— Tuija Brax

Puolustuskyvyttömään kohdistuva sukupuoliyhteys rangaistava raiskauksena

Käynnistin huhtikuun alussa oikeusministeriössä selvityksen rikoslain muuttamiseksi niin, että sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa määriteltäisiin aina raiskausrikokseksi. Selvitysmiehen nyt valmistunut ehdotus on keskeinen osa raiskaussäännösten laajempaa uudistusta, jota pidän välttämättömänä.

Vaikka säännökset ovat sukupuolineutraaleja, käytännössä uudistus parantaa erityisesti naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikosoikeudellista suojaa.

Nykyisin sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa on raiskaus vain, jos tekijä on jollakin aktiivisella teolla saattanut uhrinsa tähän tilaan. Tekijä on voinut antaa uhrille esimerkiksi unilääkettä, alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta.

Sen sijaan sukupuoliyhteyttä sellaisen uhrin kanssa, joka on puolustuskyvytön muusta kuin tekijästä johtuvasta syystä, pidetään nykylainsäädännön mukaan raiskausta lievempänä tekona. Rangaistus tästä seksuaalinen hyväksikäyttö –nimisestä rikoksesta on sakkoa tai vankeutta vähintään 14 vuorokautta ja enintään neljä vuotta.

Tyypillinen esimerkki on sukupuoliyhteys henkilön kanssa, jonka puolustuskyvyttömyys johtuu liiallisesta alkoholin nauttimisesta.

Ehdotuksen mukaan tästä erottelusta luovuttaisiin ja raiskauksiksi arvioitaisiin myös tilanteet, joissa tekijä käyttää hyväkseen toisen puolustuskyvyttömyyttä ilman, että on itse sen aiheuttanut. Myöskään sillä, onko puolustuskyvyttömyys tilapäistä tai pysyvää, ei olisi merkitystä.

Näiden tekojen määrittely raiskausrikoksiksi nostaisi niiden vähimmäisrangaistuksen nykyisestä14 päivästä yhteen vuoteen vankeutta. Teosta ei liioin enää voitaisi tuomita sakkorangaistusta.

Myös seksuaaliseen tekoon pakottamista koskevia säännöksiä tarkennettaisiin vastaamaan uusia raiskausta koskevia säännöksiä. Myöskään tätä tekoa arvioitaessa puolustuskyvyttömyyden syyllä ei enää olisi merkitystä. Rangaistus pakottamisesta seksuaaliseen tekoon on sakkoa tai vankeutta vähintään 14 vuorokautta ja enintään kolme vuotta.

Seuraavaksi oikeustieteen lisensiaatti Jan Törnqvistin laatima ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle. Kun lausunnot on saatu, järjestämme asiasta tiedotustilaisuuden.

Nyt valmistunut ehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla tähdätään naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen ja muun väkivallan vähentämiseen.

Valtioneuvosto antoi kesäkuun alussa hallituksen esityksen, jonka mukaan lievät pahoinpitelyt tulisivat virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen henkilöön taikka henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään.

Toukokuun alussa valmistui oikeusministeriön työryhmän mietintö, jossa ehdotetaan nykyistä ankarampia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Työryhmä ehdotti myös uusia rangaistussäännöksiä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä.

Parhaillaan Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos selvittää raiskausrikosten rangaistuskäytäntöä. Selvityksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen meillä on valmius tehdä johtopäätökset siitä, miten asiassa edetään.

Tarkoituksena on saattaa seksuaalirikoksia koskeva rangaistussääntely johdonmukaiseksi ja sellaiseksi, että se vastaa näiden rikosten vahingollisuutta ja paheksuttavuutta.

Jaa sivu: