksen aikaistettuna ja korotettuna. Tämä olisi lisännyt juuri pienituloisten ostovoimaa mikä myös laskusuhdanteessa olisi tukenut kotimaista kysyntää. Budjettineuvotteluissa saimme esitykseen muutoksia joiden ansiosta pienituloisten veroja kevennettiin alkuperäistä esitystä enemmän. Toivonkin että seuraavissa budjettineuvotteluissa pystymme edelleen parantamaan juuri pienituloisten asemaa. Se olisi perusteltua sekä kotimarkkinoiden toiminnan että työllisyyden turvaamisen kannalta.

Sosiaaliturvan uudistamiskomitea, niin kutsuttu SATA-komitea on tehnyt työtään koko vuoden. Vihreiden tavoitteita komitean työlle ovat perusturvan tason sekä työn tekemisen palkitsevuuden parantaminen ja perusturvan henkilökohtaisuuden lisääminen. Vihreiden näkökulmasta sosiaaliturvauudistuksen myötä olisi myös mahdollisuus siirtyä muutama askel kohti perustuloa. Sosiaaliturvan kokonaisremontilla tavoitteena on köyhyyden väheneminen, kannustavuus ja perusturvan kaikissa elämäntilanteissa takaava järjestelmä. Näihin tavoitteisiin ei päästä viilaamalla järjestelmää vähän sieltä täältä. Tarvitaan syvälle rakenteisiin menevää uudistamista – ja rahaa. Vihreänä työministerinä on syytä korostaa, että yksistään työttömyysturvan mahdollinen uudistaminen edellyttää riittävää panostusta aktivointitoimenpiteisiin siis lisää rahaa.

Vihreät ovat pääsääntöisesti olleet yksimielisiä hallitustyöhön liittyvistä linjauksista. Muutama kysymys on kuitenkin jakanut vihreiden mielipiteitä. Yksi näistä on kauppojen aukioloaika. Kannatusta löytyy aukiolon supistamiselle, nykymallin jatkamiselle sekä aukiolon laajentamiselle. Yksimielisiä olemme olleet siitä, että kauppojen aukioloaika ei saa lisätä liikenteen päästöjä, eikä heikentää lähikauppojen kilpailuasemaa. Toisena mainittakoon Lex Nokia, johon jätin eriävän mielipiteen. Esityksen myötä yhteisötilaaja on saamassa oikeudet sähköisten viestintävälineiden tunnistetietojen käsittelyyn tavalla, joka on mielestäni ristiriidassa perusoikeuksien suojan kanssa. Tämänkaltaiset oikeudet kuuluisivat yksinomaan viranomaisille.

Vuositilinpäätöksessä voisin nostaa esille monia muitakin asioita vuoden varrelta. Tänä vuonna on kiristetty alkoholiveroa, kevennetty metsäverotusta, viilattu valtion tuottavuusohjelmaa ja tehty monia muita pieniä ja isoja päätöksiä. Iso osa hallituksessa tehtävästä työstä on näkymätöntä taustatyötä ja sitä on tehty paljon. Vihreä hallitusryhmä, eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta ovat kukin tahollaan osallistuneet tähän työhön. Puheenjohtajana kiitän näitä kaikkia tahoja tehdystä työstä ja kuluneesta vuodesta!

Hallituspuolueen puheenjohtajana vielä arvioni Vihreiden roolista sinivihreässä hallituksessa, jossa kahdella suurella puolueella väistämättä on pienempiä enemmän valtaa. Vihreillä ollut kaksi selkeästi erottuvaa roolia sinivirheässä hallituksessa: Ensimmäinen on olla hallituksen sosiaalinen omatunto. Pienituloisten verokevennysten puolustaminen, vähimmäisäitiys- ja -vanhempainpäivärahojen korotus sekä apurahansaajien sosiaaliturvan parantaminen käyvät tästä hyvinä esimerkkeinä.

Toinen roolimme on olla vihreä suunnannäyttäjä, vihreä kompassi. Ilmasto- ja energiapolitiikassa emme ole ainoastaan puolustaneet Vuotosta ja Kollajaa, vaan olemme myös tehneet uusia avauksia vaikkapa ruuhkamaksuista tai kuntien keinoista ilmastonsuojelutyöhön. Metsäpolitiikassa olemme tuoneet esiin uusia metsänhoidon toimintamalleja, joilla nykyistä paremmin varmistettaisiin se, että myös tulevaisuudessa eläisimme metsästä ja myös metsän kanssa.

Tehtävämme sosiaalisena omatuntona ja vihreänä kompassina eivät rajoitu vain hallituspolitiikkaan. Ne ovat keskeisessä roolissa kehittäessämme vihreää politiikkaa myös tulevaisuudessa. Hallitusyhteistyön näkökulmasta näistä lähtökohdista tekemämme poliittiset linjaukset ovat aika ajoin luoneet jännitteitä hallituksen sisällä ja tehneet yhteistyöstä haasteellista. Hallitusyhteistyön hyvä henki on kuitenkin osoitus siitä, että erilaiset näkökulmat on voitu rakentavasti yhdistää ja että lopputulos on ollut kaikkien hyväksyttävissä. Tästä on hyvä jatkaa tulevaan vuoteen.

Hyvää Vihreää Uutta Vuotta 2009!

Jaa sivu: