Eurooppa tarvitsee uuden suunnan. Talouskriisi ja luottolama ovat tuoneet nykyisten talous- ja sosiaalipolitiikkojen puutteet esiin ja paljastaneet nykyisen järjestelmämme epäkohdat. Samaan aikaan joudumme maailmanlaajuistesti kohtaamaan niukkenevat resurssit ja se tulee vaikuttamaan kaikkiin elämäalueisiin syömästämme ruuasta käyttämäämme energiaan. Vaarana on myös, että aika estää vakava ilmastokriisi käy vähiin.

Nämä kriisit voi nähdä myös mahdollisuutena muuttaa talous- ja yhteiskuntajärjestelmäämme. Tuleville sukupolville voidaan taata vakaammalle ja kestävämmälle pohjalle rakennettu tulevaisuus.

Sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät haasteet ylittävät valtiolliset rajat. Talouskriisi on osoittanut, että näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan ja koko maailman laajuista yhteistyötä. Euroopan unionin on toimittava tehokkaasti kaikkien kansalaistensa ja asukkaidensa tulevaisuuden hyväksi. Vihreät haluavat kehittää ratkaisuja kestävää tulevaisuutta varten.

Haasteisiin vastaaminen tarjoaa todellisia mahdollisuuksia. Vihreään talouteen siirtyminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen edistävät työllisyyttä ja lisäävät omavaraisuuttamme, ja vähentävät niin riippuvuutta energian tuonnista. Maatalouden ja merten resurssien sekä energian kestävämpi käyttö on tärkeää nyt, kun energian ja elintarvikkeiden hinnannousu aiheuttaa hankaluuksia pieni- ja keskituloisille.

Vihreät haluavat vastuullisen Euroopan. Sekä Euroopassa että sen ulkopuolella on puolustettava sosiaalijärjestelmiä ja työoloja säännöstelemättömän kilpailun aiheuttamia paineita vastaan. Taloudellisia etuja ei saa asettaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien edelle. Euroopan unionin on kuunneltava kansalaisiaan, oltava heille vastuussa toimistaan ja puolustettava rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Euroopassa vallitseva uusliberaali ajattelutapa on johtanut harvojen edun asettamiseen kansalaisten yleisen hyvinvoinnin edelle. Saastuttavan teollisuuden voittoja pidetään ympäristöä ja kansalaisten terveyttä tärkeämpänä. Kilpailukyvyn ja kasvun verukkeella on heikennetty sosiaalisia standardeja ja työoloja. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission uusliberaali enemmistö on taipunut teollisuuden edunvalvojien vaatimuksiin ja asettanut lyhyen aikavälin voitot yleisen edun edelle. Vihreät tarjoavat Euroopalle todellisen vaihtoehdon.

Green new deal, eli uusi vihreä sopimus , tarkoittaa solidaarista Euroopan unionia, joka takaa kansalaisille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän, hyvän elämänlaadun. Se tarkoittaa demokraattista Euroopan unionia, joka toimii kansalaistensa hyväksi eikä puolusta vain teollisuuden kapea-alaisia etuja. Se tarkoittaa Euroopan unionia, joka edistää vihreää tulevaisuutta.

 

Todellinen vaihtoehto Euroopalle: varmistetaan lastemme ja planeettamme tulevaisuus

Tarvitsemme vallankumoukse n päästäksemme eroon tavastamme tuhlata ja tuhota ympäristöämme ja sen luonnonvaroja. Jos jatkamme luonnonvarojen tuhoamista nykyiseen tahtiin, tarvitsemme 25 vuoden kuluttua kaksi planeettaa säilyttääksemme nykyisen elämäntapamme. Nykyinen suuntaus on paitsi taloudellisesti kestämätön, myös vakava uhka ilmastolle, ekosysteemeille ja biologiselle monimuotoisuudelle.

Emme siis voi enää jatkaa samaan tapaan. Resurssikriisin ja käsistä riistäytyneen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin verrattuina minkä tahansa rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset ovat vähäpätöisiä. Onneksi käytettävissämme on jo useita ratkaisuja. Talouskasvun hidastuminen tarjoaa meille myös tilaisuuden muuttaa järjestelmäämme ja siten välttää vaikeat kriisit ja taata hyvä elämänlaatu.

Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä tuntuvasti, jotta ilmastonmuutos voidaan estää. Vihreät haluavat EU:n sitoutuvan vähentämään päästöjä YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) nykyisten suositusten mukaisesti, eli 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja 80–95% vuoteen 2050 mennessä. Euroopan on oltava johtavassa asemassa, kun YK:ssa laaditaan sitova, tuoreimpiin tieteellisiin tietoihin perustuva kansainvälinen ilmastosopimus. Tässä sopimuksessa teollisuusvaltiot on velvoitettava rajaamaan päästöt välttämättömälle tasolle ja tukemaan kehitysmaissa toteutettavia lieventämis- ja sopeuttamistoimia sekä vähentämään metsien hävittämisestä ja metsien tilan huononemisesta aiheutuvia päästöjä etenkin sademetsissä.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien etu. Kunnianhimoiset ja sitovat tavoitteet, kannustimet ja julkiset investoinnit on yhdistettävä vihreisiin teknologioihin ja palveluihin. Tällä tapaa voimme luoda Eurooppaan miljoonia ja maailmaan kymmeniä miljoonia vihreitä työpaikkoja, joita talouskasvun hidastuttua tarvitaan kipeästi. EU:n on asetettava tavoitteekseen, että seuraavien viiden vuoden aikana perustetaan viisi miljoonaa ympäristöalan työpaikkaa.

Nykyistä tuhlaavaista energiankäyttöämme on tehostettava ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisättävä. Näin vähennämme sekä riippuvuuttamme epävakaista valtioista tuotavasta saastuttavasta energiasta että riippuvuuden aiheuttamia taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia Euroopassa.

Jo olemassa olevia energiansäästötapoja hyödyntämällä voidaan vähentää ja parantaa energian käyttöä, jotta energian hintojen noustessa voidaan säilyttää hyvä elämänlaatu. Vihreät haluavat Euroopan unionin kiinnittävän huomattavasti enemmän huomiota energiatehokkuuteen, vähentävän energian kulutusta 20 % vuoteen 2020 mennessä sekä tukevan ja edistävän teollisuuden ja kotitalouksien lämmitys- ja jäähdytystekniikan älykästä suunnittelua.

Uusiutuvien energialähteiden on oltava Euroopan unionin energiapolitiikan peruskivi. Vihreät vaativat Euroopan uusiutuvien energialähteiden yhteisön (ERENE) perustamista tukemaan pitkän aikavälin tavoitetta sataprosenttisesta uusiutuvan energian käytöstä. Vihreään teknologiaan on tehtävä yhteisiä investointeja, joihin Euroopan investointipankki osallistuu. Uusiutuvien energialähteiden lisääminen edellyttää energiantoimitustapojen myös uudistamista. Jakelun ja tuotannon omistus on eriytettävä ja samalla on luotava valtiolliset rajat ylittävä jakeluverkko.

Ydinenergia ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kalliit investoinnit ydinteknologiaan eivät edistä päästöjen vähentämistä, vaan vievät tärkeitä varoja kestävän energiantuotannon edistämiseltä. Uraani on rajallinen polttoainelähde ja se tekee EU:n riippuvaiseksi epävakaiden valtioiden uraanin tuonnista, joten ydinvoima ei selvästikään ole kestävä ratkaisu energiavarmuuteen. Lisäksi ydinenergiaan liittyy yhä todellisia riskejä, oli kyse sitten voimaloiden toiminnasta, polttoaineiden tuotannosta tai ydinjätehuollosta. Myös mahdolliset terrori-iskut ja ydinaseiden päätyminen kyseenalaisten hallintojen tai jopa rikollisryhmien käsiin on huomioita.

Jos haluamme mullistaa energiankäyttömme ja päästä eroon haitallisesta öljyriippuvuudesta, meidän on myös liikuttava vihreästi. Liikenne on nopeimmin kasvava kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Siksi EU:n on työskenneltävä aktiivisesti kestävämmän liikennejärjestelmän luomiseksi.

Saastuttavien ja tehottomien liikennemuotojen, kuten lento- ja maantieliikenteen, tukeminen sekä suoraan että epäsuorasti on lopetettava. Haluamme lisätä investointeja Euroopan laajuisiin rautatieyhteyksiin ja -verkkoihin. Suurempi osa rahtiliikenteestä on siirrettävä maanteiltä rautateille ja sisävesiväylille. Kaupungeissa on tuettava kohtuuhintaista julkista liikennettä ja kestäviä liikennemuotoja kuten pyöräilyä ja kävelyä.

Meneillään oleva resurssikriisi ei koske vain energiavaroja. Maatalouden ja merten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on olennaista niin oman hyvinvointimme kuin ekosysteemiemme terveyden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Vihreät haluavat Euroopan unionin varmistavan, että sen kansalaiset saavat terveellistä ruokaa kohtuuhintaan elintarviketeollisuuden tarjoamien rajallisten mahdollisuuksien sijasta. EU:n on maatalous-, kalastus- ja elintarvikepolitiikallaan edistettävä maanviljelijöiden, kalastajien, viranomaisten ja kuluttajien keskinäistä vastuullisuutta.

Yhteinen maatalouspolitiikka on lisännyt vastuuttomuutta maatalousalalla ja johtanut kehitykseen jossa teollisuus yhä enemmän sanelee markkinaehdot ja mukauttaa tuotannon tukien hyödyntämistä silmälläpitäen, ympäristölle aiheutuvista seurauksista piittaamatta. Vihreät haluavat EU:n maatalouspolitiikan uudelleenarvioinnin yhteydessä muuttaa maatalouspolitiikkaa siten, että se tukee maanviljelijöitä ja kannustaa heitä tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita kestävin menetelmin. Maatalouden tulevaisuus on luonnonmukaisessa viljelyssä ja reilussa kaupassa.

Tämän vuoksi on tärkeää kieltää geneettisesti muunnellut organismit (GMO). Sekä muuntogeeniset viljelykasvit että luonnonmukaisen tai perinteisen viljelyn ja muunnellun viljelyn ristikontaminaation riskit ovat vakava uhka eurooppalaisen luonnon monimuotoisuudelle. Siksi vihreiden tavoitteena on tehdä EU:sta GMO-vapaa alue.

Elintarvike- ja maatalouspolitiikalla on tuettava maataloustuotteiden paikallisia markkinoita ja poistettava tarpeettomat kuljetukset. Aiempaa kestävämmillä tuotantomenetelmillä säilytetään sekä luonnon monimuotoisuus että vesien puhtaus. Maaperän hedelmällisyyttä parannetaan vähentämällä myrkyllisten ja saastuttavien torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä. Näin vähennämme sekä tehomaatalouden kasvihuonekaasupäästöjä että teollisesta maanviljelystä johtuvia kansanterveysriskejä.

Eläimiä on kohdeltava eettisesti, ja kunnollinen eläinsuojelu onkin vihreille keskeinen asia. Sekä koti- että villieläinten suojelua on parannettava: Haluamme lopettaa eläinten pitkän matkan kuljetukset, tiukentaa karjanhoidossa sovellettavia eläinsuojelunormeja sekä parantaa voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa. Lihan kulutusta on vähennettävä ilmastonmuutokseen, elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä. Haluamme, että turkiskauppa lopetetaan ja että eläinkokeet korvataan vaihtoehtoisilla menetelmillä, joissa ei käytetä eläimiä.

Yhteinen kalastuspolitiikka on ollut tuhoisaa ja tehnyt monista kalakannoista uhanalaisia. Sitä on uudistettava nopeasti ja nykyisestä ylikalastuksesta siirryttävä toimintamalliin, joka velvoittaa kalastajat kestävään kalastuksenhoitoon ja kalakantojen säilyttämiseen. EU:n on myös tehostettava sitovia toimia haavoittuvan meriympäristön suojelemiseksi. Afrikan valtioiden kanssa tehtyjä riistokalastuksen mahdollistavia sopimuksia on muutettava.

Terve Eurooppa on rikas Eurooppa. EU:n kansalaiset ovat huolissaan hengittämänsä ilman, käyttämänsä veden ja nauttimiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Ympäristön pilaantuminen vahingoittaa kansanterveyttä, ja se puolestaan rasittaa yhteiskuntia ja kansantalouksia. EU:n on reagoitava kansanterveyden ympäristöuhkiin tehokkaammin, johtuivatpa ongelmat sitten melusta, myrkyllisistä aineista tai tautien leviämisestä.

 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja globalisaatio: taistelu reilumman Euroopan puolesta

Järjestelmä kaipaa muutosta. Vihreät haluavat lopettaa markkinoiden sääntelyn piittaamattoman purkamisen, joka on mahdollistanut sen, että suuret yritykset ovat voineet sanella omat ehtonsa välittämättä niiden laajemmista vaikutuksista talouteen ja yhteiskuntaan. Se on tukenut vaarallista keinottelua ja ajanut meidät vahingolliseen nousu- ja laskusuhdanteiden vuorotteluun. Nyt pitää tarttua tilaisuuteen kehittää uusi talous, joka perustuu pitkäaikaiseen vaurauteen eikä lyhyen aikavälin taloudelliseen hyötyyn. Haluamme vastuullisen ja vakaan Euroopan unionin, joka tekee eettisiä investointeja ja jossa vaurautta mitataan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnilla.

Rahoitusmarkkinat on saatava kuriin, eivätkä ihmisten kodit ja toimeentulo saa enää olla panoksia niiden uhkapelissä. Rahoitusmarkkinoiden ylikansallisuus edellyttää EU:lta järjestäytynyttä toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Tarvitsemme ärhäkän vahtikoiran, joka valvoo ja sääntelee rahoitusmarkkinoita ja -palveluja koko EU:ssa. EU:n lainsäädännöllä on estettävä veropetokset sekä haitallinen yritysverokilpailu, joka heikentää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Rahoitusmarkkinoiden sääntely edellyttää myös veroparatiisien kieltämistä kansainvälisellä sopimuksella.

Luotonannon on perustuttava realistisiin arviointeihin ja siinä on huomioitava riskit. Markkinoiden pahimpia ylilyöntejä, etenkin vaarallisia ylimyyntikäytäntöjä kuten vipurahastoja, on hillittävä. Rahoitusalan valtaville palkoille ja bonuksille, joilla palkitaan riskialtista ja piittaamatonta toimintaa, on asetettava yläraja. Vihreät ovat jo pitkään kannattaneet varainsiirtoveron käyttöönottoa. Se vähentäisi keinottelua ja loisi samalla rahoituspohjan erilaisille sosiaali- ja ympäristöhankkeille.

Rahoitusmarkkinoiden rakenteita on uudistettava tavallisten kansalaisten suojelemiseksi, eli säästöt on taattava ja lainat pidettävä kohtuuhintaisina. Talouskriisin aikana on oltava saatavilla edullisia luottoja, joilla tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti niitä, jotka edistävät kestävämmän Euroopan luomista.

Uudella vihreällä sopimuksella vaaditaan suuria investointeja koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen jolla kehitetään vihreää teknologiaa. Euroopan on oltava maailmanlaajuisen talousvallankumouksen eturintamassa.

Innovatiivinen, vakaa ja kestävä talous edellyttää reilumpaa yhteiskuntaa, jossa kaikille taataan oikeudenmukaiset työolot, tasavertaiset mahdollisuudet ja kohtuullinen elintaso. EU:n on puolustettava sosiaalisia arvoja ja oikeudenmukaisuutta ja huomioitava ne uudet tarpeet, joita syntyy muuttuvina aikoina. Takapakki ympäristönsuojelussa tai kompromissit sosiaalisissa oikeuksissa eivät edistä reilumman Euroopan syntyä.

Vihreät haluavat vahvistaa työntekijöiden oikeuksia. EU on kehittänyt erinomaisia sääntöjä yrityskilpailulle, mutta työlainsäädäntö ja sosiaaliset oikeudet eivät ole pysyneet ajan tasalla. EU:ssa vallitseekin epätasapaino, jonka vuoksi esimerkiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on ollut tapana asettaa yritysten edut työntekijöiden oikeuksien edelle.

Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä tiukentamalla standardeja, ei heikentämällä työoloja. Vihreät haluavat, että Euroopan unioni torjuu sosiaalisen polkumyynnin ja riiston. Sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia on lujitettava ja työntekijöillä on oltava enemmän sananvaltaa heihin vaikuttavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Samasta työstä on maksettava sama palkka niin miehille ja naisille, lähetetyille työntekijöille, maahanmuuttajille kuin vuokratyöntekijöillekin. Kaikille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet työpaikalla ja sen ulkopuolella riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, toimintarajoitteista, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

EU:n on lopetettava toimet, jotka vapaan kilpailun nimissä heikentävät julkisia palveluja. Terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisten julkisten palvelujen toimivuus on yleisen edun kannalta niin tärkeää, ettei niitä saa kuihduttaa kilpailun nimissä.

Vapaus tuottaa ja tarjota sosiaalipalveluja ja yleishyödyllisiä palveluja ja vastuu taata nämä palvelut kaikille tasa-arvoisesti ja kohtuuhinnalla tulee saattaa tasapainoon.(oli: Sosiaalipalvelujen ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen tulee olla sekä oikeus että velvollisuus ja näiden palvelujen on oltava kohtuuhintaisia ja kaikkien saatavilla.)

Kenenkään ei pidä joutua kärsimään köyhyydestä. Uudella vihreällä sopimuksella haluamme kaventaa kasvavaa kuilua rikkaiden ja köyhien välillä sekä taata kohtuullisen vähimmäiselintason kaikille eurooppalaisille. Hallitusten on otettava käyttöön lakisääteiset tai työehtosopimuksiin perustuvat vähimmäispalkat ja köyhyysrajan ylittävät vähimmäistulot, jotka taataan sosiaaliturvajärjestelmällä kaikille tarvitseville. Samasta työstä on maksettava sama palkka. EU:n jäsenmaiden ei pidä kilpailla keskenään siitä, kuka maksaa matalinta palkkaa.

Euroopan unionin on tarjottava vakaampi elämä kaikenikäisille. Iäkkäiden kansalaisten ääntä täytyy kuulla ja heidän on voitava osallistua aktiivisesti taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa myös kunnollisten eläkkeiden takaamista. Avopalvelut ovat tarpeen, jotta vanhusten yksilölliset tarpeet voidaan huomioida. Nuorilla taas on oltava paremmat mahdollisuudet varmempiin työpaikkoihin sekä koulutukseen, harjoitteluun ja asuntoon.

Euroopan unionin on myös kannettava vastuunsa oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentamisesta ja köyhyyden poistamisesta koko maailmassa. YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ei saada viivytellä. Globaalin yhteiskunnallisen ja ekologisen oikeudenmukaisuuden periaatteen on ohjattava EU:n päätöksentekoa ja sen toimia kansainvälisissä instituutioissa. Vihreät haluavat varmistaa, että Euroopan hallitukset vihdoin täyttävät vanhat lupauksensa ja nostavat EU:n kehitysavun määrän 0,56 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Uusi vihreä sopimus asettaa reilun kaupan etusijalle. Kaupankäynnin on hyödytettävä kaikkia osapuolia. EU käyttää aivan liian usein valtaansa kansainvälisissä neuvotteluissa ajaakseen rikkaiden etua köyhien talouden, ympäristön ja sosiaalisten olojen kustannuksella. EU:n maataloustuotteiden vientituet uhkaavat edelleen köyhien valtioiden kansantaloutta, joten ne on lakkautettava viipymättä. Monikansallisten yhtiöiden sosiaalisesti epäoikeudenmukaiset tai ympäristöä vahingoittavat toimet maailmalla eivät ole hyväksyttäviä vaikka ne tapahtuvat kaukana meistä. Siksi kauppakumppanuuksissa sovellettavien sosiaalilausekkeiden ja kestävää kehitystä koskevien ehtojen on oltava sitovia. WTO on saatava muuttamaan vapaakauppaohjelmansa oikeudenmukaiseksi ja kestäväksi ohjelmaksi, joka tähtää ensisijaisesti yhteisten etujen suojelemiseen ja köyhyyden vähentämiseen. Euroopan on seistävä sanojensa takana.

 

Demokratia ja ihmisoikeudet: vastuullinen EU kuuntelee ja tulee kuulluksi

Euroopan unionin on kuunneltava kaikkien ääntä. Vihreät haluavat uudistaa EU:ta, jotta siitä voi tulla kansalaisten osallistumisen mahdollistava todellinen demokratia.

Euroopan parlamentti on ainoa kansan suoraan valitsema EU:n elin, joten sille on annettava oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Osa Euroopan parlamentin jäsenistä olisi valittava Euroopan laajuisilta listoilta, jolloin kansalaiset voisivat äänestää koko EU:ta edustavia ehdokkaita eivätkä vain oman kansallisen tai paikallisen vaalipiirinsä ehdokkaita. Nuoria on kannustettava osallistumaan esimerkiksi alentamalla äänestysikää. Kansalaisille olisi myös tarjottava mahdollisuus suoraan demokratiaan järjestämällä kansanäänestyksiä koko Eurooppaa koskevista asioista.

Vihreät vaativat perusoikeuskirjan soveltamista kaikkiin yhteiskunnan jäseniin haavoittuvien ryhmien ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseksi. Taistelemme niin naisten tasa-arvon kuin etnisten vähemmistöjen (romanit mukaan lukien), vammaisten, lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten sekä uskonnollisten vähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien puolesta. Vihreät puolustavat myös sosiaalisia ja kansalaisoikeuksia. Jatkamme kuten ennenkin myös kamppailuamme rasismia, antisemitismiä ja muuta uskonnollista suvaitsemattomuutta, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää sekä kaikenlaisia väkivaltaisia poliittisia ääriliikkeitä vastaan. Ihmisoikeudet on tarkoitettu kaikille, myös ja etenkin EU:n omissa jäsenmaissa.

Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on toteutettava käytännössä. Hyvää lainsäädäntöä on jo olemassa, mutta se on hajallaan ympäri Eurooppaa. Vihreät haluavat, että parhaita kansallisia säädöksiä aletaan soveltaa kaikkialla EU:ssa, koskivatpa ne tasa-arvoa, syntyvyyden säännöstelyä, perheväkivaltaa, äitiys- ja isyyslomaa tai poliittista edustusta. Vain kolmannes Euroopan parlamentin ja Euroopan komission jäsenistä on naisia. Vihreillä on yhtä paljon mies- ja naisedustajia ja haluamme EU:n seuraavan esimerkkiämme.

Vihreät vaativat täydellistä avoimuutta kaikilta EU:n päätöksentekoprosesseihin osallistuvilta. Korruptiota on vastustettava kaikilla tasoilla. EU:n on itse oltava vastuullisempi kansalaisiaan kohtaan: on aika avata suljetut kansiot ja lukitut ovet. Aiomme vastedeskin yrittää tuoda päivänvaloon lobbarit, jotka pyrkivät vaikuttamaan Brysselissä tehtäviin päätöksiin. Avoimuuden on oltava velvollisuus eikä vaihtoehto.

Järjestäytyneestä rikollisuudesta on tullut ylikansallinen ilmiö, joka on yltynyt hätätilan tasolle monissa EU:n jäsenvaltioissa. Sen voitot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. Rikollisjärjestöjen toiminnan estämisen tulisi olla yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista ja vihreät kampanjoivat tämän puolesta - kansalaisoikeuksia unohtamatta.

Tiedotusvälineillä on ratkaiseva merkitys demokraattisessa päätöksenteossa. Vihreät puolustavat edelleen tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja riippumattomuutta sekä lehdistön vapautta sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.

Uusi vihreä sopimus puolustaa eurooppalaisia arvoja ja yksilön vapauksia. Kaikilla täällä asuvilla tulee olla maallisen yhteiskunnan tarjoama mielipiteen- ja uskonnonvapaus.

Vaivalla saavutettuja oikeuksia ja vapauksia ei saa uhrata "terrorismin vastaisen taistelun" tai oletettujen turvallisuusuhkien vuoksi, ja tämä periaate pätee myös online ja internetissä. Vihreiden mielestä digitaalisten oikeuksien on oltava yhdenvertaisia kansalaisoikeuksien kanssa. Hallitusten edut ja taloudelliset edut eivät saa olla kansalaisten yksityisyyttä tärkeämpiä. Jokaisella on oikeus tietoturvaan.

Eurooppaan ja Euroopasta on aina ollut muuttoliikettä. EU:n maahanmuuttopolitiikan on tarjottava oikeudenmukainen mahdollisuus niille, jotka haluavat asua EU:n alueella. Vihreiden Eurooppa ei ole suljettu linnoitus.

Maahanmuutto ei ole uhka vaan mahdollisuus. Tarvitsemme myönteiseen ajattelutapaan perustuvia säädöksiä, jotta unionin alueelle on helpompi tulla laillisesti. EU:ssa työskentelevillä maahanmuuttajilla on oltava samat oikeudet ja sama palkka, mahdollisuus saada EU:n kansalaisuus sekä oikeus osallistua poliittiseen päätöksentekoon.

Euroopasta turvapaikkaa hakevat ansaitsevat parempaa kohtelua. Vihreät ovat vastustaneet luvatta maahan tulleiden palauttamista koskevia sortavia lakeja ja vastustavat edelleen epäinhimillistä tai muukalaisiin vihamielisesti suhtautuvaa lainsäädäntöä. Eurooppa on velvollinen tarjoamaan turvapaikan ja suojelemaan avun tarpeessa olevia. Laillinen ja toimiva maahanmuutto voidaan toteuttaa vain kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteistyöllä, vastuuta siitä ei voida sälyttää yksin rajavaltioiden harteille. Meidän on tarkistettava Dublinin yleissopimusta, jolla pyritään yhdenmukaistamaan EU:n turvapaikkakäytäntöjä ja takaamaan suojelu kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. EU:n on myös tehostettava kansainvälisen ihmiskaupan torjuntaa.

Euroopan unionin on muun maailman kanssa toimiessaan näytettävä pystyvänsä sanoista tekoihin. Tämä edellyttää uudenlaista ulkopolitiikkaa: Euroopan unionin on keskityttävä ratkaisemaan kansainvälisten jännitteiden perimmäisiä syitä eikä vain torjuttava niiden ilmenemismuotoja. Monenvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä oikeutta on vahvistettava. EU:n on keskityttävä siviiliulkopolitiikan keinoihin sekä noudatettava mahdollisimman suuren oikeudenmukaisuuden periaatetta kaikessa ulkopolitiikassaan, myös ulkomaankaupassa. EU:n on johdonmukaisesti puolustettava rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. EU:n on myös tuettava tehokkaammin kansainvälistä yhteisöä (erityisesti YK:ta) ja kohdennettava enemmän resursseja pitkään sivuutettujen konfliktien ratkaisemiseen.

Kansainvälinen yhteistyö ja humanitaarinen apu on asetettava etusijalle. Siksi tarvitsemme myös Euroopan siviilirauhanturvajoukot, jotka ovat valmiita humanitaarisiin, ei-sotilaallisiin väliintuloihin.

Haluamme Euroopan unionin, joka edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa koko maailmassa. Ihmisoikeuksista ei saa tinkiä taloudellisten etujen vuoksi.

 

Uusi vihreä sopimus uudelle Euroopalle

Vihreät ovat taistelleet kestävän, sosiaalisen ja demokraattisen Euroopan puolesta siitä lähtien, kun ensimmäistä kertaa tulimme valituksi Euroopan parlamenttiin vuonna1984. Me olemme yhtenäisin poliittinen ryhmä europarlamentissa ja siksi voimme tarjota Euroopan ongelmiin myös aidosti eurooppalaisia ratkaisuja. Sen takia olemme myös saaneet ryhmämme kokoa enemmän painoarvoa ja voineet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksiin huomattavasti enemmän kuin jäsenmäärämme edellyttäisi.

Uutta vihreää sopimusta tarvitaan talous-, resurssi- ja ilmastokriisien voittamiseksi. Se tulee synnyttämään laajoja investointeja kestäviin aloihin, luomaan miljoonia vihreitä työpaikkoja ja merkitsemään elämänlaadun asettamista etusijalle.

Emme voi toteuttaa uutta vihreää sopimusta yksin, vaan tarvitsemme liittolaisia kansalaisyhteiskunnasta, parlamenteista ja hallituksista. Yhdessä saamme muutoksen aikaan. Euroopan saaminen raiteilleen vaatii sitä että sinäkin ryhdyt toimeen, vakuutat läheisesi ja tuttavasi ja äänestät vihreitä. Sinäkin vaikutat siihen, mitä Euroopassa tapahtuu.

Jaa sivu: