Jyväskyläläinen Touko Aalto:

"Kärkiteemojani ovat: Kestävän ympäristö-, sosiaali- ja talouspolitiikan yhdistäminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Tasa-arvon, suvaitsevaisuuden ja heikoimpien oikeuksien puolustamisen Euroopan peruspilarina. Eurooppa rauhan ja vakauden puolesta maailmanpolitiikassa. 

Euroopan parlamentista ei saa muodostua kansallisten poliitikkojen hautausmaata, jos tahdomme saada aikamme näkemykset ja arvot kanavoitua euroopanlaajuiseen politiikkaan. Meillä on suunnaton opiskelijapotentiaali, jolla on kielitaitoa, koulutusta, visioita ja innokkuutta tehdä politiikasta tähän aikaan ja paikkaan sopivaa käytäntöä"


Hyvinkääläinen Mikko Airto:

"Poliittiseen puheeseen täytyy niin nousu- kuin laskukaudella mahtua puhe onnesta, rakkaudesta, haaveista ja unelmista. Me elämme epävarmaa aikaa. Epävarmuus johtaa levottomuuteen ja levottomuus tuntuu helposti pelottavalta.

Noin 80 vuotta sitten elettiin samanlaisia aikoja kuin nyt. Talous sukelsi, työpaikkoja hävisi. Moni muistaa, että tuolloin nousi näkemyksiä, joiden mukaan ongelman aiheuttivat ihmiset, jotka olivat erilaisia. Loogisesti ajateltiin, että ongelma ratkeaa, jos noista erilaisista ihmisistä päästään eroon. Onneksi olemme nyt viisaampia. Onneksi ymmärrämme, kuinka tärkeää on riemuita erilaisuudesta ja että yhdistämällä erilaiset kulttuurimme, kielemme, ajattelutapamme ja elämäntapamme olemme kyvykkäämpiä ratkaisemaan ne haasteet, jotka on ratkaistavana. Nyt tarvitaan rauhaa ja vakautta. Tarvitaan ihmisiä, joiden mielestä onni mahtuu Eurooppaan."

 

Kirkkonummelainen Flemming Bergh:

"Tärkeimpiä vaaliteemojani ovat ihmisten oikeuksien liberalisoiminen eurooppalaisessa lainsäädännössä, perusturvan kehittäminen Euroopassa sekä Itämeren tervehdyttäminen.

Avoimen ja yhtenäisen Euroopan ei tule rajoittaa minkään uskonnon harjoittamista, mutta uskontojen ei pitäisi myöskään vaikuttaa lainsäädäntöön. Eurooppalaisen perusturvamallin kehittäminen on entistä tärkeämpää talouden taantuman aikana. Perusturvamalli takaisi vähimmäistoimeentulon jokaiselle eurooppalaiselle. Itämeren tervehdyttäminen taas vaatii laajaa kansainvälistä pelastusohjelmaa, jonka koordinoijana Euroopan unionin tulee toimia."

 

MEP Satu Hassi:

"Vihreät ovat Europarlamentissa tärkeä vastavoima teollisuuslobbareille. Vihreät puolustavat ilmastonsuojelun ja ympäristön lisäksi myös terveyttä ja kuluttajansuojelua. Työ europarlamentissa on rankkaa mutta palkitsevaa, sillä sinnikkyydellä ja asioihin paneutumisella pystyy vaikuttamaan 500 miljoonan asukkaan EU-alueeseen ja jopa koko maailmaan.

Kaudella 2004–2009 olen kuulunut europarlamentin keskeisiin vaikuttajiin ilmastonsuojelussa - uskallan sanoa näin. EU:n uutta ilmastolakipakettia säädettäessä olin yksi esittelijöistä eli parlamentin pääneuvottelijoista. Lisäksi olen vaikuttanut EU:n toimintalinjaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja osallistunut parlamentaarikkojen kansainväliseen yhteydenpitoon.

Olen edelleen valmis tekemään työtä ilmastonsuojelun, kestävän kehityksen, terveyden, turvallisuuden ja tulevaisuuden puolesta."

 

Kansanedustaja Heidi Hautala: 

"Vanha suola alkoi janottaa. Kahdeksan vuoden europarlamenttikauteni jälkeen olen kansanedustajana jatkanut paljolti EU-asioiden parissa ja pitänyt kaiken aikaa yllä vanhoja yhteyksiä. EU:n avoimuus on parhaillaan vaakalaudalla, ja sen puolustamiseen tarvitaan niin mepit kuin kansanedustajatkin.

Euroopan parlamentin jäsenenä jatkaisin toimintaani monella saralla: puolustaisin ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, vaikuttaisin EU:n ja Venäjän suhteisiin ja muutenkin edistäisin unionin kykyä toimia vastuullisesti maailmassa. Pyrkisin myös huolehtimaan siitä, että EU ei puutu asiohin, jotka sille eivät kuulu."

 

Lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu Hanna Holopainen: 

"EU:n päätöksillä vaikutetaan meidän arkeemme nyt ja tulevaisuudessa. Halusin lähteä ehdokkaaksi, koska haluan osaltani olla kertomassa EU:n merkityksestä tavallisille suomalaisille. Haluan, että mahdollisimman moni pysähtyisi ajattelemaan, mitä EU:ssa tehdään ja havaitsisi eurooppalaisen identiteetin itsessään.

EU on iso peluri globaalisti. Eurovaaleissa meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa millaisin säännöin EU pelaa ja mitä keinoja EU tarjoaa ilmastokriisin, maailman köyhyyden ja taloustaantuman torjumiseen. Eteläkarjalaisena haluan myös pitää esillä meidän Venäjän rajalla asuvien eurooppalaisten näkökulmaa. Meillä rajakanssakäyminen näkyy jokapäiväisessä elämässä vahvasti. Rekkajonot, paikallista metsäteollisuutta uhkaavat puutullit ja rajan ylittävä matkailu ovat asioita, joihin voi vaikuttaa parhaiten EU-tasolta käsin.

Teemojani vaaleissa ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, EU-päätöksenteon selkeyttäminen ja Eu:n päätöksenteon "jalkauttaminen" tavallisten ihmisten pariin, rajaseudun erityispiirteiden esiinnostaminen ja ihmis- ja eläinoikeuksien puolustaminen."

 

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Emma Kari:

"Yhdenvertaisuuden tai ympäristönsuojelun edistäminen eivät katso valtioiden rajoja. Eurooppalainen päätöksenteko on luonteva foorumi näihin asiohin vaikuttamiselle siinä missä kaupunginvaltuusto tai eduskunta.

Euroopan unionia ei pitäisi mystifioida liikaa vaan mennä ja osallistua päättämiseen. Itämeren pelastaminen ja tehokkaat kaikenlaisen syrjinnän vastaiset toimet ovat asioita, joita haluan olla ajamassa Euroopan laajuisesti."

 

Kansanedustaja, Vihreiden varapj. Jyrki Kasv:

"Mielestäni EU:n tulevaisuus on valoisa, kunhan muistamme, että Euroopan vahvuus on jo parin sadan vuoden ajan ollut liberaalista perinteestä ammentavassa kansalaisyhteiskunnassa. Viime vuosina kansalaisoikeuksia ja -vapauksia on kuitenkin pyritty Euroopassa rajoittamaan. Haluankin EU-parlamenttiin nimenomaan puolustaakseni esimerkiksi yksityisyyden suojaa ja kuluttajien oikeuksia yhteiskunnassa, jossa tieto- ja viestintäteknologia saa yhä suuremman roolin ihmisten arjessa.

Saadessani paikan haluan rakentaa EU-parlamentissa yhteistyötä kaikkien niiden kollegojen kanssa, jotka haluavat edistää suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa esimerkiksi etnisten vähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen suhteen. Haluan myös, että EU:n tiede ja teknologiapolitiikka vastaa nykyistä rohkeammin väestön ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin."


Oulunsalolainen kunnanvaltuutettu Latekoe Lawson Hellu:

"EU:n alueella ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla itsestään selvyys eikä minkäänlaista syrjintää pidä hyväksyä. EU:n tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ihmisoikeuksia ei rikota myöskään EU:n ulkopuolisissa maissa. EU:n tulee tukea demokratian ja hyvinvoinnin kehittymistä Suomen ja Euroopan lisäksi myös eri puolilla maailmaa." 

 

Helsinkiläinen Anna Moring:

"Yhdenvertaisuus ei tarkoita pelkästään samoja oikeuksia, vaan erilaisuuden täyttä hyväksymistä. Kaikkien eurooppalaisten – etnisyydestä, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta – on voitava liikkua vapaasti EU:n alueella. Tämä edellyttää aktiivista antirasistista politiikkaa, kaikkien perhemuotojen yhdenvertaista tunnustamista ja sukupuolivähemmistöjen erityistarpeiden tunnistamista. EU on vahvistettava myös aktiivista otettaan kielivähemmistöjen ja vähemmistökielten aseman turvaamiseksi.

Suomi on EU:ssa häntäpäässä sukupuolten välisten palkkaerojen suhteen. Taloudellisen taantuman keskellä on arvioitava elvytystoimien sukupuolivaikutuksia. Samalla on syytä tarkastella kriittisesti työelämän rakenteellisten muutosten sukupuolittuneita vaikutuksia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on edellytys sille, että naiset voivat osallistua työelämään täysipainoisesti."

 

Lahtelainen Aleksi Mäntylä:

"EU on näyttäytynyt maailmalla ilmastonmuutostaistelun edelläkävijänä. Tahdon omalta osaltani olla varmistamassa, että hienot puheet eivät jää leijailemaan lämpenevään ilmastoon. EU:n tulee jatkaa intohimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Parlamenttiin tarvitaan ihmisiä, jotka pitävät näistä asioista huolen. Myös viherelvytyksen määrää tulee lisätä selvästi. Näin pystytään ratkaisemaan yhdellä kertaa niin talous- kuin ympäristöongelmiakin.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on noussut taas otsikoihin. Nyt myös miehet ovat pääsemässä mukaan tasa-arvon kehittämiseen. EU:n tulee olla sukupuolten välisen tasa-arvon suunnannäyttäjä ja tarttua toimeen kaikenlaisen sukupuolisyrjinnän poistamiseksi."

 

Vihreiden varapj. Mari Puoskari:

"EU:n rooli ympäristöpolitiikassa on kiistattoman suuri nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä muiden EU-maiden kanssa löydämme ratkaisun finanssikriisiin ja globaaleihin köyhyysongelmiin. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että EU ajaa edistyksellistä linjaa näissä kysymyksissä.

Minun EU:ni on ilmastomuutoksen torjumisen edelläkävijä, talouskriisin ratkaisija, Itämeren pelastaja ja globaali ihmisoikeuksien vartija ja   kehitysyhteistyön edelläkävijä." 

 

Turkulainen kaupunginvaltuutettu Elina Rantanen: 

"EU:n tasolla voidaan tehdä vaikutuksiltaan laajoja ja merkittäviä päätöksiä kestävämmän maailman hyväksi. Haluan olla ehdokkaana europarlamenttivaaleissa, koska minulle vihreyden ydin on juuri siinä, että tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat muuallakin kuin omalla takapihallamme ja muulloinkin kuin omana elinaikanamme.

Minun EU:ni on vahva ja oikeudenmukainen kansainvälinen toimija, joka ajaa hyvinvoinnin ja vaurauden tasaisempaa jakautumista maailmassa ja torjuu ilmastonmuutosta sitoutumalla tiukkoihin päästövähennyksiin. Haluan EU:n olevan aktiivinen työ- ja perhe-elämän tasa-arvon edistämisessä. Kesäni saaristossa viettäneenä varsinaissuomalaisena haluan myös, että Itämeren tervehdyttämiseksi tehdään EU:ssa hartiavoimin töitä."


Nilsiäläinen Terhi Räsänen:

"Lähden ehdolle, koska minulla on vahva tahto edistää asioita laajassa mittakaavassa. EU:n vaikutus suomen lainsäädäntöön on merkittävä, sillä jopa 70% kansallisesta lainsäädännöstä lähtee EU:sta. Haluni on tuoda EU-asiat lähemmäksi kansalaisia, intohimoni on tehdä erittäin vaativaa työtä epäkohtien korjaamiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi.

Suurin syyni lähteä mukaan politiikkaan on se inhimillinen energia, joka kannustaa tekemään maailmasta paremman paikan varttua ja vanheta. Politiikan intressinä ei voi olla pelkästään tämän ajan etujen sekä hyötysuhteiden tavoittelu, vaan meidän tulee myös muistaa antaa tuleville sukupolville mahdollisuuksia, toivoa sekä uskoa tulevaisuuteen."

 

Kansanedustaja, Vihreiden varapj. Johanna Sumuvuori:

"Kampanjani kärkiasioita ovat sosiaalisen Euroopan rakentaminen ja Euroopan unionin kehittäminen siviilikriisinhallinnan suurvallaksi sekä ilmastopolitiikan suunnannäyttäjäksi.

Sosiaalinen Eurooppa tarkoittaa kansalliset rajat ylittävää hyvinvointi- ja työllisyyspolitiikkaa, kestävää taloutta ja tasa-arvon edistämistä. Kansainvälisessä kriisinhallinnassa EU:n tulee panostaa erityisesti siviilikriisinhallintaan, konfliktien ennaltaehkäisyyn ja kehitysyhteistyöhön. Ilmastopolitiikassa EU:n on oltava suunnannäyttäjä vähentämällä päästöjä, lisäämällä energiatehokkuutta sekä parantamalla kansalaisten mahdollisuuksia liikkua ja kuluttaa ympäristöystävällisemmin."

 

Tamperelainen Juhana Suoniem:


"Lähden Vihreiden eurovaaliehdokkaaksi koska haluan muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeitä jokaista kansalaista, kuntaa ja valtiota koskevia päätöksiä EU:ssa tehdään. Esimerkiksi kemikaaliasetus ja ilmastosopimukset koskevat lopulta aivan jokaista.

Asiantuntemukseni erityisala on kriisinhallinta ja erityisesti Lähi-itä, jossa olen työskennellyt rauhanturvaajana. Alue on minulle tuttu paitsi kriisien ja politiikan, myös kulttuurien ja uskontojen, näkökulmasta. Lähi-itä on nimensä mukaisesti lähellä. Siksi EU:n tulisi ottaa siellä nykyistä vahvempi poliittinen rooli."


 Ehdokkaiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vihreat.fi

 

 


 


Jaa sivu: