— Ville Niinistö

Ympäristönsuojelulaki auttaa turvaamaan puhtaan elinympäristön

Hallitus antoi tänään esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Lakipaketti on laaja ja sillä tehostetaan ympäristönsuojelua ja parannetaan ihmisten hyvinvointia. Lakihanke myös vie eteenpäin sitä ajattelua, että vastuulliset, riskienhallintaan ja tuotekehitykseen panostavat yritykset menestyvät paremmin kuin yritykset, jotka menevät sieltä missä aita on matalin. Ympäristönsuojelulaki on keskeisin välineemme säännellä ja minimoida elinkeinotoiminnan haitallisia päästöjä ilmaan, vesiin, pohjavesiin, maaperään tai muilla tavoin ympäristöömme.

Tämä lakipaketti tuo kolme merkittävää muutosta, jotka ovat teollisuuspäästödirektiivin kansallinen toimeenpano, ympäristölupien käsittelyn ja valvonnan toimivuuden parantaminen sekä luonnonarvojen huomioon ottaminen turvetuotannon sijoittamisessa.

Teollisuuspäästödirektiivillä pyritään vähentämään teollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Samalla vähennetään veden sekä energian kulutusta ja materiaalien käyttöä tehostamalla ja yhdenmukaistamalla teollisuuden ympäristönsuojeluvaatimuksia. Vaatimus parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta lisää ympäristölupapäätösten ennakoitavuutta. Se myös edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja suomalaisen puhtaan teknologian kysyntää. Ympäristön hyvän tilan tavoittelu ei ole yrityksiltä pois - päinvastoin. Cleantech-yritykset saavat ympäristöratkaisuilleen kotimarkkinoilta nyt referenssejä, joilta ponnistaa kasvuun ja vientimarkkinoille.

Ympäristösuojelun valvontaa suunnataan jatkossa sinne, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta. Ympäristölupien valvonta tulee osittain maksulliseksi. Valvonnasta kertyvät maksutulot käytetään valvonnan voimavarojen lisäämiseen, koska valvonnan voimavarat ovat vähentyneet. Myös yritykset hyötyvät muutoksesta, sillä ne saavat jatkossa entistä parempaa palvelua valvontamaksujen vastineeksi. Uudistus noudattaa logiikkaa, jossa paljon kustannuksia aiheuttavat tehtävät maksavat enemmän. Tämä lisää toiminnanharjoittajien välistä oikeudenmukaisuutta.

Ympäristösuojelulainsäädännön uudistus tuo mukanaan helpotusta myös maamme soiden heikkoon tilanteeseen. Eteläisessä Suomessa soiden ojitusaste on joka puolella yli 60 prosenttia, ja vastaavasti suojeluaste kaikkien soiden osalta on vain noin 7 prosenttia. Soiden ja turvemaiden kestävää käyttöä ja suojelua koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjattiin vuonna 2012, että turvetuotanto ohjataan ojitetuille soille. Nyt tehtävällä lakimuutoksella tätä linjausta vahvistetaan. Luonnonarvot on jatkossa selvitettävä kattavammin arvokkaimmilla soillamme ja turvetuotanto ohjataan soiden luonontilaisuusluokituksen soille 0-2.

Tämä muutos edistää suoluonnon monimuotoisuuden säilymistä. Soillamme on myös merkittävä arvo virkistyksen, matkailun ja hyvinvoinnin lähteenä sekä monien riistalajien lisääntymisalueina. Tarkoituksena on nopeuttaa myös turvehankkeiden lupaprosessia niillä alueilla, jonne turvetuotantoa kestävästi ohjataan. Säännöt ovat turvetuotannon osalta jatkossa selvemmät. Jatkossa jo lupahakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa pystyttäisiin muodostamaan kokonaiskuva sijoituspaikan merkittävistä luonnonarvoista

Turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvoja koskevaa säännöstä ei sovelleta, jos luonnonarvot on otettu huomioon maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Tällä pyritään välttämään alueen luonnonarvojen kaksinkertainen selvittäminen.

Perustuslaissa on velvollisuus huolehtia yhteisestä ympäristöstämme. Tällä lakiesityksellä vastataan osaltaan perustuslain vaatimukseen. Luontomme monimuotoisuuden säilyminen ja puhdas elinympäristö on kaikkien etu.

Jaa sivu: