— Tuija Brax

Vesilain uudistus hyväksytty!

Hallitusneuvotteluissa Vihreät tekivät selväksi, että nykyisen lain sisältämä ehdoton luvanmyöntämiseste on välttämätöntä säilyttää. Tämän varmistamiseksi hallitusohjelmaan kirjattiin, että vesilain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vain hallituspuolueiden yksimielisyydellä.

Vesilakikomitea ja sen työtä jatkanut työryhmä ehdottivat, että ehdotonta luvanmyöntämisestettä koskevaa säännöstä huomattavasti heikennettäisiin. Ympäristöjärjestöt joutuivat jättämään asiasta huolestuneen vastalauseensa.

Perjantaina eduskunnassa hyväksyttiin vesilakiesitys pieniä täsmennyksiä lukuun ottamatta siinä muodossa kuin sen vuosi sitten tammikuussa esittelin.

Tulos on suurvoitto ympäristönsuojelulle, koska ehdoton luvanmyöntämiseste säilyy laissa!

Lupaharkinta perustuisi myös uudessa laissa hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan (intressivertailu), jota täydentäisi kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia (ehdoton luvanmyöntämiseste). Ehdotus ei näin ollen sisällä muutosta allashankkeiden toteuttamisedellytysten osalta.

Ennen hallituksen esityksen antamista käydyissä neuvotteluissa löydettiin keino ympäristönsuojelua vaarantamatta antaa rooli myös valtioneuvostolle. Valtioneuvosto voisi aika harvinaisissa tapauksissa antaa riippumattomalle lupaviranomaiselle hankkeesta lausuntonsa, joka ei oikeudellisesti sido lupaviranomaista, kuten eivät sido muutkaan lausunnot. Viime kädessä asian ratkaisisi riippumaton tuomioistuin.

Vesilain uudistuksessa myös ruoppauksia ja luonnontilaisia puroja koskeva sääntely ovat ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä, ja omat pykälänsä on lisätty saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien turvaamisesta.

Kiitos yhteistyöstä uuden lain läpiviemisessä ympäristövaliokunnan jäsen Timo Juurikkalalle, ympäristöjärjestöjen asiantuntijoille ja kaikille niille, jotka ovat puhuneet ja toimineet vesiensuojelun asiassa!

Jaa sivu: