— Ville Niinistö

Opiskelijoiden aseman parantamiseen palattava

Sinivihreä hallitus on parantanut opintotukea eri tavoin tämän hallituskauden aikana. Nyt budjettiriihessä oli käsittelyssä laajempi opintojen etenemistä vauhdittanut uudistuspaketti, jonka osana oli tarkoitus tuoda opintotuki indeksisuojan piiriin. Tämän esityksen käsittely oli muuten onnistuneiden budjettineuvottelujen hankala kohta.

Vihreiden ja Rkp:n puoltavasta kannasta huolimatta opintotuki päätettiin jättää toistaiseksi indeksisuojan ulkopuolelle. Vihreiden mielestä myös opiskelijoilla on oikeus kohtuulliseen toimeentuloon, jotta he voivat keskittyä täysipainoisesti opintoihinsa. Se on tärkeää myös koulutuksen tasa-arvon varmistamiseksi, jotta kaikilla on perhetaustastaan riippumatta edellytykset tavoitella itselleen soveltuvaa koulutusta. Vihreät jatkaa indeksisidonnaisuuden ajamista ensi vuoden hallitusneuvotteluissa. Tällöin kaikkien puolueiden on otettava vaaleissa asiaan kantaa.

Hallitus esittää budjetissaan, että lapsilisä, kotihoidontuki ja pienet vanhempainpäivärahat saavat vihdoin indeksisuojan. Opintotuki on näin ollen jatkossa ainoa sosiaalietuus, joka ei ole sidottuna elinkustannusten nousuun. Vaarana siis on, että opiskelijoiden elintaso laskee, kun hinnat nousevat ellei sitten opintotukeen tehdä jatkuvia tasokorotuksia. Ennen nykyisen hallituksen tekemää korotusta tällaista ei tehty viiteentoista vuoteen.

Opiskelijoiden toimeentulon jatkuvuus on muista väestöryhmistä poiketen siis koko ajan epävarmaa ja opintotuen muu kehittäminen saattaa jäädä tarvittavien tasokorotusten ajamisen jalkoihin.

Jo Sata-komitean työssä havaittiin, että esimerkiksi työmarkkinajärjestöt ja valtiovarainministeriön virkamiehet eivät pidä opiskelijoiden taloudellista asemaa olennaisena toimeentulokysymyksenä. Usein (iäkkäämpien) päättäjien asenteissa on tietynlaista nuorten ongelmien vähättelyä, vaikka työelämän muutos ja koulutustason nousu ovat jo aika päiviä sitten tehneet opiskelusta taloudellisesti epävarman investoinnin. Myös opiskelijoiden pahoinvointi on lisääntynyt. On valitettavaa, että hallituksen neuvottelutulos heijastelee tällaisia nuoria vähätteleviä arvonäkemyksiä.

Opiskelijaliike on ollut aktiivisesti kehittämässä opintojen etenemistä vauhdittavia ratkaisuja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. He ovat olleet valmiita hyväksymään myös opiskelijoille vaikeita ratkaisuja osana ministeriön työryhmän esittämää kokonaisesitystä. Olisi ollut kunnioittavaa opiskelijaliikettä kohtaan toteuttaa työryhmän esitykset kokonaisuudessaan, eikä karsia indeksisuojaa pois esityksestä.

Opiskelijoita ei toki ole unohdettu tällä hallituskaudella. Opintotuen merkittävän tasokorotuksen lisäksi myös asumisetuus on muutettu yksilölliseksi, sairaspäivärahan ja opiskelun raja-aluetta järkevöitetty ja tulorajoja korotettu. Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy nyt myös ateriatuen korotus ensi vuodelle.

Vihreät tulee jatkossakin puolustamaan opiskelijoiden ja nuorten etuja, jotta heidän äänensä kuuluisi tasavertaisesti päätöksenteossa. Haluamme turvata kaikille opiskelupaikan peruskoulun jälkeen, lisätä resursseja työpajoille, parantaa opiskelijoiden toimeentuloa, tehdä opiskelijoiden terveydenhuoltojärjestelmästä yhdenvertaisen sekä turvata nuorten aikuisten liikuntamahdollisuudet. Opiskelijoiden ja nuorten aseman vahvistaminen on tärkeää osana sellaisia kokonaisratkaisuja, joissa pyritään nopeuttamaan nuorten pääsyä työmarkkinoilla. Emme voi pidentää työuria, jos nuoret tulevat työmarkkinoille jo valmiiksi pahoinvoivina.

Pitkällä tähtäimellä haluamme kaikille yhdenvertaisen ja yksinkertaisen sosiaaliturvajärjestelmän. Opiskelijoiden ja muiden pienituloisten asemaa sekä yrittäjien asemaa parantaisi perustulo, joka takaisi sen, että toimeentulo ei katkea elämänvaiheiden välissä tai sairauden yllättäessä.

Jaa sivu: