Lähes 40 maata on hankkinut ydinteknologiaa ja tietotaitoa sen jälkeen, kun ydinaseiden leviämisen estämiseen tähtäävä sopimus (ydinsulkusopimus) allekirjoitettiin vuonna 1970.

Ainoastaan, jos parhaillaan New Yorkissa käynnissä oleva ydinsulkusopimuksen seurantakonferenssi onnistuu vahvistamaan ydinasevaltioiden ja ydinaseettomien valtioiden välistä yhteisymmärrystä, on sopimuksella ja Kansainvälisellä atomienergiajärjestöllä (IAEA) merkitystä myös tulevaisuudessa. Vuonna 1970 ne ydinaseettomat valtiot, jotka allekirjoittivat ydinsulkusopimuksen, lupautuivat olemaan hankkimatta ydinaseita ja sitoutuivat toimimaan ydinaseiden leviämistä vastaan (Artiklat I ja II). Ydinasevaltiot puolestaan lupasivat luopua asteittain ydinaseiden käytöstä ja tuhota oman ydinasearsenaalinsa.

Jos ydinasevaltiota ja ydinaseettomat valtiot haluavat, että ydinsulkusopimuksen seurantakokous onnistuu, on niiden uudistettava sopimusta näiden perusperiaatteiden pohjalta:

1.On luotava selvä aikataulu siirtymiselle kohti ydinaseetonta maailmaa. Aikatauluun tulee sisällyttää strategisten ydinaseiden lisäksi myös taktiset ydinaseet.

2.Sekä ydinsulkusopimuksen että IAEA:n on luovuttava tavoitteesta edistää ydinvoiman siviilikäyttöä (Artikla IV). Tämä tavoite on ristiriidassa ydinaseiden leviämisen estämisen ja ydinaseriisunnan kanssa, koska ydinteknologiaa on teknologiaa, jota voidaan käyttää sekä aseisiin että energiantuotantoon.

3.IAEA:ta on vahvistettava, jotta se voisi todella edesauttaa ydinaseriisuntaa ja estää ydinaseiden leviämistä. Muun muassa todentamis- ja monitorointitoimiin tarvitaan lisää taloudellisia ja henkilöstöresursseja.

4.Intiaa, Pakistania, Israelia ja Pohjois-Koreaa on kannustettava liittymään ydinsulkusopimukseen. EU-maiden ja muiden sopimuksen allekirjoittajamaiden on pidättäydyttävä viemästä ydinteknologiaa näihin maihin, jotka vähät välittävät kansainvälisestä turvallisuusarkkitehtuurista.

Yksityiskohtaisia vaatimuksia ydinsulkusopimuksen seurantakonferenssiin:

Sopimusosapuolten tulee edistää ydinaseettoman maailman tavoitetta, joka perustuu kansainväliseen sopimukseen ydinaseiden asteittaisesta eliminoimisesta koko maailmasta . EGP vastustaa ydinenergian käyttöä sekä sotilaallisiin että siviilitarkoituksiin kaksoiskäytön suurten riskien takia.

Kaikkien osapuolten on luotava konkreettisia tavoitteita ydinsulkusopimuksen aiemmissa seurantakokouksessa sovittujen päämäärien saavuttamiseksi.

EGP tukee ydinaseriisuntaa tukevia aloitteita ja järjestöjä, kuten Mayors in Peace, Globa Zero, ICAN ja Network for Denuclearized Municipalities.

EGP pitää hyvänä Yhdysvaltain ja Venäjän huhtikuussa allekirjoittamaan uutta START-sopimusta, jolla maat sitoutuvat vähentämään strategisia ydinaseitaan ja niiden kuljetusjärjestelmiä 25 prosentilla. Molempien maiden pitää käyttää hyväkseen positiivista poliittista ilmapiiriä ja käydä jatkoneuvotteluja selvän aikataulun luomiseksi keskipitkän ja pitkän aikavälin aseidenriisunnalle, jonka tavoitteena on täydellinen ydinaseriisunta.

EGP kiittää huhtikuussa hyväksyttyä USA:n puolustusministeriön ydinasepolitiikan suunnitelmaa (Nuclear Posture Review), koska se kumoa suunnitelmat kehittää ns. mini-nukeja, taktisia ydinaseita, jotka olisivat tehneet todennäköiseksi ydinaseiden käytön perinteiden sodankäynnin välineenä. USA:n ydinasedoktriiniin voidaan olla tyytyväisiä siltä osin, kuin se kieltää ydinaseiden käytön ydinaseettomia maita vastaan. EGP on kuitenkin huolissaan siitä, että uusi doktriini lisää perinteisten sotilaallisten keinojen käytön todennäköisyyttä.

EGP kannustaa kaikkia osapuolia, mutta erityisesti EU-maita ja 21 eurooppalaista Nato-maata nostamaan ydinaseettomat alueet alueet ydinsulkusopimuksenseurantakokouksen asialistalle. Kaikkia osapuolia kannustetaan sitoutumaan alueellisen ydinaseriisunnan ajatukseen ja alueelliseen turvallisuusarkkitehtuuriin globaalia lähestymistapaa täydentävinä elementteinä. EGP kannustaa osapuolia neuvottelemaan aktiivisesti ydinaseettomien alueiden luomiseksi Eurooppaan, Lähi-itään ja Itä-Aasiaan.

EGP kannustaa kaikkia osapuolia, mutta erityisesti EU-maita ja 21 eurooppalaista Nato-maata käyttämään Naton strategisen konseptin viitekehystä uskottavaan sitoutumiseen maailmanlaajuiseen ja alueelliseen aseistariisuntaan, kuten ydinsulkusopimuksen VI artiklassa edellytetään. Nato-maiden tulee luopua ensi-iskun mahdollisuudesta ja edistää Naton taktisten ydinaseiden vetämistä pois Hollannista, Belgiasta, Italiasta, Saksasta ja Turkista. Lisäksi EU- ja Nato-maiden tulee aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa taktisten ydinaseiden vetämisestä pois Venäjän Euroopan puoleisista osista. EU-maiden on pantava toimeen taktisia ydinaseita koskeva yhteinen kantansa (artiklan 3 mukaisesti).

EGP kannustaa Ranskan ja Ison-Britannian hallituksia toimimaan uskottavasti ja kunnianhimoisesti alueellisen ja maailmanlaajuisen ydinaseriisunnan edistämiseksi ja käyttämään omia ydinasearsenaalejaan neuvotteluvälineenä. Maiden hallitukset päättivät vuonna 2008 vähentää operatiivisessa käytössä olevia taistelukärkiään. Samalla ne kuitenkin päättivät myös ydinasearsenaaliensa modernisoinnista.

Ydinturvallisuuden huippukokous Washingtonissa onnistui saamaan aikaan 12 suositusta, jotka yli 45 valtiota on hyväksynyt Yhdysvaltain johdolla. Saavutus on hyvä, mutta EGP kuitenkin huomauttaa, että osa ehdotuksista on riittämättömiä. Esimerkiksi suosituksessa numero kolme unohdetaan, että riskialttiita materiaaleja eivät ole vain korkearikasteinen uraani ja plutonium. Myös matalarikasteiset materiaalit ovat vaarallisia, jos ne joutuvat terroristien tai muiden ääriryhmien käsiin.

Euroopan unionin neuvoston on annettava vahva tukensa konkreettisille esityksille tuoda ydinpolttoaineen tuotanto, käyttö ja uudelleenkäsittely IAEA:n valvontaan. On luotava kansainvälinen polttoainepankki. EGP tukee myös muita aloitteita monenkeskisen ydinpolttoaineiden kiertojärjestelmän luomisesta ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön. EGP kuitenkin painottaa, ettei ydinenergian siviilikäytön edistäminen kuulu IAEA:n tehtäviin.

EU:n täytyy tehdä kaikkensa muiden kuin ydinvoimaan perustuvien energiahankkeiden tukemiseksi kolmansissa maissa. Niiden pyrkimyksiä energiansaannin turvaamiseen on tuettava, yhteistyössä kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n kanssa, tavoilla, jotka eivät edellytä ydinvoimaa.

Jaa sivu: