Vihreän liiton valtuuskunta on 3.12.2017 hyväksynyt seuraavan vaalijärjestyksen.

1. Puolueen ehdokkaat kansanedustajiksi asetetaan kussakin vaalipiirissä jäsenäänestyksen perusteella. (puolueen säännöt, 27 §)

2. Päätöksen ehdokkaiden lukumäärästä ja asettamisesta tekee puolueen piirijärjestö. (puolueen säännöt, 27 §)

3. Piirijärjestön tulee tiedottaa puoluehallitukselle kaikista piirijärjestön tekemistä ehdokasasettelua koskevista päätöksistä.

Ehdokkaiden esittäminen


4. Oikeus nimetä henkilöitä jäsenäänestykseen on puolueen jokaisella vaalipiirissä toimivalla jäsenyhdistyksellä. Kukin jäsenyhdistys saa esittää sen määrän henkilöitä, joka vaalipiirissä saadaan asettaa ehdokkaiksi. Päätöksen ehdokkaiden nimeämisestä jäsenäänestykseen tekee asianomaisen jäsenyhdistyksen päätösvaltaa käyttävä kokous.  (puolueen säännöt, 29 §)

5. Jäsenäänestykseen on otettava myös henkilö, jota vähintään 15 vaalipiirissä toimiviin jäsenjärjestöihin kuuluvaa vaalipiirissä asuvaa henkilöjäsentä on esittänyt. Sama henkilö voi olla tällä tavalla nimeämässä vain yhtä henkilöä. (puolueen säännöt, 29 §)

6. Vihreän liiton hallituksella on oikeus nimetä jäsenäänestykseen enintään sellainen määrä henkilöitä, joka vastaa 1/10 kyseisestä vaalipiiristä valittavaksi tulevasta kansanedustajamäärästä. (puolueen säännöt, 29 §)

7. Jäsenäänestykseen ei saa nimetä henkilöä, joka ei ole valtiollisissa vaaleissa vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut nimeämiseen kirjallista suostumustaan. (puolueen säännöt, 29 §)

8. Esitykset ehdokkaiksi jäsenäänestykseen on tehtävä piirihallitukselle viimeistään vaalivuotta edeltävän vuoden maaliskuun 31. päivänä. Piirihallitus voi tähän päivään mennessä päättää tämän määräpäivän siirtämisestä myöhemmäksi, kuitenkin siten, että määräpäivä ei voi olla myöhempi kuin vaalivuotta edeltävän marraskuun 30. päivä.

9. Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen, jos ehdokkaiksi nimetään enintään niin monta henkilöä kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä. (puolueen säännöt, 27 §)

10. Jos ehdokkaiksi ei ole esitetty määräpäivään mennessä enempää henkilöitä kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä, piirihallitus toteaa 8. kohdan nojalla jäsenäänestyksen rauenneen. Tällöin piirijärjestö nimeää ehdokkaat yhdessä tai useammassa erässä piirijärjestön yleiskokouksessa tai – jos yleiskokous niin valtuuttaa – piirihallituksen kokouksessa.

 

Jäsenäänestyksen toimittaminen


11. Jäsenäänestyksen toimittamista varten jokaiseen vaalipiiriin, jossa toimii puolueen jäsenenä oleva piirijärjestö, voidaan asettaa vaalitoimikunta. Piirijärjestön hallitus kutsuu vaalitoimikuntaan 3–5 jäsentä, joista yksi määrätään puheenjohtajaksi, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jollei vaalitoimikuntaa aseteta, piirijärjestön hallituksen on huolehdittava vaalitoimikunnalle kuuluvista tehtävistä.

12. Vaalitoimikunta vahvistaa jäsenäänestykseen liittyvät määräajat, jotka ovat:

  • äänioikeusluettelon vahvistaminen
  • ehdokasluettelon vahvistaminen
  • jäsenäänestyksen alkaminen
  • jäsenäänestyksen päättyminen
  • jäsenäänestyksen tuloksen vahvistaminen

13. Piirijärjestön alueella toimivien yhdistysten on toimitettava ajantasainen jäsenluettelo vaalitoimikunnalle toimikunnan määräämään päivämäärään mennessä. Puolue toimittaa vaalitoimikunnalle luettelon sellaisista piirin alueella asuvista puolueen jäsenistä, jotka kuuluvat vain johonkin valtakunnalliseen yhdistykseen. Näiden perusteella vaalitoimikunta vahvistaa luettelon jäsenäänestyksessä äänioikeutetuista henkilöistä.

Äänioikeus jäsenäänestyksessä edellyttää, että kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu piirijärjestön asettaman vaalitoimikunnan määräämään päivään mennessä. Äänioikeutettuja eivät ole eronneet, erotetut ja ns. “sitoutumattomiksi” ilmoittautuneet jäsenet.

14. Jäsenäänestyksessä ehdokkaina ovat kaikki vaalijärjestyksen 7. kohdassa määriteltyyn määräpäivään mennessä ehdolle asetetut henkilöt sekä mahdolliset puoluehallituksen myöhemmin nimeämät lisäehdokkaat. Mikäli puoluehallitus nimeää jäsenäänestykseen omia ehdokkaita, sen tulee toimittaa nimet vaalitoimikunnalle kuukauden kuluessa piirin määräpäivästä. Vaalitoimikunta  vahvistaa ehdokasluettelon.

15. Jäsenäänestys toteutetaan postiäänestyksenä noudattaen puolueen sääntöjen 33 §:ssä kuvattua suhteellista vaalitapaa. (puolueen säännöt, 28 §)

16. Vaalitoimikunta päättää postiäänestyksen alkamis- ja päättymisajankohdasta, kuitenkin siten, että tuloksen tulee olla vahvistettuna viimeistään vaalivuoden tammikuun 10. päivänä.

17. Jäsenäänestys suoritetaan siten, että siinä valitaan kolme neljäsosaa – ylöspäin pyöristettynä, ellei osuus ole kokonaisluku – siitä ehdokasmäärästä, joka vaalipiirissä voidaan asettaa ehdokkaaksi.
Piirijärjestön kokous voi kuitenkin vaihtaa valituiksi tulleista määrän, joka vastaa enintään yhtä neljäsosaa – alaspäin pyöristettynä, ellei osuus ole kokonaisluku – siitä ehdokasmäärästä, joka vaalipiirissä voidaan asettaa ehdokkaaksi.
Vaihdettavat ehdokkaat eivät kuitenkaan voi olla n eniten ääniä saaneiden joukosta, missä n on puolet – ylöspäin pyöristettynä, ellei osuus ole kokonaisluku –  siitä ehdokasmäärästä, joka vaalipiirissä voidaan asettaa ehdokkaaksi.
Loput ehdokkaat nimeää piirijärjestön kokous tai sen valtuuttamana piirijärjestön hallitus. (puolueen säännöt, 28 §)

18. Jäsenäänestyksen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi. (puolueen säännöt, 28 §)

19. Täydentäviä määräyksiä jäsenäänestyksen toimeenpanosta voi antaa puoluehallitus taikka sen valtuutuksesta puolueen toimihenkilö tai luottamushenkilö.

20. Jos tässä vaalijärjestyksessä olevien määräysten noudattaminen ei ole mahdollista hajotusvaalien sattuessa taikka muusta erityisestä syystä, puoluehallitus määrää jäsenäänestyksessä noudatettavat uudet määräajat sekä antaa muutkin tarpeelliset määräykset.

21. Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan valtuuskunnan 1.12.2013 hyväksymä vaalijärjestys valtiollisiin vaaleihin.
 

Jaa sivu: