Valtuustoaloite 21.1.2009 / Paula Nordström, Lohja

Lohjalla on vihdoinkin valmistumassa ilmastostrategia. Samoin kaupun­kimme liittyi syksyllä kuntien energiatehokkuussopimukseen. Nämä toimet eivät saa jäädä vain paperille pölyttymään, vaan tulosten tulee näkyä ja tun­tua kaikissa Lohjan toimipis­teissä.

Helsingin ja Tallinnan kaupungit lähtivät vuonna 2006 yhdessä paranta­maan kaupunkien henkilöstön ympäristötietoisuutta. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Uudenmaan ympäristökeskuksesta sekä Helsingin ja Tallinnan kaupun­geilta.

Tässä Ekotukitoiminnan kehittäminen - hankkeessa, joka oli osa Ekologi­sen kestävyyden ohjelmaa, koulutettiin Helsinkiin yli 350 ekotukihenkilöä ja Tallinnaan ainakin kuusi ympäristöneuvojaa. Ekotukihenkilöt saivat tuekseen käsikirjan, työpaikan ekosäännöt sekä Internet-sivuston. Samalla kehitettiin mm. ekotukitoimin­nan kokonaismalli ja tehtiin hyvää koulutus­aineistoa. Ekotukitoiminnan an­siosta ympäristövastuullisuuden kasvun us­kotaan näkyvän virastojen toi­minnassa ja tuovan niin rahallista kuin luon­nonvarojenkin säästöä.

Jokainen Lohjan kaupungin työntekijä voi toimia ympäristövastuulliseesti omassa työssään. Meillä on oltava halua luonnonvarojen säästämiseen, kes­tävän elämäntavan omaksu­miseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Silti emme välttämättä tiedä työmme ympäristövaikutuksia.

Kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuutta edistämään tulee luoda ekotukihenkilöverkosto. Jo­kaiseen työyksikköön nimetty ekotukihenkilö kouluttautuisi oman yksik­könsä ympäristöasioiden tuntijaksi ja kehittäjäksi sekä henkilökunnan opas­tajaksi ja innostajaksi. Näin Lohjan kaupunkiin syntyisi ympäristövastuulli­sia arjen tekoja tuottava toimintakulttuuri.

Ekotukihenkilöt opettaisivat työntekijöitä tunnistamaan oman työnsä ympä­ristövaikutuksia ja löytä­mään ympäristöä säästäviä ratkaisuja. He osallistui­sivat virastonsa ympäris­töjärjestelmän rakentamiseen ja toteuttamiseen yh­teistyössä ympäristövas­taavien ja asiantuntijoiden kanssa.

Ekotukihenkilöille järjestettäisiin koulutusta, jossa eri alojen asiantuntijat kertoisivat työpaikan keskei­sistä ympäristöasioista ja opastaisivat käytän­nön ratkaisuihin.

Käytännön esimerkki
Toimistolaitteet ovat huomattavia sähkösyöppöjä. Motiva on laskenut, että henkilökohtaisten työase­mien ja niihin liitettyjen oheislaitteiden, kuten tu­lostimien ja kopiokonei­den, tarpeeton sähkönkäyttö tuottaa vuosittain yk­sinomaan julkishallinnos­sa jopa 10 miljoonan euron ylimääräiset kustan­nukset. Energiatehokkaiden laitteiden hankkiminen, virransäästöominai­suuksien käyttäminen ja laittei­den sammuttaminen näkyy pienempienkin organisaatioiden sähkölaskuissa. Esimerkiksi sadan työaseman organisaatio voisi säästää noin 2 000 euroa vuodessa sammuttamalla koneet aina, kun niitä ei käytetä.

Aloitteeni kuuluu seuraavasti: Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittö­miin toimenpiteisiin ekotu­kihenkilöiden kouluttamiseksi Lohjan kaupungin eri toimipisteisiin."

Jaa sivu: