« tillbaka till förra sidan

Uppdaterat 12.1.2011


Ett rejälare arbetsliv

Vi kräver att grundskyddet ska täcka alla livssituationer och att det alltid ska vara lönsamt att arbeta. Vi vill stärka jämställdheten och förbättra situationen för de visstidsanställda.

Depressionen bidrog till att sysselsättningen lyftes fram som regeringens viktigaste målsättning. Genom en ekonomisk stimulanspolitik lyckades man undvika en massarbetslöshet liknande den som rådde på 1990-talet. I synnerhet de unga har kunnat utnyttja läroavtalsutbildning och arbetsverkstäder tills de hittat ett jobb.

Regeringen har under ledning av arbetskraftsministern förbättrat ställningen för dem som åtnjuter stipendium och jobbar inom vetenskap eller konst. Omotiverade visstidsanställningar har gjorts straffbara och jobbmöjligheterna för personer med funktionshinder förbättrats.

Fadersmånaden har förlängs med två veckor. Men de viktigaste besluten för att förbättra jämställdheten inom arbetslivet är fortfarande inte fattade. Jämlikheten mellan män och kvinnor förbättras inte förrän föräldrarnas ledighet fördelas utifrån en helt ny grund.

Prestationer

 • När arbetslösheten växte ökades resurserna för arbetskraftspolitiken och antalet utbildningsplatser markant för att så många arbetslösa som möjligt skulle hitta meningsfull sysselsättning.
 • Tyngdpunkten i arbetskraftspolitiken ligger på att råda bot på i synnerhet marginaliseringen och långtidsarbetslösheten bland unga. Man har fortsatt utveckla läroavtalsutbildningen, ökat antalet platser och gett arbetsverkstäderna och uppsökande ungdomsarbete mer resurser.
 • Stipendiaterna har garanterats pensionsskydd, sjukförsäkringsskydd samt lagstadgat olycksfallsskydd. Stipendiaterna omfattades tidigare inte av socialskyddet.
 • Bland snuttarbetarna har arbetslöshetsskyddet även för vetenskaps- och konstutövare förbättrats. Det har uppgjorts enhetliga instruktioner om utbetalning av arbetslöshetsskydd och dessutom har vetenskaps- och konstutövarna fått egna rådgivare på arbetskraftsbyråerna.
 • Man strävar efter att minska omotiverade visstidsanställningar. Arbetsgivaren är nu med bot förpliktigad att redogöra för grunderna för en visstidsanställning.
 • Höjningen av kommunalskattens grundavdrag ökar den inkomst de lägst avlönade blir kvar med i handen.
 • I bruk tagande av en omvänd momsplikt 2011 kommer att minska svartjobbet inom byggnadsbranschen.
 • De funktionshindrades möjligheter att få jobb har förbättrats och alla långtidsarbetslösa kan erhålla aktiveringsstöd.
 • En större del av arbetskraftsutbildningen ska ske i samarbete med företagen, vilket förbättrar möjligheterna att få jobb.
 • Omställningsskyddet har utvidgats till att gälla även permitterade.
 • Arbetsmarknadsstödets behovsprövning har mildrats, vilket gör det mer lönsamt att ta emot jobb.
 • Genom lönelösningen för den kommunala sektorn, som staten stödde med förhöjda statsandelar, har man tryggat lönernas konkurrenskraft inom kvinnodominerade branscher.
 • Systemet med alterneringsledighet har gjorts permanent.
 • Utbildningen av arbetslösa har utvecklats bland annat genom nya möjligheter till egenhändig utbildning.
 • Fadersmånaden har förlängts från fyra till sex veckor.
 • Utgående från den förberedande kommitténs förslag om förnyelse av socialskyddet förverkligas bland annat följande beslut som påverkar arbetslivet: pensionerna rörs inte, lagen om utkomstskyddets privilegierade inkomstdel får en fortsättning och rehabiliteringspsykoterapin lagfästs.
 • Utbudsprövningen, som tillämpats då arbetstagare rekryterats från länder utanför EU, slopas under slutet av år 2011. Detta kommer att underlätta företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft från länder som inte tillhör EU.

 

Förluster

 • Skattelättnaderna genomfördes tämligen jämnt inom alla inkomstklasser. Det hade varit rättvisare att rikta skattelättnaderna till låginkomsttagare, och även gjort det mer lönsamt att ta emot jobb.
 • Arbetsmarknadsorganisationernas överenskommelse att bevara kopplingen mellan grundskyddet och det inkomstrelaterade skyddet gör det dyrare att förbättra de arbetslösas grundskydd, vilket försvårar en höjning av grundskyddet.
 • SATA-kommittén kom inte med något förslag där man på ett nytt sätt skulle ha förenat socialskyddet och lönen till en helhet som hade gjort det lönsamt att erbjuda och ta emot lågavlönade jobb.
 • Föräldraskap och fördelningen av kostnaderna för det är något nästa regering besluter om.
Jaa sivu: